4
Kukup kanu-bilipla, God ami fiyaap duu-mokoma kaami sang kaata ko
Rom 12:9-21, Ef 5:1-20, Kol 3:5-17, Hib 12:12-28, 1Pit 4:1-6
Nak-tunum kusal aa! Kamala kalaali, weng akal alik ma dola kuyum o, kalaluwa ko. Kaali, sawaayak kawu nikil nuyo ipni kukuyim-bam bokoya-lom: Ipni kanolin kukup tangbal kaata, kanu-mokomip kaali, God ali fiyaap duu-mokoma no, kala bakayin-bulup, ipkal kaal-tiklin-ke-lom, kutal-fuku kulii-tabasip. Kemin, kamala kaa, nuli Kamokim Yesus ami win diim kawu dukum-kup bokoyupla, kipkal kanolin kukup tangbal uyo kutal-fukusip kaata, dukum-kup yikik-kutal-fuku bom-biliwa dukum-nuk o, kala-somla ko.
Kabak-ali Kamokim Yesus almi weng kaata, kulaalup yak kipni diim abasuu. Kemin, ipkal utamiwa yi, U kuuta nu, kala kala-silip. God ami aket fanang dakamin kaali, ibi God ami lak uyo atin talalu duu-lom, almi tituun-kup tabin unang tunum ke-lom ale, sadikimin kukup ayo ti kulaalin o. 4-5 Kemin, tunum ibi utamin! Tunum, unang din kuluula, unang, tunum din kuluulu kemin kukup uta ti atin tambal dukum. Kabi God ami lak duulin disa tunum ami unang utam-ilomda aket yak abu disa akal ma kelu tuk-duu kulii-unon o, keba tap kaa, kanumin daa; ti bilili-kup kala bomdap unang kuluulap tambal-kup dotu tiin molap biliwa yo. Kemin, numi weng kala bakayin-bulup weng sanip kuuli, kuyak saak tiimin daa, kemip namti, iltipni kap-tunum kusal imi aket fukunin so, tiin-bom ilin so, kaa ku-mafak-daayokomip disa. Siin kaa, nuli kanolin sang uyo weng dukum-kup bokoya-sulupla, kamala kalaakal ti weng dukum-kup asuk bakayin-bulupla, tunum unang kawanta weng kaluuli, kuyang saak tiilipla, kap-tunum kusal imi kukup mafak uyo ma kuyip namti, Kamokim ayo angtiil yol uyo kuyokoma. 7-8 God ali uldaa-yimbuuli tiltam Kristen kebip-kup, yang sadikimin kukup kaami aket kaata yeluk o, kalalaya disa. Ali ti ulelnila tiltam Kristen kebip-kup, kulaali nami aket kaata-kup yelule, aket kup-nin o, kalalala nimi kukup tambal kaluuta kutal-fukulin o, kala-lom nuli ulelase. Kemin, unang tunum kanta weng kalawuuli, kuyang saak tiilip namti, kii tunum nuta-kup daang ukuyokomip disa; kulaa kunoliwale, God kaa almi Sinik Tambal kipni kukaayila-laaba kaayo, akal daang ukoyokoma ko.
