2
Maria uta Yesus kuusu kaami sang kaata ko
Mat 1:18-25
Kemin, Jon ami kuusu diim kuyaku, King Ogastas ayo lo ma kutii, almi kiyap imi bokoya ko: Ibi din-ilomdip unang tunum alik nata tiin mosi imi win kaali, dolmin o! yakala, kulaali kamosinim win dol-yila-silip kabak-ata kemin ale, Kwirinius ali Provins Siria kaptam-ami kiyap ke-bom balaya, imi win uyo dol-bisip. Kemin, unang tunum alik iyo, Din bokolupla, numi win uyo dol-yilak o, kalalipla, kelalip ilmi atin abip unemip.
Kemin, Josep ali King Devit ami man loop kemin ale, Provins Galili abip ma kaali, Nasaret kawu laaba kaa kambolala, yak aba bital almi abip miit o kala ami awaalik Devit ami abip kaba tala kemin, abip kaa tala kaptam-ali Betleam o ken-umbip kaa, Provins Judiya kaptamu bombuu. Kemin, Josep sole, Maria weng bak-daalip bombu la, uli man kum kemin uso, alep iyo, Din bokolupla numi win ayo dol-yilak o kalale, alep unip. akam iyo yak aba bilin Betleam kaptam bom iliwa, Maria uyo kulaata man namti fuk-duula kala kalu. Lale, unang tunum fatal kalo talemin imi tal sin una-tala-kemin am uyo utamiwa yi, Unang tunum yaapkan iyo tal-ilom, am uyo alik muup-daabip kala, kalalip, akam iyo bulumaki imi am kutamu ilomdip, Maria uyo Man tunum Man diil ayo kuulule, kulaa ilim falala dibii daak bulumaki imi ima inin kabas tem kabaaku dabaak tiilu ko.
Ensel ita tildaak sipsip tiin molin tunum imi bokoyinsip kaata ko
Kutamiip kuyaku, abip umi saaklo mepso tikiinal kulu sipsip tiin molin tunum iyo kulu bomdipla, ilmi sipsip tiin bom iliple, God Dukum ami ensel ma kasentap talala, Dukum ami yokon dukum ma imi diim kawu falala-kup kalula utam-ilomdip, walwaal-kup tap-tap-ke-bam suunipla, 10 ensel ayo tal bokoya-lomda: Kipyo, fanan-bam suunalip kemin, nali God ami kalaan weng tambal kaata, kuliili talabi kemin, uta kanoyula unang tunum alik iyo fiyaap duu-mokomip o. 11 Kanola am daanbu kulu din Devit ami abip kawu unang ma Man kuulu kemin, Man kaali kipni Talalu-yimu-laamin tunum ale, God ami uldaa-dabuusa tunum Kraist kaali, Kamokim o. 12 Kamala-kup kulu ibi din-ilomdip, Man kaa fen yak aba din ata-mokomip kaali, awak uyo ilim ta falala-lomdu dabaak bulumaki imi ima inin kabas tem kabaak tiilu bombe kala, kalalip atamip namti, Awu, Man namti kulube no! kalokomip o, kal-bomda, 13 bakam-salale, maak fak-daalin tap abiil tikiin kayaak ensel atin yaapkan iyo tal atamipla nikil iyo, God ami win uyo kufu-bamdip bokolip ko: 14 Kaali tunum unang ili tam abiil tikiin kayaak God ami tong kaata-kup baka-mokomip. Kemin, God ayo dok kanolin unang tunum ma tawaal diim kalawu bom-bilip imi aket falit ayo kuyon o, kalokoma kaali, kuyilala, kiimi aket tem kaali, bilili-kup keyulula, ilokomip o, kemip ko.
