20
Yesus ayo asuk tam tiinsa kaami sang kaata ko
Mat 28:1-8, Mak 16:1-8, Luk 24:1-12
God ami iintang am uyo dinimnale, kulaa Sande am maakup ma kaami diim kutim malang tem kulu, Makdala unang Maria inang nikil iyo, atin kutim malang so bom-salaya, nikil yak aba din tuum tem din ulip, Amitom tuum kom kuluu saal liibip kaali, busuba kala, kalale kulaali, Maria uyo abiltap bina tal-ilomdu Saimon Pita so, Yesus alami aket dukum kukaala-yaaba daang bakaalin tunum aso, alep imi bokoyu ko: Kipyo, numi Kamokim ami tuum tem kaptam-ali kuluu kuliinbip kaali, nuli din atam-somdupla, ayo dibii-din doku dawaa-silip i? kalolup dinim o, yukule, Pita so, daang bakaalin tunum ma aso, alep iyo abiltap bina din tuum tem unip. Kata, daang bakaalin tunum ma asiik Pita kuu liip daa asiik din kom tem amitom kulu dik-dii daak-aba tinet daalale, ilim kaal kaata-kup bombe kala atama. Yale, tam unoma dinim kano bom-ilale, Pita ata mafiing tem kalawu unaba kemin, ata bina tam tuum tem ulala, Ilim falala-lom dibii-din dawaabip kaata-kup bombe kala, atam ale, Yesus ami dabom diim ilim falala duubip uyo, dilduu kulaalip yang kusnum kababa kala atama ko. Kanum-salale, daang bakaalin tunum ma asiik tala aso, tam tuum tem ayo tam ulale, Fan, tam tiinda tambanba kala, kala ko. God ami Sukon Tem weng kaali, boko-lomdu: God ami uldaa-dabuusa tunum ayo taanokoma. Yale, asuk tam tiin kawang kelak o, kalsu kaami sang kaa, alep iyo talalu aket kaa fanang daa utamsip dinim kemin o.
10 Kemin, alep iyo atam kela abip unip ko.
Makdala kayaak unang Maria uyo Yesus atamsu kuumi sang kaata ko
Mat 28:9-10, Mak 16:9-11
11 Maria uyo tam tuum tem saaklo kawu tola-bomdu, amabu kemin, dik-dii daak aba titam daaluya, 12 ensel alep ma ilim namaal mikilin iyo tal Yesus ami abiin yukul kabaaku tiinbip kala, itam talaalu yi, Ma ata toop ami ol duuk lo tiina, ma ata dabom lo kawu tiina ke tiinbip kala, itam kem-sulule, 13 ensel alep iyo bokowip ko: Kupyo, kanim kalan amabap i? ukipla, uyo bokolu: Ipyo, nimi Kamokim dabuu dabii-unbip kaa, dibii-din doku daabip yoko? kal-bomdiya amabi no, ke-bam ale, 14 asuk dak-siki talaalu yi, Yesus namti tolba kala atamu. Yale, uli atamdu, Awu, kulaali Yesus alta kala, kalsu dinim o.
15 Kemin, ayo bokowa-lomda: Kubi kanim kalan ma amabap i? Aa, kubi kawanami fen-talabap yoko? ukale, umi aket fukunu kaali, as san lang kaltam-ami tiin molin tunum ata no, kala-lomdu bokolu ko: Kabi Yesus ami as kuli uyo kulii-din kaloku kutiibap namti, kukup-napla kuluu kulii-unon o, 16 akule, Yesus ayo bokowa ko: Maria, kupyo! ukala, uyo fal-siki Hibru weng boko-lomdu: Raboni, kapyo, aku kaali, uyo boko-lomdula: God ami weng kukuyin tunum, kabi! akuya, 17 Yesus ayo bokowa: Nali Atok ami fanang abiil tikiin kaali, tam unin dinim bombii kemin, kubi tildak nam-tal-fukumin daa yo! Kemin, kubi din nami tunum nikil kiiyo, bokoya-lomdap, Yesus ayo bokop-na-lomda: Nali tam abiil tikiin kayaak ami fanang unokomi kemin, kaa nalmi Atok ale, ipni Kaalap ale, kaa nami God ale, kipni God o, kala Yesus ayo kanum bokop-na atam tili no, kala din nimi tunum nikil imi kanum bokoyan o, ukale, unu. 18 Makdala kayaak unang Maria uyo din-ilomdu, daang bakaalin tunum nikil imi bokoyu ko: Nali Kamokim ayo atamdiya tili no, kala bokoyule, Yesus ami weng bokowa kaayo, usiik din-ilom alik bokoyu ko.
