17
Yesus almi angtiil kusnum kela atamsip kaami sang kaata ko
Mak 9:2-13, Luk 9:28-36, 2Pit 1:16-18
Kemin, am bukupkal uyo disa kelale, kulaa Yesus ayo taba-lomda Pita so, Jems so, almi niing Jon aso, nikil asuumano, ita-kup foko imbiila yak aba umbitam amdu tikiin aalap batbat ma kawu tam unip ko. Nikil tam abale, tunum asuumano kiili, Yesus kaa atamipla, Kwin! kaa akal almi kusnum ke-lomda ami tibi kun kaali ti, falala-kalin dukum atan kiinin tap ke-lomdu ami ilim uyo ibin namaal tap ke kelu kala kala-lomdip, itamipla, tunum alep ma sawaayak kawu bom-biisip Moses sole, Elaija so, alep ili asuk abiil tikiin kela taldaak tilip Yesus so weng bakabip kala, kala-somdipla, iyo itamip ko. Kanoliwa, Pita ayo itam-ilom Yesus ami bokola-lomda: Kamokim, kapyo, ti yaap ke kapso tal kalawu bom-bulup kemin, nuli am kiin-laap asuumano aye ma ema de-lomduwa, ma kaata kapni, ma Moses ami, tam ma kaata Elaija ami, ke deyiliya yo, kemale, kulaali tam ibin uyo tildaak tilnong mo-imaalule, ibin tem kaptam liip weng ma boko-lomda: Kiwe! kulaali nalmi Man aket-iip kemin, nali ami fiyaap-kup duubi. Kemin, ami weng bakama uyo ti weng san-kaa-bamdiwa yo, kala-somla ko. Kemin, aptum kusal iyo weng kaa weng sandiwa, suunin dukum ta akal ma ke-lomdip tilik duung fakela daak tibi ukdaalip tawaal lo un-ilom ale, Yesus ayo tal bitaleya, yak bokoya-lom: Kipyo suunin daa kemin, tam tiinin a! yakala, fan tam tiin tiyak daaliwa yi, Yesus kaata-kup bombe kala, kalalip atamip ko.
Atamipla kulaa, Yesus nikil iyo amdu tikiin ayo kulaa kela tal-bom ale, Yesus ayo almi daang bakaalin tunum nikil asuumano iyo weng kukuya-lomda bokoya-lom: Nak-tunum kusal kipyo, weng san iliwa! Ibi din tunum kusnum kayak kayak kiimi diim ayo kanolin kaa atamip, kaami sang uyo ma bakayin dinim o! Kano ti bom-bilipla bii, Dukum Ami Man Nayo taanila nam-bii din namaalip bii, tam tiindi tambani kala, kala-somdiwa kabaku yaap, unang tunum kayak kayak iyo bakayin o, kalala kanum bokoyila ko. 10 Kanum bokoyilaya, daang bakaalin tunum iyo weng kusnum ma Yesus ami dik-daalip ko: Lo utamsip ili kanimin o, kalalipla boko-lomdip: God ami profet weng ku-fatap-daa bakayin tunum Elaija sawaayak bombii taansa asiik talale, kulaali, God ami uldaa-dabuula tiltam Kamokim kesa tunum ata mafiing tem kawu talokoma no, ken-umbip i? akaliwa, 11 Yesus asiik imi weng maan tiiya bokola ko: Kabak-ali fan kemin, Elaija asiik dusiin daa tal-ilomda kanolin ok kaata kanu-mokoma ko. Tal unang tunum iyo dong dokoyilaya, aket dot kaamipla, God ami uldaa-dabuula Kamokim kesa tunum ayo mulo kawu talokoma. Kata, 12 weng ma uyo bokoyokomi: Elaija ali ti talse. Yale, tunum iyo utamiwa yi, U, kulaata kala-silip dinim; ilmi aket-kup fukun-ilomdipya, aalip taanse ko. Ulultap kanola unang tunum iyo taba-lomdip Dukum Ami Man Nakal ti kanola kukup mafak ayo kup-nokomip o, kala bokoyila kelale, 13 kulaali daang bakaalin tunum yakal utamiwa yi, Yesus ali fan Elaija ami sang uta bakaba disa; oksam ukayin tunum Jon ami sang kaata bakaba kala kalip ko.
Yesus ata man tunum ma sinik mafak ata dap-mafak-daa-sala, dap-talalusa kaami sang kaata ko
Mak 9:14-29, Luk 9:37-43
14 Kemin, Yesus, Pita, Jems, Jon, nikil kanolin iyo tildaak amdu tawap tem tildaak uliwa, Kwin! unang tunum yaapkan tala-tala-ke-lomdip, Yesus ami liip fenbip kala, kalalip tal itamiple, tunum ma Yesus ami be tal tilik duung fakela daak tiin ale, 15 ayo bokola ko: Kamokim kapyo, nami man ayo olen-daala-lomdap dong dokolan o. Kaali nuukaal daam kesa kemin, dabuu dap banala wing tiil une-bam ale, wok tem une-bam ke-balala bii, angtiil yol daka-bamda utamsa kala kala-somdila, 16 kapni daang bakaalin tunum ita dap-talalulin o, kalaliya dap-tama tal daalila, ili dok kano dap-talalulalip dinim kebip o, kalale, 17 Yesus ayo almi daang bakaalin tunum iso, unang tunum bom-bilip kiiso, iyo bokoya-lomda: Kwin i! Ipni aket fukunin uyo atin fan tituun kelin disa kawi! Nali kipso bom bii kayoop yaapkan dakan-tiisi. Kata, ibi nitamiwa yi, Kaali God ami titil kaata kuluu-lomda sinik mafak iyo fotabeba yak banen-umbip kala, naka-laabip disa yo. Nali ipso bii, am kanim kal kelila, ibi natamiwa yi, Ali ti God ami titil kaali, nokol ti kuyama no, nokokomip i? Nali ipni aket mafak fukunbip kaali, daal tabep-nu no, kala-lomda fal-siki taba man ami aalap ayo bokola ko: Tunum man ayo dibii tilin a! yakale, kulaali, 18 man tunum ayo dibii tal daalipla, Yesus ayo dukum-kup sinik mafak ami bokola kem-salale, kulaata man ayo kela yak banaya, kulu man ayo abiltap tambalna ko.