Sipsip tiin molin tunum kiimi din-ilomdip Yesus atamsip kaata ko
15 Ensel iyo kanum bokoyilalip kamboyila asuk abiil tikiin uniple, sipsip tiin saanin tunum iyo bokola una-tala-kemsile, bokolip: Kalo, uniwa nikil dindup Betleam kawu, mafek mafek akal alik ma tiltam tabula, Dukum ata numi kukuyila kaayo, nikil din-ilom atamum aa! kalale, 16 kulaali nikil abiltap fen yakyak aba bilin ulip, Awak Maria sole, Josep so, akam iyo bomdipla, bulumaki imi ima inin kabas tem kabaaku Man ayo akanba kala kalalipla, 17 kulaa nikil iyo ensel tal Man kaami sang bokoya unba kaa tal unang tunum imi bakayila-tal-une-bilipla, 18 alik iyo weng san-ilomdip kanumip kaa, sipsip tiin molin tunum tal bokoyip kaata aket yaapkan fuku-dakamip. Katale, 19 Maria uli weng alik kiili, kuyak aket tem daa, aket fukun-bam ilu ko. 20 Sipsip tiin molin tunum iyo asuk kela yakyak un-bomdip, God ami win kaata-kup dap-fiil tii-bamdiwa, ilmi utabip so, weng sanbip so, kaami aket uyo fukuniwa yi, Ensel imi weng bokoyinbip kabak-ali ti fan tituun weng tiltam tababu kala kalalipla, God ami mafek mafek akal alik ma kukuyila itamip kaami fiyaap kaata duumip ko.
Yesus ami win bokonsip kaata ko
21 Am oklungkal kelala, Man unaak imi ipnaal bomin kaami am kaali, daan tiltam tulule, kulu Man ami win ayo Yesus o aka, awil-fakal iyo bokolip kemin, win kaali, siin kawu, awak man kum kelin disa bom ilula, ensel ami tildaak win kaa bokowase kaata-kup bokolip ko.
Man unaak Yesus ami dibii-din lotu am God ami konsip kaata ko
22 Awil-fakal yakal atamipla, Kayoop maakup kelu awak umi iintang am disa kelu man im-taltam dakamin diim o, kala Moses ami Lo kutiisa uyo daanu no kalalipla, man ayo dip-tamalip bilin Jerusalam kaptamu Dukum ami kolum o kalalip iyo dibiilip unip. Kemin, 23 Dukum ami weng kuka-daala Moses ata Sukon Tem dola kutiisa uyo boko-lomdu: Tunum man diil kuulip kiili, Dukum ami kukaalin o, kala-som ale, 24 kanolin am uyo daanon o kalule, awon abim alep tap aye, awon abim atin aket iip kama awon alep imtal-fuku imbii tal Dukum ami kukaalin o! kalsu. Kemin ti, kanum unip.
25 Kalsu kemin, kulaata abip Jerusalam kayaak ma ami win kaali, Simeon ali tunum tambal-kup tabasa le, ali God ami lak-kup duu-bomda God ami kukup-kup fuku-bom ilin tunum kemin, ali bom-laaba, God ayo Israel imi uluum uyo kukan-tiiya kala, kalon o kal-bomda fen-laaba, God ami Sinik Tambal ayo aso bomda laaba kemin, 26 bokola-lomda: Faneng, kabi saaknin disa ilomdapla Dukum ami weng kutiisa kaa, nami uldaa-dabuusi tunum ayo dabaayi din unokoma no, kalsa ayo talala, atamdapla taanokomap o, ansa. 27 Kemin, Simeon ayo God ami Sinik ata dap-titil-diilala, din lotu am awak diilim kaptamu bom-balala, Yesus ami awil-fakal iyo Man kaa dibiilip tam lotu am kawu lo kuka-daasa uyo kutal-fuku-somdupla, Man ayo Dukum ami kolum o, kala, 28 dibii tam daaliple, Simeon ayo Man kaa dabuu dap-mikile, God ayo yaap ke yo, anba-kup bokola ko: 29 Kulaali, Dukum almi weng kutiisap namti kula tiltam tulu utami no. Kemin, nali ti kaltapni bon tem-kup daa-yilin nayo, fiyaap duuli kemin, kulaata kam-bop-nap taanon o kala-somla ko. 30 Numi iliim boyokoma tunum kalawaali, fatapna nalmi tiin tituun atami kemin, 31 kuluwaata unang tunum alik iyo atamin o kalalala, uldaa-dabuu dabaala talba te! 32 Kalawaali yokon dawang alaltap o. Israel-miin imi aket fukunin kaata-kup daa; unang tunum kusnum imi aket fukunin kakal ti iilfo ifiyimulala, kapni tituun-kup tabin weng kaali, uta-mokomip ale, ali kaltapni tunum unang Israel-miin iso, imi yim-tama taldang kapni miit tem tiilala ilokomip kayi! kala Simeon ayo kanum bakama ko.
