13
Yesus ayo almi daang bakaalin tunum imi yaan diing-yinsa kaami sang kaata ko
Mat 23:11-12, Mak 9:33-35, Luk 22:24-30, Jon 7:30, 8:20, Fpai 2:5-8, 1Pit 2:21
Kemin, Pasova yo kala iintang am ima ina tinimin am kaali, kama daan tiltam tabin disa bom-suluya, Yesus ayo utamaya, Nali tawaal diim kalawaali kelali Atok fanang unokomi kaali, mepso tulu kala, kala ko.
Tawaal diim kalawaami unang tunum malo ma iyo Yesus ami unang tunum kelipla, Yesus ayo kiimi aket kaata, kuyimba-kup, kiimi aket kaata suunkup ayo aalula, kukaayin-bam kem-tabasa ko.
Am tiinale, Yesus so, alami daang bakaalin tunum iso, ima inip kemin, siin kawu Setaan ata taba-lomda almi aket fukunin kaali, Saimon, kaa Keriot kayaak tunum, ami man Judas ami kolaya, ayo aket fukun-bamda Yesus ayo dap-fatap daalon o, kem-tal-uneba. Kemin, Yesus ali utama yi, Atok ayo kanumin mafek mafek alik iyo kulaap-na tildak nimi sikil diim abasu no, kalale, kanola God alalta nam-baala tal tiinsi kemin, kulaata asuk God ami fanang unon o, kali kala, kala-lomdaya kemin kulaata, ima ayo kambola tam tola okok kemin tunum imi kukup kaata kuluu-lomdiya yo, kala-lomda, ami saket uyo dilduu kutii, taakol ma kuluu-lomda, almi mikim kun diim falala-lom miki, wok ma sing-daala daak falet dukum tem unuya, kuluu almi daang bakaalin tunum imi yaan diim tawaal so, sung so, bom-bilip iyo diing daaya-lomda, taakol kuluu diliit mo keyila, yakyak tal Saimon Pita ami diim talale, ayo bokola ko: Kamokim kapyo, nami yaan kaa diing-nokomap ema? akale, Yesus asiik bokola: Kamala kala nami kanubi kaa, kabi talalu utabap dinim. Katale, mulo kawu talalu bam-daa uta-mokomap o, akale, Pita ayo bokola: Disa yo! Kabi atin ti nami yaan kaa diing daap-nokomap dinim o! akala, Yesus ayo bokola: Kabi kep-nalap nali diing daap-tin disa keli namti, kabi naso aket maakup kelin disa le, mafek mafek ma kup-ton o kali kaali, kuluulokomap disa yo, akale, Saimon Pita ayo bokola: Aa, yak kunum bokolap kulaali, kuno yak nami yaan kaata-kup daa; kemin, nami sikil so, dabom so, alik iyo diing daap-nan o! akale, 10 Yesus ayo bokola: Dok kanolin tunum kapta oksam ukolap namti, kabi atin ti tambal-kup ke-lokomap. Kemin, tawaalak tem talokomap kaali, asuk angtiil alik ukolokomap disa yo. Disa! yaan kaata-kup diing-nokomap o, kala ko. Kemin, alik ibi yaap kata, maakup ma kaata-kup, tambal disa yo, kala ko. 11 Yesus ayo siin kawu utama yi, Tunum ayo kulaata nam-fatap-daalokoma kala, kalsa kemin, kulaata Yesus ayo boko-lomda: Alik ibi tambal; yale, atin maakup ma ata-kup tambal disa yo, kala kanum bokola ko.
