5
Kristen numi tawaal diim kaldaak-ami kukup mafak kabaak banu kewa-sulup kaami sang kaata ko
Jon 13:34-35, 15:11-17, 1Kor 13:1-13, 1Jon 2:7-11, 3:11-18,23
Tunum kawanita utamipla yi, Fan, Yesus kaali, God almi uldaa-dabuusa tunum Kraist o kalip namti, kiili God ami man o. Kemin, kanta Aatumen God ami aket uyo kola namti, ali unang tunum God ami man kelin imi aket kaakal kuya ke-lokoma. Kemin, God ami aket kaa kola-lomdupla, God ami weng kaa kuka-daasa kulii-kutal-fukulup namti, uta kukuyuluya, nuli kawu utamupya yi, Awu, faneng nuli yak God ami man ke-bom-bilip kiimi aket kaali, kuyinbup kala, kalokomup. 3-4 Kemin, God ami weng kuka-daasa uyo kutal-fukulup namti, kaata fan kayak kayak iyo kukuyuluwa, numi God ami aket kola-sulup uyo kaa bombu no kalokomip. Kemin, God ami man ke-sulup nuli Yesus almi lak kaata duulupla, ami titil kaata numi diim aba yam-titil-diilaya, nuta nuta ke tawaal diim kalaami kukup mafak uyo welup kabaak banu kewa-lom nuta nuta ke-lomdup God ami weng kuka-daasa kaali, fiitmin dinim, kutal-fuku dikiwa-tabasup. Kemin, kawanta tawaal diim kaldaak-ami kukup mafak uyo wela kabaak banu kewa-bomda ata ata ke-lokoma ni? Tunum ayo boko-lomda: Ii, ti faneng Yesus kaali ti fan God almi Man o! kala-laaba kaata-kup ata ata ke-lomda, kukup mafak uyo kabaak banu ke-wokoma ko.
God ata Yesus Kraist ami sang unang tunum, imi kukuyinsa kaata ko
Jon 1:29-34, 5:32-37
God ami man Yesus Kraist ami sang bokose namti kalabuu. Kemin, Jon Baptis ata Yesus ami oksam okolase kaa, ok kaata kukola-lomdu: Kalawaali God almi Man namti kala bombe. Kemin, Yesus ami taanse kakal kanola ami kiim sing-tam-daasuu kaata kukuya-lomdu: Kalawaali God almi Man o kalasuu. Kemin, kaa ok kaata-kup Yesus ami miit kaali, kukuyasuu disa; ok so, kiim so, alep kiita Yesus ami miit uyo kukuya-silip te! Kemin, God ami Sinik kaali, tifan tituun-kup tabin weng kaata kukuyin-bam ale, bakayin-bam kemin tunum kemin, akal ti kanola Yesus ami sang uyo tituun-kup tabin weng kaata bakayila-yaaba. 7-8 Kemin, Yesus ami oksam wokose kaami iipyak tem so, ami taanala kiim sing-tam daasu kaami iipyak tem so, alep iyo tiltam fatap-nip talalu utamuwa yi, Yesus ali ti fan God ami Man kala, kala-sulup. Kemin, God ami Sinik kakal ti numi bokoya-lomda: Fan o kal-bom keba kemin, iipyak tem asuumano kiili, maakup o. Kemin, nuli tunum imi weng kukaayinbip kulaali weng san-kan-umbup. Yale, God ami weng bakan-umba kaata, uta uta ke, tunum imi weng uyo kabaak bansu. Kemin, God ami weng asuumano kaa bokose kaali ti, ami Man Yesus ami miit kaata bokose te! 10 Tunum ayo ma God ami Man ami lak duula namti, ali God ami weng so weng san kutal-fukula namti kulu bombe. Lale, tunum ali God ami Man ami miit bokose kaali, talalu weng sanin disa kela namti, ata kukolula utamala yi, Tunum kaali boko-lomda: Yi, God ali ibakamin tunum o kalba kala, kalokomup. God ali boko-lomda: Kalawaali nami Man o kalsa. Yale, tunum kalawaata boko-lomda: Yesus ali God ami Man disa yo, kalba. Kemin, ami weng kunum bakaba kaami miit kaali ti, God ali ibakamin tunum o keba. 11 God ami weng kanum bokosa kaami weng tituun-kup tabin kaali kalabuu. Kemin, God ami aket kaali ti, Suunkup ilin unang tunum kelin o kala-lomdala, ami Man ayo dabaala tal as diim taan-ilomdaya, numi iliim uyo bolaya, nuli kawu tiltam almi suunkup ilin unang tunum ke-sulup. 12 Kemin, kawanita God ami Man ayo, kiimi diim kawu bom-balala, ilip namti, kiita suunkup ilin unang tunum kebip namti kaa bom-bilip ale, kawanita God ami Man ayo, imi diim kawu, bom-balala ilin disa kelip namti, kiili suunkup ilin unang tunum ili kaa bom-bilip disa.