33 Simeon ayo Yesus ami sang kaali, God ami kanum bakaan-balala, awak-aalap iyo aket yaapkan fukuniple, 34 kulaali Simeon ayo God ami dik daala-lom bokola ko: Alimal kiili tambal-kup dong dakaayin-balawa yo, kala-som ale aa, Yesus ami awak Maria umi bokowa ko: Kupyo, weng selan, God ali Man kalawaali uldaa-dabuulaya tiltam fatapnala kawu Israel unang tunum yaapkan iyo ami weng kuluuli, weng san-kaamin dinim ke-bamdip God ami liip uyo kela yang bane-bam, ali ilmi uluum tem diin-yaa-bam ale, Israel unang tunum kusnum yaapkan ita ami weng kuuli, weng san kaa-bam ke-bilipla, alta talalu-yimu-lomdaya, yim-bitam almi abip unokoma. Kemin, God alta dabaala tal-ilomda kukuyilala, utamiwa yi, Ali kanolin tunum o, kalokomip. Katale, unang tunum yaapkan ili baka-bamdip: Daa yo! kanolin tunum kaa tambal disa yo, kalokomip. Kemin, 35 kaali kayak kayak kii utamiwa yi, Kamosinim kaali, ilmi aket kaa kuwaa-bisip la kamala kawu ku-fatap-daayu no, kalokomip. Kemin, ilom am ma daanula, kupni Man kaami kukup kaa kanolokomip kaali, yeng man tela yol tabebu alaltap ke, kupni aket tem uyo bikip-tu, uluum awak dukum kaali, tam-bak molokomu no, kala Simeon ayo Maria umi kanum bokowa ko.
36 God ami weng tem bakamin unang Ana umi aalap Fanuel ayo Asa ami miit kayaak tunum kemin, Ana uyo unang sii bom-ilom tunum din ke bom bii wasital fetkal dakan tiile, 37 kulaa imakim ayo saaknale, kuno ulufin ilom wasital 77 ma duk-duu kaaso kaaso kuyaku-diyaku-ke, wasital almi-kup 84 kiita disa keliple, kulu sawalsu. Kanolu kata, Ana uli ti suunkup lotu am awem kaptamu, taap so, kutamiip so, uyo ti kawu kup bomdula God ami lak kaa ti yikik-duu-bam ale, beten uyo kanumin-kup kemu. Kemin, am malo ma imi diim uyo ima inin disa kela, ima fala lotu am diilim kaptamu beten kaata-kup ke-bam ilu ko.
38 Kemin, Simeon ayo Yesus ami sang kaali, awak-aalap imi bakayin-balaya, Ana ukol tal lotu am tal ulula, Man ayo bombe kala, kalbu-kup, kulaali atamu yi, Kulaata nu! kalale, God ami yaap ke yo, aku. Kemin, Jerusalam kasel alep tap maakup tap ili God ami fen-bilipla, alta taldala numi waasi imi sok kaali, baayila, nokol nulta-kup kelum o, kal-bomdipla, God ami fen-tabasip. Kemin, Ana uyo alik imi bokoyulu ko: Kipyo, Man kalawaali kipni fen-tabasip kuluwaata te! yuku ko.