9-10 God akal taba-lom nulmi nak-tunum kusal ibi kukuyase. Kemin, ibi kap-tunum kusal God ami lak duulin unang tunum imi aket kukaayin kukup kaata, utam kaal-ke-lomdiwa, kanolin kukup tambal uyo God ami unang tunum kipni abip kasel kaptam bom-bilip imi kukaayin-bam ale, unang tunum alik Provins Masedonia kaptam bom-bilip imi kukaayim-bam kem-tabasip. Kemin, ibi kanolin kukup uyo utam kutal-fukusip. Kemin ale, nuli sukon dola kutii kaami sang uyo maso ma bokoya-lomdup: Ibi kaptum kusal Kristen imi aket uyo kola-una-tala-kemin o, kalokomup disa; nuli ti weng maakup ma kuuta dukum-kup bokoyupla, kap-tunum kusal imi aket kola-una-tala kemin kaami kukup kaa kanubip uyo, atin ti tangbal-kup kulii-taba-biliwa yo. 11-12 Kemin, nikil numi kipso bomdup kaata kanolin o, yakan-kaamsup kaaltap ke kap-tunum kusal iso weng aal dikimin disa; kap-tunum kusal kii tiin mo-bom kanolin kanolin yakan-kaamin daa; ibi disa kulu bom-bilipla, kap-tunum kusal ita ima fakaa-yim-bilip inin daa; kipkal sikil so kemin yang okok-bamdipla, ima uyo kulii-tildang im-bilipla, kayak kayak iyo God ami lak duulin dinim kebip ipni kukup tambal uta utam-somdiwa, boko-lom: God ami lak duulin unang tunum kiili, tituun-kup tabasip o, yakan-kaamalip ko.
Yesus ami asuk tal-ilomdaya, numi imbii unokoma kaata ko
Jon 14:1-6, 1Kor 15:12-34, 2Kor 4:16–5:10, Fpai 3:10, 1Tes 5:1-11
13 Nulmi nak-tunum kusal kipyo. God ami lak duulin disa bom-bilip iyo utamiwa, God ata unang tunum saaksip iyo asuk yim-fola tam tiinokomip o, kalalipla, kaami am daan tiltam talokomu kaa ma fenbip disa. Kemin, numi aket fukunin kaali, ibi ililtap ma ke-lomdip unang tunum taanip imi kalan kaa amamin disa. Kemin, Kristen unang tunum taanip kiili, atin taan-ilom win dinim maaklo kelin disa, bom-bilip. Kemin, kabak-ali talalu utamin o, kalalupla imi sang kaata bokoyokomup. 14 Kemin, God ami unang tunum nuli utamupla, Yesus ali taanda asuk tam tiinse kalbup kemin, nokol utamuwa, God ata Yesus ami lak duulin unang tunum taansip iyo im-fola asuk tam tiin-ilom Yesus aso tiltam fatap-nokomip o, kalalupla kemin, aket uluum tabemin ayo kulaa kela fiyaap duu-bamduwa kayi! kala-somla ko.
15 Kamala kulu, nikil nuli Kamokim Yesus ami mafek mafek akal kusnum ma kukuyase kaata, kipni bokoyum o. Am ma daanula, Kamokim Yesus ami asuk talokoma kawu, Kristen tunum unang saaknin disa ke-lom, tiin kawang bom-bulup nuli, siin kawu saaksip imi yam-kan tii-lom nusiik dusiin-daa unokomup disa; siin kawu taansip isiik, Kamokim ami fanang unokomip te! 16 Kabak-ami kanum tiltam tabokomu namti kalabe ko. Yesus ali dukum-kup bokoya-lomda: Kanolum o, kala kem-salale, ensel kamokim ayo naan-balala kabaku, God ami fong ket dukum uyo naan-bulule kulu Kamokim Yesus namti abiil tikiin ayo kela tildaak iip-iip kawu talala, Kraist ami lak duulin unang tunum taansip isiik tam tiinipla 17 kawu tiin kawang-bulup nuta, God ayo afeta kutii yim-tam tii-lomda tunum unang taansipla tam tiinip iso, kuyak mim-daa, tam abiil tikin kaptam-ami ibin tem kaptamu tala-tala-ke-lomdup Kamokim ami atamuwa, ata im-bitam abiil tikiin daalale, aso suunkup ilokomup o. 18 Kanolin kemin, am ma daanokomu kaali, unang tunum taansip iyo asuk tam tiinokomip. Kemin, numi aket fukunin kaali, kaami sang kaata bokoyupya, ilom kipni tunum unang taanipla, kaptum kusal ita aket uluum tabe-bam amamip namti, ipkal numi weng bakayimbup kaluuta bakayim-bilipla, aket uluum kaa kambola bilili kala bomdipla yo, kalalupya bakayimbup ko.