2
Utamsip tunum imi wakalkan ta kukuyilula, tal Yesus atamsip kaata ko
Jon 7:42
Herot ayo Provins Judiya kaptam-ami kamokim king ke-bom biisa diim kawu, Maria uyo Yesus ali Provins Judiya umi abip Betleam kawu duulula bom-ilale, wakalkan uta utamsip tunum malo ma atan talebu lo kasel imi kukuya yakyak umbital Jerusalam tal abale, bokolip ko: Kipyo, kama man ma duulu tiltam Juda imi kamokim keba kaa doku bombe ni? Nuli atan tiltam tabebu kawu bom-ilupla, wakalkan ta ami duulu bombe kaayo, kukuyila yakyak tala-bulu, talabup o. Uyo utamdupya tal fet dola ami fiyaap ayo duumum o, kalalupla tulup o, yikiwa, King Herot ayo kamokim king kusnum ami sang uyo weng san-ilomda kaata taba, Nami abiin ayo kuluulokoma nema yo? kala-lomda aket yaapkan fukun-balale, kuno Jerusalam kaptam kayaak alik yakal ti aket yaapkan fukun-bala kemip. Kemin, Herot ayo taba tunum awem imi kamok kamok sole, Juda imi lo utamsip tunum iso, iyo alik afeta yim-tiile, dik-daaya: Kipni God ami uldaa-dabuula tiltam Kamokim ke-lokoma tunum kaami fen-tabasip kaali, doku duulokomu? yakale, bokolip: I! Provins Judiya kaltam-ami abip katip ma Betleam kawu duulokomu kayi! