3
Aatumen God ayo boko-lomda, Ibi nami man o kalsa kaata ko
Mat 5:8-9, Luk 20:36, Jon 1:12-13, 8:44
Ibi ti kaa daatamin! Aatumen God ali ti numi aket kaali, dukum-kup kuya-bomdaya, Ibi nalmi man o keba. Kemin, tifaneng kemin, ti kaa daatamin. Kemin, tawaal diim kasel kukup mafak kutal-fukulin ili, God kaa talalu atamin disa kesip. Kemin, almi man nokol ti kanola itamipla yi, Kii God ami man o! yaka-laabip disa te! Atin ti nak-tunum kusal kipyo! Kulaa, nikil nuli God almi man ke-sulup. Yale, nuyo utamuwa yi, Ilom am mafiing mafiing daanokomu kaa, nuli dok kanumin unang tunum iltap ma ke-lokomup i? Lale, nulmi utamsup kaalile, siin-ilom Yesus Kraist ami talokoma kaata, nokol ti alaltap ke-lokomup. Kemin, numi kawu utamsup kaali, kaa dok kata naa kalolip: Nokol utamupla yi, Kaali ti fan kaa bombe no, kalokomup. Kanola, unang tunum alik ili kaa utam-ilomdip Yesus ami fenbip ilmi aket tem kawu tiin mo-lomdip Kraist almi aket tem ban kemin dinim, tambal-kup bombe altap ke-bom laabip.
Ban kemin kaami kukup ayo God ami weng awem o kala lo kuumi kuyang saak tiimin kaami kukup kaata, kemin, kawanta ban kema namti, kaali dak-fanan-bamdaya, God ami weng uyo kuyang saak tela-taba. Kemin, ipkal kulaa utamsip taa, Yesus Kraist ami tal tawaal diim kalaba talse kaali, ti tawaal diim kasel numi ban kemin takan-tiiyon o kalalaya talse. Kemin, atin Yesus ali ti ban kemin dinim tunum o. Kanola, tunum ma ayo Yesus ami mepso kulu ila namti, ali ban kemin kukup uyo ma suunkup kutal-fukun-umba disa; kemin ale, tunum ma ayo suunkup ban kemin kukup kaata-kup fukun-umba namti, nokol utamuwa yi, Mep tunum kalaali, Yesus kaa talalu atamsa disa yo! kalokomup.
Nalmi miining kipyo, utafii-bamdiwa yi! Kanola tunum ma ayo ipni disa iip bokoyokoma kaa, ibi ami weng uyo weng san-kaamin dinim o. Kemin, kanola tunum ma ayo kukup tambal kutal-fuku ila namti, ali ti Yesus Kraist alaltap ke tituun-kup tabasa tunum namti kulu bombe. Kemin, tunum ma ayo ban kemin kukup kaata-kup kutal-fuku-bomda ban kem-tal-unemin-kup kema namti, kulaali Tunum Mafakim ami man ali kulu bombe ko! Sawaayak kawu Tunum Mafakim ayo ban kem yakyak kutal kula diila kemin, suunkup ban kemin-kup ke-bam ilin tunum kaali, Tunum Mafakim ami man namti kaa bombe no. Kemin, God ami Man ayo atamala yi, Tunum Mafakim ayo kanum-tabasa kala, kala-lomda, daak tawaal diim un-ilomdi Tunum Mafakim ami ok mafak uyo lo-lomdi kukan-telon o, kala-lomda taldaak fatawase.
9-10 Nuli tunum miit alep imi kukup kiiyo, yam-kuku itamum o kala kemin, kanita God ami man elile, kanita Tunum Mafakim ami man e kalokomup iyo kanumin kemin: kanita God ami man kela namti, ali God ayo dap-talalulala, tiltam atin ti kama tunum ke-lomda, God ami aket fukunin kaayo, kuluu-lom asuk ban kemin aket fukun-bam ban kemon o kalokoma disa. Kemin, ali ti God ami man alik-daap ke-lomda, God ata ti tunum kaa tiin moba kemin, asuk ali ban kemin kukup uyo tiltam dap-mafak-daalokomu disa. Kemin ale, tunum kukup tambal fukulin dinim ali, God ami man daa; tunum ayo ami aptum kusal iyo olen-daaya-lomda aket kuyin dinim kela namti, ali God ami man disa. Kemin, kii itamum.
Nak-tunum kusal imi aket kukaayin kaami kukup kaata ko
Jon 13:34-35, 15:11-17, 1Kor 13:1-13, 1Jon 2:7-11, 3:23, 5:1-5
11 Kamasi ipni weng, weng sansip namti kala bombuu. Kemin, nak-tunum kusal imi olen-daaya-lom aket-kuya-una-tala-ke-bamdupla yo. 12 Kemin, nuli Adam ami man diil Ken alaltap ke ami kukup mafak kaata, kutal-fuku-laamin disa. Kemin kaali, Tunum Mafakim ami man ke-lomdaya, niing ayo an-kutiila taansa. Kemin, kaa kanim kalan kaata, niing kaa aasa ni? Fik ami kukup kaali ti atin mafak ale, niing ami kukup kaata, tambal o kala-lomdala, fik ata niing ami waasi kenba-kup, niing ayo an-kutiila taansa te!