Daang bakaalin tunum ita Yesus atamsip kaata ko
Mat 28:16-20, Mak 16:14-18, Luk 24:36-49
19 Daang bakaalin tunum nikil iyo Juda kamok kamok imi itam-suun-daa-lomdip am maakup kaami kutamiip kulu, nikil am maakup ma kutamu ang-de-lomdip, nikil am saal ayo talalu lii-lom bom-ilipya, Yesus ayo ilmi bom-bilip iipyak tem kulu tiltam tolale, bokola: Nikil kibi aket kulaa, akola balili-kup kala bomdiwa yo, yaka-lomda, 20 alami sikil so, malan kun tem abang so, iyo kukuyila utam, Awu, fan kaali Kamokim alalta kala, kalalip atin ti fiyaap duumip ko.
21 Kanolipya, Yesus ayo asuk bokoyila: Nikil ibi aket balili-kala bomdipla, kanola Atok ami nam-baala talsii kemin, nakal ibi yim-baali unokomip o, kala-lomda, 22 nikil mam-kuyale, bokoya: Nikil ibi God ami Sinik Tambal ayo kuluulin o, kala kanum bokoyale, 23 ibi itamiwa yi, Dok nolin unang tunum iyo imi aket uyo fal-siki-lomdip ilmi kukup mafak uyo, kenbip kala, kalale, bokoya-lomdip: God ayo ipni ban kemin uyo takan-tiiyimba no, kalip namti, iyo utamiwa yi, Faneng, God ali numi kukup mafak uyo atin ti fan takan-tiiyimba kala, kalokomip. Lale, kawanita itamipla, imi aket uyo fal-sikilin dinim ke-lomdip ilmi kukup mafak kaa, kenbip disa kiili, bokoya-lomdip: God ali ipni ban kemin kaali, takan-tiiyin dinim be no, kalip namti, ili utamipya, Faneng, God kaali, numi kukup mafak uyo takan-tiiyin dinim bombe kala kalokomip o, kala, kanum bokoyila ko.
Tomas ami Yesus atamsa kaami sang kaata ko
24 Kemin, Yesus ami tal daang bakaalin tunum itamse kaali, daang bakaalin tunum ma Tomas ami win ma kaali, Didimas, ali unaya, tunum nakalkal ma kiita-kup bom-iliwa, Yesus ayo tal imi iipyak tem kulu tolna atamipla, una bom-silipya, 25 kawu Tomas ayo tal itamale, aptum kusal iyo bokolip ko: Nuli Kamokim ayo atamup o, akipya, Tomas ayo boko-lomda: Nali ami sikil kaami sil tem uyo atam-som ale, nimi sikil diil uyo kuyak sil tem daa-sinom, nimi sikil kaayo, kuyak malan kun tem kanaat bina-silip tem daa, kanolokomi disa kaali, fan o, kalokomi disa yo, kala kanum bokoya ko.
26 Kulaali, bom-ilipla, am bukupkal ma disa kelala kulu, Yesus ami daang bakaalin tunum iyo asuk am kaptamu nikil ang-delipla, kaata Tomas aso nikil bom am saal uyo talalu lii-lom bom-ilipya, Yesus ayo asuk tal imi iipyak tem kulu tolale, bokoya ko: Ibi aket balili-kala bomdiwa yo, yaka-lomdala, 27 kulaa Yesus ayo Tomas ami bokola-lomda: Na! kawu kapni sikil diil ayo kutal nimi sikil kaami sil tem kaali, daa atam-sinom ale, kapni sikil kaali kutaldak nimi malan kun tem kaami kanaat binabip, kanaat tem uyo daa-lom ke utamdapla, Kalawaali disa kalolap ale, Awu faneng alalta nu! kala-lomdap nakan o! akale, 28 kulu Tomas ayo Yesus ami bokola-lomda: Kabi ti nimi Kamokim ale, kabi nami God o, akale, 29 Yesus asiik Tomas ami bokola-lomda: Kabi nitam-ilomdap, Awu, ti faneng, alalta nu, kala nimi lak uyo duulap ema? Tunum kanta nitamin disa ke-lomdip, nami lak duulip namti, fiyaap duulik o, kala ko.
Kanimin o kala, Jon ali sukon kaldak dolsa ni?
Jon 19:35, 21:24
30 Yesus ami tal tawaal diim kala bom ilsa kaali, mirakel o kala kukup akal alik kusnum kusnum yaapkan kiiyo, kanu-bam, unang tunum imi dong dakaayin-bamda ilsa kaali, Yesus almi daang bakaalin tunum ilmi tiin diim kulu kanumsa. Kemin, alik kiili sukon tem kaldak dol-nokomi disa kemin, anung-kup ma, 31 dolniya ibi utamipya, God ayo Yesus kaa tunum imi dong dakaap o, kala dabaala talse Kraist o, kala-som ale, ali God ami Man alik-daap o, kala dolni kemin, ibi Yesus ami lak uyo duulipla, ami win diim o, kala suunkup ilin unang tunum kelin o, kala dolni ko.