12 Yesus ayo imi yaan diing daayila dinim kelale, almi saket kaa kuluu dildaak tinile, asuk tiinba-kup dik-daayila: Ibi nami kukup kaa, ipni diim kawu kanoyili kaali, talalu utamip o? 13 Ibi bokop-na-lomdip: Kukuyin tunum; kamokim o, nakan-kaan-umbip kaali tifan, nalalta kemin, kaa tambal-kup kanum bakan-umbip. 14 Nali ipni kamokim ale, kukuyin tunum kesi. Kemin, kamala kulu nali ipni yaan diing daayili kaa, kanola ipkal iltipni kap-tunum kusal imi yaan kaali, diing dakayin o, kala-somya ko. 15-16 Nali tituun-kup weng kaali, bokoyokomi. Kemin, okok kemin tunum ayo dok kano-lom win tibin ke-lom ata ata kelaya, ami kamokim ayo dabaala kabaak banoma disa; le, daang bakaalin tunum ayo dok kano-lom ata ata kelaya, tunum dabaala talse ayo dibiila kabaak banoma dinim. Kemin, Nami kukup ipni kanoyili ultap kaa ipkal kanumin o, kala-somdila, nami kukup kaa, ipni kukuyili uyo, malo ma iyo utamik o, kala-somla ko. 17 Nimi kukup kanoli kaami sang bokoyili kaali, utam-ilomdip kaal-kebup o kalokomip kawu, ibi kanumip namti, ibi fiyaap duu-mokomip o.
18 Nalta ibi talalu itam-somdila ulelsi kemin, nimi weng bokoli ultap: Ali tambal daa yo, kali kaali, alik ipni sang bokoyi disa; kemin, ipni tunum maakup ma ami sang kaata-kup bokoli. Kukup kanolin kaali tiltam tabamnula, God ami sukon tem kabak-ami sang uyo tifan tabamnuk o, kalsu kaa boko-lomdu: Tunum naso maakup ima in-bom yaabup kulaata, taba-lom asuk ayo kela-lomda nami waasi kep-nokoma no, kalsu. 19 Nimi aket fukunbi ayo, kanolin sang tiltam talokomu kaa, ibi utamipla, Fan, alalta Suunkup Ilin Tunum o, nikin o, kala-lomduya, kaa tiltam tabin disa; bom-suluya kawu, kaami sang kaali, kanum bokoyili ko. 20 Nali tituun-kup weng kala bokoyokomi. Dok kanolin tunum ata nimi tunum dabaali talokoma kaali, yaap ke talap o, aka-lomda ami weng kaali, weng sana namti, kaali nami weng kaa, weng san-kaamin tunum namti kulube; aa, kanta God nam-baala talsi nami weng kaayo, weng san kaama namti, kaali God ami weng kaakal weng san-kaamin tunum namti kabe no, kala Yesus ayo kanum bokola ko.
Judas ata taba-lomda Yesus ami dap-fatap-daalokoma kaami sang bokosa kaata ko
Mat 26:20-25, Mak 14:17-21, Luk 22:21-23
21 Yesus ayo kaa kanum bokoba-kup, aket dukum kaa fukun-bamda kaa faldak-tiimin weng disa, fatap weng ma bokola: Nami weng kalawaali ti tifaneng bokoyokomi: Nak-tunum ma ayo ipni diim kawu be ata nam-fatap-daalala, nelokomip te! yakale, 22 daang bakaalin tunum yakal aket yaapkan fukun-bamdipla, Kwin! kaakup kawanami sang ma bakaba ni? kal-bomdip tiyak ap-tunum daa atama atama kemiple, 23 daang bakaalin tunum maakup ma, atin ti Yesus ata aket dukum ami kola-laaba, ata lamo yak Yesus almi langlang tem mepso kawu tiinba. Kemin, 24 Saimon Pita, ayo ami du fafat o kala, bokola-lomda: Ti, kapta dik-daalalawa, kawanami sang bakaba kaa kalan o! akale, 25 ayo tikli yang Yesus ami mepso aba dik-daala-lomda: Kamokim kapyo, kaa dok kata ni? akala, 26 Yesus ayo bokola: Ale kaye? Nili bret ayo ma bak-duu kulaak titon sup tem daa-lomdi, tunum ayo koliya, tildak kutal-fukula kawu atam, Awu, ata taa! kalin o, kalale, yak bret anung ma kuluu-lomda, kulaak titon sup tem kabaak mo-lomda, Keriot kayaak tunum Saimon ami man Judas ami kolala, yak kutal-fuku-kem-salale, 27 Setaan ata taba-lomda, Judas ami aket fukunin kaali, ku-mafak-daalaya, Yesus ayo ami bokola ko: Dok nolon o, kalap kaali, abiltap kelan o! aka ko.
