1 JON
Jon ami kamosinim sukon dola kuyinsa kaata ko
Yesus ayo abiil tikiin unala bombii wasital almi-kup 60 ye 70 ye kiita duk-duulipla kawu, Jon ayo sukon weng kalawuuli dola-lomda kulaala Provins Esia kasel Kristen unang tunum imi kuyinsa ko.
Kemin, Jon ali Yesus ami daang bakaalin tunum nikil talangkal imi aptum ma ata kemin, ata Efesis abip kaptamu bomdala, sukon weng kaldak-ayo dola boko-lomda: Kristen nuli Aatumen God ami aket kaayo, dukum-kup kola-sulup kemin, aa ti kano numi aket uyo yak nak-tunum kusal unang tunum imi dukum-kup kuya kelum o, kalba-kup; tunum ibakamin tunum imi boko-lomdip: Yesus kaa fan tunum nulultap kesa disa yo, kebip; kaali ibakamin weng bakayinbip kemin, kaa tinang umu fukumin daa yo, kala-lomda Jon ayo sukon kalawuuli dola kulaaya unsu ko.
1
Nuli suunkup ilin unang tunum ke-laamin kaami miit kaata ko
Jon 1:1-4, 17:5, Hib 1:2-3, Rev 19:13
Ipyo, Yesus Kraist ami win ma kaali, God ami weng o, kalsip. Kemin, kaata numi suunkup ilin unang tunum kemin, kaami miit kaali, kaa bombe. Kemin, ami sang kaata kipni bakayon o, kalbi no. Ami kamasi miit tem kaptoop-ali kanun-umba kemin, siin kaali, ami daang bakaalin tunum nuli ami weng uyo weng san-kaa-bamduple, nulmi tiin talaa atam-ilomdup kuno, nokol dap-fuku-bam kemsup. Kemin, numi suunkup ilin unang tunum kemin kaami miit kaali, tiltam fatapnala, nuyo atamdupla kawu, ami sang uyo ibi bakaya-tabasup. Kemin ale, suunkup tiin kawong ilin miit kayaak ayo Aalap God so laaba. Kemin, ami tiltam fatapnala, nuyo atam-ilomdup ami sang kaayo, bakaya-tabasup. Kemin, Atok God aso, ami man Yesus Kraist so, alim ili nuso alimal maakup ke-lomdup miit maakup kesup. Kemin, ipso nuso, kano nikil alik miit maakup kelum o, kala-lomdupla, nuli nulmi atam-sulup sole, weng, weng san-sulup so, kiimi sang kiita, ibi bakaya-tabasup. Kemin, alik numi Yesus Kraist ami fiyaap duumin kaata tiltam uta uta ke-lom dukum-nuk o, kala-lomdila, weng kaali dolbi ko.
Nuli falala-kalin diim kawu bomdup kukup tambal nuumin kaami sang kaata ko
Jon 1:4-5,9, 3:18-21, 8:12, Ef 5:8-14, 1Jon 2:7-11
Kemin, Yesus Kraist ami weng bokoya weng sandup, ipni bakaya-tabasup kaali kala bombu kemin, God ayo falala-kalin tunum kemin, ami diim uyo kutamiip katip ma bombu dinim; kemin, ali atin ti tambalim kemin, ami diim kaali kukup mafak anang ma bombu dinim. Kemin, kanola nuyo boko-lomdup: God aso, nuso, alimal nuyo maakup kesup o kalokomup. Kata, nuyo kutamiip tem kabaku laabup o kala kukup mafak uyo kemup namti, tifaneng weng uyo weng san-ilomdup, kukup tambal uyo kufukulokomup disa; kemin, ibaka-mokomup te! Kemin ale, kanola, nuli God ami falala-kalin diim kawu bombe alaltap ke-lom kukup tambal alik kiiyo, kutal-fukulup namti, alik nuyo nikil alimal maakup ke-lomdupla, God ami Man Yesus ami taana kiim sing-tam-daase kaata, taba-lomdu numi ban kemin uyo alik takan-tiiya-lom dilit moya, tambal ma keya ilokomup o.
Kemin, kanola nuyo boko-lomdup: Nuli ban kemin dinim o, kalup namti, kaali numi aket tem uyo bam-daalin dinim ke-lomduple, God ami tituun-kup weng uyo talalu utamsup disa yo, kalokomup. Kemin, God ayo boko-lomda: Talalulokomi no kalase kaali, atin ti talalu-laaba. Kemin, unang tunum imi kukup kanubip kiimi maan tiiya-lomda kukaaya-laaba kaali, tambal kemin, kanola nuli nulmi ban kemin uyo ku-fatap-daka-mokomup kaali, God ayo numi ban kemin kaali, keya-lomda ali numi kukup mafak alik takan-tiiya-lomda alik dilit moya atin tangbal-kup ilokomup. 10 Kemin, sawaayak kawu God ayo boko-lomda: Unang tunum alik maakup iyo ban kemin unang tunum o, kalsa. Kata, kanola nuli boko-lomdup: Nuyo ma ban kesup disa yo, kalup namti, kaata nuli God ami atafiimin weng uyo boko-lomdup: God ali ibakamin tunum o, kala-laamin kukup namti kaabu. Kemin, God ami weng uyo talalu utam kufukulin dinim kela-lom laabup.