Nuyo suunkup ilin unang tunum ke-sulup kaami sang kaata ko
Jon 3:14-17, 5:24-29,39-40, 6:47-58, 11:23-27, 17:2-3, Rom 6:22-23, 1Kor 15:35-58
13 God ami Man Yesus ami lak duulin kipyo! Nali sukon kalawaali dola kuyiliya utamipya yi, Fan nuli suunkup ilin unang tunum ke-sulup o kalin o kala dola kuyi ko. 14 Nuli God ami diim kawu ilup kaata, fan utamupla yi, God ali ti yo kalbup. Kemin, nuli ami mafek mafek kii nuumik o kalba uyo, dik-daalup namti, weng san-ilomda maan tiiyokoma. 15 Kemin, nuyo tituun-kup utamupla yi, God ali dok nolin sang ma dik-daalokomup kaali, suunkup weng san-kan-umba no kala-lom utamsup. Kemin, kakal ti kuno, atamupla, God ali kuyokomi no kalsa kemin, dok nolin dok nolin sang ma ami dik-daalokomup kaali, ayo maan tii-yin-bam kukaayokoma kala kalokomup o.
16 Kukup mafak alik ban kemin namti kala bom-bilip. Kemin ale, ban kemin kaami win alep namti kala bom-bilip. Kemin, God ali ma kaami sang kaata-kup boko-lomda: Atin kuuli ban kemin mafak kemin, tunum ayo kanta ma kanuma namti, ali ti maaklo ke-lokoma no kala-lomda kanum bokosale, ma kaami sang kaata ma bokolin disa kesa. Kemin, nuyo utamupla yi, Nak-tunum ami ban kemin kukup kanuba kaali, God ali boko-lomda: Atin kaa mafak o kalsa disa namti kulube kulup namti, nuli God ami weng umolupla, God ata ayo ulduu-lom dong dokolala, tiltam yaawa-lom suunkup ilin tunum ke-lokoma; ale, kuno ban kemin atin ti mafak kuuta kalabuu kemin, kanola tunum ayo ma kanolin kukup uyo nuuma namti, ali suunkup ilin tunum ke-lokoma disa; ami sinik kaali win dinim ke maaklo ke-lokoma. Kemin, kanolin kukup mafak ma kuuli, numi beten kemin kaami sang kaata bakabi disa yo. 17 Kukup tambal disa alik kiili, ban kemin namti kaa bom-bilip. Yale, ban kemin ma kuumi sang kaali, God ali boko-lomda: Tunum ata ma taba-lom kanolin ban kema namti, ali maak lo ke-lokoma no, kala titil weng kaa bokosa disa yo.
18 Nokol utamsup, Tunum ali ma tiltam God ami man kela-lom ban kemin kukup uyo kutal-fukun-umba dinim. Kemin, nuli ti God ami Man ayo tiin mola tangbal-kup bombe kemin, Tunum Mafakim ali dok kano-lomda dap-mafak-daalama dinim o.
19 Nuli utamsup kemin, nuli God ami man kelup kaa, ayo nuli tiin-tiin-bamda nuli tiin moba. Katale, Tunum Mafak Setaan ata tawaal diim tunum kusnum imi kamokim ke-bomdaya, biing mo yim-baala umbip talbip ke-bamdipla, kukup mafak ken-unbip o.
20 Nokol utamsup kemin, God ami Man ayo tildaak-ilomda dong dokoyin-bam kukuyalala kaata, atamupya yi, God kaa tifan kala, kala-lomdupla, nuli tituun-kup tabin tunum ke-lom, God so, ami Man Yesus Kraist aso, alimal bom-bulup. Kemin, Yesus Kraist akal tifan God ale, kuno ali numi suunkup ilin unang tunum ke-laamin kaami miit namti ata ko.
21 Nami miining ipyo! Ibi men awem aye, mafek mafek disa aman-dakaayin kiita, atin daang ukuya-lom kuno keyin o kala-somla ko.