28 Alik tiin bomdip, ima ina faka-bokobip, iyo Yesus ami weng bokola kaali, weng sanip. Katale, tunum ayo ma Yesus ali kaa kanimin o kala kaa bakaba ni? akoma disa. 29 Kemin, Judas ayo nikil imi tuumon men kaa ata tiin molin kemin, daang bakaalin tunum imi aket kaali, Yesus ayo bokola-lomda: Kabi din ima ina faka-mokomup kaami mafek mafek iyo ma mo kulii-tal o, aka una nema yo? kaliple, malo ma ita boko-lom: Kabi dindap mafek mafek mo-lomdap mafek mafek dinimal imi kuya tal o, kala una nema yo? kalip ko.
Yesus ami alokso weng kuku-daasa kaami sang kaata ko
30 Judas ayo bret kutal kufukuba-kup, keya-lomda kutamiip una ko.
31 Judas ayo kanola keya unale, Yesus ayo bokoyila-lomda: Dukum Ami Man Nayo, kamala kulaata nayo win so ke-lokomi no, kalbi. Kemin, unang tunum iyo nitam-ilomdipya, God ami tong kaali, baka-mokomip. 32 Nami kanolokomi kaali, nitam-ilomdip God ami tong dukum kaali, baka-mokomip namti, God alalta nam-tama tam tip kaltoop daalokoma. Le, abiltap-siik kanop-nokoma ko.
33 Man-miin ipyo, kamala kulu nali ipso kalawu ilanin tap ke ni kamboyila unila, ibi nami fenokomip. Yale, nami weng siin kawu Judiya kasel imi kamok kamok imi bokoyilasii kaali, kulaata ipkal weng fanang maakup kuluuta bokoyokomi. Kemin, nimi kabanokomi kaali, ibi tal aba din unokomip daa yo.
34 Kamala kulaata, nimi alokso kukup kaali, lo kemin kuyokomi kaali ma namti kala bombuu. Ibi kap-tunum kusal imi aket uyo kuya-una-tala-kemin aa, nimi kipni aket kuyinsi ultap ipkal kanola kap-tunum kusal iyo aket kuya-una-tala-kemin o. 35 Ibi kap-tunum kusal imi aket kaali, kuya una-tala-kemip namti, unang tunum kayak kayak iyo itamiwa yi, Kiili Yesus ami daang bakaalin tunum o, yokokomip o, kala Yesus ayo kanum bokoyila ko.
Yesus ayo Pita ami bokola-lomda: Nali ali ma atamsi disa yo, nokokomap o, ansa kaami sang kaata ko
Mat 26:31-35, Mak 14:27-31, Luk 22:31-34, Jon 21:18-19, 2Pit 1:14
36 Saimon Pita ayo bokola-lomda: Kamokim, kabi dok banap i? akale, Yesus asiik bokola: Nimi unokomi kaali, kamala kaa kabi taang-kala-lom nimi daang bakaa-lomdap unolap disa. Lale, ilanin tap kawu kabi nimi daang uyo bakaalokomap o, akale, 37 Pita ayo bokola: Kamokim Dukum kapyo, nali kanimin o kalaliya kamala kulawu-kup kapni daang kaali, bakaalokomi dinim i? Kanola nelip aye, nelin dinim kelip. Kata, kapso alep maakup ti ilokomup o, kala kanum bokolale, 38 Yesus asiik bokola ko: Kabi kanola nelip aye, nelin dinim kelip. Kata, kabi alep maakup ti ilolup o, kalbap ema? Daa yu! Naktum kapyo! Nami weng kala bokop-tokomi uyo aket fukun-salapla! Kamala kutamiip kuyaku, awon kakaruk aalap ayo naan-tabin dinim kama ilaya, kabi nami sang ayo bokop-na-lomdap: Yi! Kaali ma atamsi dinim o, nakan-kaamsi, liip asuumano fak-daalokomap o, aka ko.