12
God ami Sinik Tambal ami titil akal alik akal alik iyo unang tunum numi kukuyila-yaaba ami sang kaata ko
Rom 12:6-8, 1Kor 14:1-40, Ef 4:7-12, 1Pit 4:7-11, 2Pit 1:3-9
Nak-tunum kusal aa, nami aket fukunbi kaa, ibi God ami Sinik ami titil akal kusnum kusnum kaami aket kaa kuyak-tiki kutalak-tiki-ke-bam babonalip o, kalbi kemin, weng san iliwa. Kipkal utamsip. Kemin, siin kaa ibi Kristen kelin disa ilsip kawu, kaptum kusal iyo imbang daa-lomdip, salap mafak ami aman dakan-bilip, awem men isiik imi weng kaa ma tiiyilalip disa yo, ke-bisip. Kemin, ibi God maakup ami win uyo kufolum o, kalin kaami kukup uyo talalu utamin dinim bom-bilip kemin, weng ma uyo bokoyon. Kano tunum ma bokola: God ami Sinik ata weng kala bokop-namba no, kala namti, kabi kabak dotu itafii-bamdawa fan bakaba ne? Kasen-fakaba ne? kalalap utamdapla uyo nuumin o. God ami Sinik ayo tunum ami diim kawu bomdala, weng kukaayin dinim kema namti, tunum kaa boko-lom: God ata Yesus ami dap-mafak-daalala, ali win dinim maaklo kelak o, kalokoma le, tunum God ami Sinik Tambal ata ami diim kawu bombe, ata-kup boko-lomda: Yesus kaa God ke, alta Kamokim ke kesa no, kalokoma.
God ami Sinik kaa unang tunum numi titil akal almi kusnum kaa kuya-kuya-kelaya, ok ayo akal alami tabuu-bala tabuu-bala-kem-yaabup. Lale, God ami Sinik kulaa ti maakup kulaata-kup bombe. Nuli yak Kamokim ami ok akal alik akal alik kulaa num-laabup. Lale, numi Kamokim kulaa ti maakup kulaata-kup bombe. Numi okok kemin kaami kukup ayo akal almi kusnum kusnum kulaa bombuu. Lale, God maakup ata-kup taba-lom alik numi titil ayo kukaayin-balaya, ipyo taltam ilom ok kulaa alik fukusup. Kemin, God ami Sinik ami fanang-daala kaali, Unang tunum Kristen maakup maakup ami titil kukaayin-biliya, aptum kusal iyo alik dong dakaayin o, kala-somdaya, almi titil kaa alik maakup maakup nuyo kukaayila-yaaba kawu utamuwa yi, Tifan eng, God ami Sinik Tambal ayo numi iipyak tem kabaku tiin-bom okok-ken-umba no, kalokomup.
God ami Sinik ata tunum iyo ulelale, ma kaata titil kola ata God ami aket fukunin uyo aptum kusal imi kukaayim-balale, unang tunum iyo God almi aket fukunin kaata kuluu-lom tangbal-kup tiin-buluwa, God ata numi fiyaap duumak o, kala kanun-umbip; ale, ma kaata titil kola God ami kukup kaami sang uyo baka-bala unang tunum iyo talalu utam-laa-biliple; ma kaata God ami Sinik ata dong dokola atin ti talalu utamala, God ali nami beten kamaanbi uyo fan, maan tiip-nokoma no, ke-balale; ma ata God ami Sinik maakup almi titil kaata kuluu-lom unang tunum angtiil mafak-alin kuluusip imi yam-talalulip taltam yaawa-laa-biliple; 10 ma ata, tiltam God ami Sinik ami titil kaata kuluu-lom kukup akal kusnum nuu-bala akal kusnum nuu-bala ke-biliple; kuno ma ata, tiltam titil kaata kuluu-lom God ami weng sawaansu uyo unang tunum imi ku-fatap-daka-bam bakayim-bala; ma kaata utamala kaali ti sinik tambal e? sinik mafak e? ke-bala; ma kaata abip ma imi weng del ma utamsip dinim uyo baka-balale; ma ata weng kusnum kusnum ayo weng sanda fal-sikila aptum kusal iyo bakayim-bala no, ken-umbip. 11 Sinik kulaa ti, maakup ma kulaata taba-lomdala mafek mafek yaapkan iyo kukuyim-balaya kemin, kanun-umbip kaa ti, almi fanang saanin kaata kanolin titil akal kusnum kusnum kaali, unang tunum ma ami no, kala kola-kola-kem-tabasa no.