19 Kanola kawu alami daang bakaalin tunum nikil iyo utamipla, Unang tunum iyo alik tabanaalip kala kalale, tal Yesus ami bokolip ko: Nuli kanimin o, kala titil fak-daa sinik mafak kaa fotabamnup yak banin dinim kela ni? akiwa, 20 Yesus ayo bokola: Ibi fan atamipla, Ayo ti God ami titil kaata, nuli kuyama kala, kalolip dinim kebip. Kemin, utamdula ibi taang-kala-lomdip fotabamnip yak banin disa keba. Nami weng kala bokoyokomi uyo talalu weng san bom-iliwa. Tunum ayo mastat san katip tiyok kaa diki-laaba alaltap kemin, kabi mafek mafek katip ami aket ayo ma fanang daa-lomdap, God ali ti yaap dong dokop-nala kanolokomi kala, kalokomap namti, ali dong dokop-tokoma. Kemin, bii mafek mafek dukum tiltam tabokomu uyo God ami dik-daalawa, ata dong dokop-taya, kanolokomap ko. Amdu kabi kaltapni baan diim kabaak tolsap uyo kela-somdawa, umbilap umbilin bokon kusnum kawu tolnan o, kalokomap uyo, fan kanolokoma. Dok nolin dok nolin kukup ayo God ami no, kalokomap kaa kabi titil-foko kanolokomap te! 21 [Kemin, sinik mafak imi fotabamnon o, kalap namti, kamasi kaali ima fala-lomdap God ami beten kamaalokomap kaata, sinik mafak iyo yak banemin ale, kaami kanumin disa ke-mokomap kaa, sinik mafak iyo yak banokomip dinim o, kala kanum bakayila ko.]
Yesus almi taanokoma kaami sang asuk bokosa kaami sang kaata ko
Mak 9:30-32, Luk 9:43-45
22 Kemin, Yesus ami daang bakaalin tunum nikil iyo alik din Provins Galili kaptamu din ang-delipla, Yesus ayo boko-lom: Kipyo, mepso kulu nami nak-tunum ma ayo aket fal-siki-lom Dukum Ami Man Nayo, nam-fatap-daa-lomda nam-baala yak waasi tunum imi sikil diim abamnila, 23 nelip saaknile, iyo nim-bii din namaalip bii am alep ke am asuum diim kawu, asuk tam tiin baalokomi no, kalaya almi daang bakaalin tunum iyo weng san-somdipya, atin ti aket uluum kemip ko.
Yesus so, Pita so, alep imi lotu am diildiil talalmin kaami takis mosip kiimi sang kaata ko
24 Yesus aye, almi daang bakaalin tunum aa, iyo nikil din abip Kapeneam din itamiple, lotu am dukum kaami takis kaamin tunum iyo Pita ami dik-daalip ko: Kapni kukuyin tunum ali lotu am diildiil talalmin kaami takis ali ma saanin so ken-umba ne disa? akalipya, 25 Pita ayo weng maan tiiya: Ayo, ali saan-umba te! kala kela bom bii yak aba tam am un-ilom kaami sang uyo ma bokolama dinim kulaa bom ilale, Yesus ayo Pita ayo dik-daa bokola ko: Saimon aa, kaa kawanta takis ayo tawaal diim kalawaami kamokim king ami kukaan-bam saan-umbip i? Fan ti alami man kiita-kup saan-umbip e? malo kayak kayak ita-kup saan-umbip yoko? Aa, kapni aket fukunin kaali yi? akaya, 26 Pita asiik bokola: Yi, kayak kayak ita-kup saan-umbip o, akaya Yesus ayo bokola ko: Faneng bokolap. Kemin, lotu am diildiil uyo nalmi Aatumen ami am kemin, lo kuuli nami bokop-na-lomdu: Kanola man kabi takis uyo kuno saanan o, nansu dinim. Lale, 27 tunum kiili utamiwa yi, Kaa God ami man u, ninsip dinim. Kemin, nali takis molin dinim ke-lokomi kaa, ili boko-lom: Yi, ali kukup mafak keba no, nokokomip aye kemin, kapyo din wok kumun tem kawu aniing din tal-une-bamdap, kamasi diildiil ami aalokomap uyo kuluu-lomdap, umi bon-toko kaptoop ali utamawa yi, Tuumon dukum uyo buu kala, kalokomap uyo kulaata tikna kemin, kuliilap kulii-tal kapsole, naso, alep maakup numi takis moni ayo kulii-tal tunum kiimi kuya molan o, kala kanum bokola ko.