13 Nalmi nak-tunum kusal kipyo! Ti kano, tawaal diim kasel kalawiita kipni tit-itam-ilomdip kipni waasi keyip namti, ibi aket yaapkan fukun-bamdip aket uluum kaa kaamin daa yo.
14 Kemin, nuli ti nulmi nak-tunum kusal imi aket kukaayin-bam laabup kaata-kup atamupla yi, Numi taan-laamin liip kaata kambola-somdupya, tiltam tiin kawong kaami liip kawu, bom-bulup kala, kala-som ale, tunum ali ap-tunum kusal imi aket uyo kukaayin dinim ke-bamda ila namti, kulaali atamuwa yi, Awu, ali taan-yaamin kaami liip kawu bombe no kalolup o. 15 Kanola, tunum ali ti almi ap-tunum kusal imi aket atul-kup kukaayila namti, ali ti tunum an-kutiila taan-laaba altap ke-bamda kanuba. Kemin, kipkal utamsip kaali, tunum ma ata ap-tunum an-kutiila taana namti, ali suunkup ilin tunum disa. 16 Yesus ayo numi lak kaata duu-lomdaya, almi angtiil lak uyo duulin disa; maas kela-lomda numi dong dokoyase kaata, atamupla yi, Nak-tunum kusal imi lak dakaamin namti kaa bombuu no kalalupya atam-sulup. Kemin, nokol ti kano nak-tunum kusal imi aket uyo kuya-lomdup aket kuya-una-tala-ke-bamdupla, nak-tunum kusal imi yelum o kalip namti, imi abiin kaa kuluulami no, kal-bomdupla, dong dakayum o. 17 Kemin, kanola tawaal diim tunum mafek mafek soyap ayo ma ap-tunum mafek mafek iiba kaali, ma olen-daalama dinim kela namti, kulaali God ami lak duusa disa namti kulu bombe. 18 Nalmi miining kipyo! Nulmi nak-tunum kusal imi aket uyo kuyup o kala disa kasen-foko weng kaata-kup bakayin disa; le, disa iip bon tem kaata-kup takamin daa kayi! Numi aket aye, fanang aye, kiiyo ti olen-dakaayin-bamduple, nulmi nak-tunum kusal iyo ti aket kukaayin-bam disa tambal tambal ma kaata-kup kamayin-bamdup dong dakaayum o kala-somya ko.
Numi God ami tiin diim kawu suunin dinim kaami sang kaata ko
Kol 1:26-28, 1Jon 2:3-6, 4:13-15
19-20 God ali sakbaalim dukum kemin, numi aket fukunin kuluuli kabaak banula, ata ata ke-lom mafek mafek alik kiiyo kaal-kesa. Kemin, numi ban kemin uyo, takan-tiiyase. Kemin, kanola nokol aket fuku-daa utamupla yi, Nuli fan ban kemin tunum kala, kalalupla, aket mafak keyokomu kaali, God ami dik-daalupya, ata dong dokoyilaya, nulmi nak-tunum kusal imi olen-inbup kaali, utamupla yi, Nuli ti fan God almi man alik-daap ke-sulup kala, kala-lomdupla God ami tiin diim uyo suunin dinim ke, titil-fak-daa tol-nokomup. 21 Atin ti nak-tunum kusal kipyo! Kanola nokol aket fuku-daalupla, God ata numi ban kemin uyo kukan-tiiyase no kala, aket tambal keyokomu kaa, God ami tiin diim uyo, suunin disa ke-lom titil-fak-daa tol-nokomup. 22 Kemin ale, nuli ami weng kutiisa uyo, weng san-ilom kutal-fuku-lomdup dok kanolin kukup kaata, God ali kaami fiyaap kaa duun-umba ayo, kutal-fuku kelup namti, numi beten ke-bamdupla, mafek mafek sang ma dik-daalokomup kaali, akal maan tiiyokoma. 23 Kemin, God ami weng kuka-daasa namti kala bombuu. Kemin, kabak boko-lomda: Ibi nami man ami lak uyo duubip-kup ale, kuno kap-tunum kusal imi aket uyo kuya una-tala-ke-bam kemin o kalsa. Kemin, weng kala kuka-daasa kaa, Yesus Kraist alalta bokoya-lomda: Kaali, kanumin o yakase no. 24 Kemin, tunum kawanta God ami weng kaa kuka-daasa uyo, weng san kutal-fukula namti, tunum kaali, God aso bombe, aa ti kuno God akal tunum aso bombe. Kemin, nuli dok kano-lomdup, atamupla, God ali nuso bombe no kalokomup ma? God ami Sinik dabaala tal numi aket tem bombe ata kukuyila utamupla yi, Fan, God ali nuso bom-bulup o kalokomup te!