Pol ami boko-lomda: Alik nuli tiil maakup kaami sikil yaan o, kalsa kaata ko
Rom 12:4-8, Ef 4:1-16, Kol 2:19
12 Kulaali, nali God ami Sinik ata taba-bomda ami titil akal kusnum kusnum kukaayila-yaaba kaami sang kaata faldak tunum nulmi angtiil diim kala tii bokolon o. Tunum numi angtiil kulaali maakup lale, daam kaa yaapkan yam. Yale, kaami kuyak mim-daalin kulaa ti angtiil maakup kelin. Yesus Kraist ami lak duulin unang tunum nokol ti kanolin bom-bulup. 13 Kemin, nokol Sinik Tambal maakup ata noyila nokol ti tiltam almi angtiil maakup tap kelupla, oksam uyo ukuyinsip o. Kemin ale, Juda so, tunum miit kusnum iso aa, disa iip ok im-bak-diilip okok kemin iso, sok de-yimulin disa kulu ilmi ilin unang tunum iso, alik tikiip maakup nuli kano-sulup. Kemin, God alalta Sinik Tambal maakup kulaata alik numi kuyinsa.
14 Nokol utamsup. Angtiil kaali daam maakup kulaata-kup daa; kaami daam kaali yaapkan o. 15 Kemin, yaan ata boko-lomda: Nali sikil la, nita angtiil ami daam daa yo, kala namti, yaan ami weng kanum bokola kaa tifan disa; kaa angtiil daam ma namti kaa bombe. 16 Kuno talang tem malii akal boko-lom: Yi, nali tiin la, nali angtiil kaami daam daa, kalu namti, talang tem malii kaa kanum bokola kaa tifan disa; kaa angtiil daam ma namti kaa bombe. 17 Kanola, angtiil uyo talang tem dinim ke-lom, alik ti maakup tiin ata-kup kelu namti, kaa dok kano-som weng kaa weng sanokoma ni? Aa, yak angtiil ayo matum tem disa ke-lom, alik ti talang tem ata-kup kelu namti, kaa dok kano-som mafek mafek tang kaa ninin tamu uta-mokoma yoko? 18 Lale, kaa angtiil umi kukup kaa, kaa bombuu disa. God almi aket fukunin kaata, Kanolon o, kalalaya, angtiil alik umi daam katip katip iyo kuyak dii-dii-kelaya angtiil maakup dotusa. 19 Kanola, angtiil umi daam-daam iyo dukum maakup kuluuta-kup kelu namti, fan ulmi daam tituun kaa doku bombuu ni? 20 Lale, kabak kanosa disa. Angtiil kaluumi daam-daam kiili, yaapkan yale, angtiil kaa ti maakup kaata-kup kemin, kanola Kristen nuli God ami Sinik ami titil ukol ulmi kusnum kusnum ayo kuluula-kuluula-ke-sulup. Lale, nuli tiltam alik maakup ke-sulup.