Josep alimal iyo asuk abip Nasaret unsip kaata ko
39 Kemin, Josep so, kalel Maria so, alimal iyo Dukum ami weng kutiisa kaali, kayoop maakup kelu awak umi iintang am dinim kelula, Man imbii tiltam am talemin umi kukup kaali, alik nolip disa kelule, alimal iyo Jerusalam uyo kambola asuk nulmi abip unum o, kalalip, Provins Galili umi abip Nasaret kawu unip. 40 Man ayo fasuu-lom titil kutoop tinilale, aket fukunin tambal ayo kuluu kaal kemin dukum kelaya, God ayo tiin mo aket balili-kalin ayo kola ko.
Man tunum man ket Yesus ayo lotu am dukum kaptamu bom-balaya, atamsip kaami sang kaata ko
41 Wasital maakup maakup ami diim kaali, Yesus so, ami awak-aalap so, alimal yakal God ami iintang am o kala, Pasova ima inin am uyo daanon o kem-sulule, kulaali Jerusalam kawu din imbi tal-tal-ken-umbip. Kemin, 42 kulaa Yesus ami wasital ayo talaba tam talangkal kelale, Pasova kaami am kaali daanule, kulaa asuk imi Pasova ami kukup uyo fukulum o, kalalip alimal iyo Jerusalam unip. Kemin, 43 kulaa Pasova ami am ayo disa kelula, asuk alimal unum o, kalip. Katale, man Yesus ayo Jerusalam kaptamu ilala, maak lo kela unip kaali, ma kaal kebip disa; 44 ili kaa aptum kusal so talaba no, kalalip, bom bii am tiinule, kulu ami kayaak so, almi aptum kusal imi diim kaali, fen-tal-unebi; 45 man Yesus ayo atamin disa kelup kala, kalaliwa, kulaali asuk alep iyo fen yakyak Jerusalam unip ko.
46 Kemin, kanola akam fen-tal-unebi bii am alep kele, am asuum diim kulu fen din uliwa, Kwin! man Yesus ayo tal lotu am awak dukum kaltamu bomda God ami Lo kukuyin tunum imi iipyak tem kabaaku bomdala, imi weng kaata, weng san-kaa-bam ale, ayo dik-dakaayin-bam ke-balaya, 47 tunum alik aso bomdip, Yesus ami weng, weng san-kaabip iyo utamiwa yi, Ami aket fukunin sole, kukuyin tunum imi weng ayo akal weng an-anung daka-bam keba so, kaa disa akal kusnum u! kalaliwa, kwin! iyo atam-ilomdipla fanan taalbile, awak-aalap iyo fen-tal atam-ilomdip 48 yakal fanan taalbile, awak uyo bokolu ko: Nami man kabi dok kanolon o, kalalawa, kawak-aalap nuli kamboya-lomdapla, taldap kalawu tiinbap i? Kawak-aalap nuli fen-tal-une-bi-lom titamin disa kelup kala, kalalupla, aket mafak keyulula, aket uluum kuluu bomdupla, fen-talabup te! akule, 49 kulaa Yesus asiik awak-aalap imi bokoya-lomda: Kanimin o kalalipla nami fen-tal-unebip i? Nali utamiya, Nali Atok God ami lotu am diilim kaltamu bom ilon o, kalbi kaali, ibi ma kaal kebip ema? kala-lomda kanum 50 bokoya. Katale, awak-aalap ili ami weng kaa talalu bam-daalin disa kelip.
51 Kemin, Yesus ayo asuk awak-aalap so alimal yakyak abip Nasaret unip. Kemin, din bomdala, awak-aalap imi weng uyo, weng san-kaa-bam, bilili-kup kala bom-balale, awak ukol dok kanolin dok kanolin tal ami diim abebu kaali, aket fukun-bamdu, kuyak ulmi aket tem daka-bam ilu. 52 Yesus ali fasuu-lomda, ami aket fukunin kaali, bam-daa-lomda tambal kelule, kulaali unang tunum sole, God so, iyo, ami fiyaap kaata-kup duumip ko.