21 Tiin uli titil-foko-lom sikil umi bokowa-lomdu: Kubi disa ya! nali ti tambal-kup ilokomi. Kemin, kuno kep-na tabanan o, kalule, kulaa dabom ukol yaan umi bokowa-lomdu: Kubi disa kulaali nakal ti tambal-kup ilomi. Kemin, kuno kep-na tabanan a, ke-bulu ke-mokomip disa. 22 Kemin ale, nulmi angtiil daam kalawuumi ma aket kaa fukun-bam boko-lomdup: Kuluuli titil dinim o, kem-laabup. Lale, daam uyo disa namti, numi angtiil kalawaali tambal-kup ilokomu dinim. Ale, 23 numi angtiil kuumi anung ma kaami aket uyo fanang daka-bam boko-lomdup: Kaali tangbal atafiimin disa! kem-laabup. Kemin, nuli daam kaa tambal-kup tiin molup kaa kutookso ilomule; numi angtiil kaluumi anung ma umi aket uta fuku-daa boko-lomdup: Utafiimin disa. Kaa fatom i! kem-laabup. Kemin kaata, nuyo ilim kuluu tambal-kup miki-bam akin-umbup. Yale, 24 numi angtiil kuumi anung ayo tambal-kup tabasu uyo dotu tiin molup kutookso kesu dinim; God alalta taba-lom tiil alik umi anung uyo kuyak mim-daa-lomda dotu kutiisa. Kemin, numi angtiil anung maakup maakup iyo win dinim ke tal minlo tem unsip kala kalalaya, alalta yim-buu yim-taltam daala win tibin kelip keyinsa. 25 Kemin, God ami aket fukunin kaali, Angtiil uyo diil duul ke akal yak-una tildak-una-kemin disa yo, kala-somla ko. Kemin, kanoliya daam-daam alik iyo ap-tunum kusal yakal tambal-kup tiin-mola tiin-mola-kelin o, kalala, ayo talalu yim-taltam tii win tibin kelip kamboyinsa. 26 Kemin, kanola angtiil daam ayo ma angtiil yol ma kuluulu namti, angtiil alik uyo yol alik kuluulokomu. Kanola angtiil daam ma tiltam win tabin kelu namti, alik maakup fiyaap duu-bam kanu-mokomip o.
27 Kanolin kemin, alik ibi ti Yesus Kraist ami angtiil kemin, maakup maakup ibi ami tiil anung te! 28 Kemin, God ami Kristen unang tunum ulan-umba kaali, tam diildiil kaali, Kraist ami kalaan tunum ale; ma kaata God ami profet o, kala weng ku-fatap-daa bakayin tunum; kuno ma kaata kukuyin tunum ke-sala; aa, imi daang tem mirakel o, kala, kukup akal alik ma talalmin tunum ke-sala; kuno ma kiita unang tunum mafak-alin imi talalu-yimulip tiltam yaawa-laamin tunum yakal; kuno tunum unang malo ma dong dakaayin tunum unang ke-sala; kano ma wok tiin saanin tunum ke-bala; aa tunum abip ma ma imi weng del babon uyo utam weng bakamin tunum ke-bala. Kanolin kemin, God ami unang tunum kii ulelnala kalanolin ok uyo kanum-yaabip o. 29 Kemin ti, kipkal Kristen unang tunum kala bom-bilip iyo itam-tamin! Kiili ti, alik maakup Kraist ami kalaan tunum e? God ami profet weng ku-fatap-dakamin tunum e? kukuyin tunum e? mirakel o, kala talalmin tunum e? 30 Tunum unang mafak umulip talalu-yimula tiltam yaawa-laamin tunum e? tunum abip ma ma imi weng ma utamsa disa kaami weng bakamin tunum e? weng fal-siki-lom bakamin tunum o, kalbip o? Disa te! Kiili yakal ilmi titil kusnum e? kala kuluula-kuluula-kemin, lale 31 ibi titil tambal dukum kaata atin ti kuluulum o, kal-bomdiwa kaami aket kaata-kup yan-bulula bomdiwa yo.
Kemin, kamala kalawaali kukup tambal-kup tabasu kuuta ma kukuyon o, kali ko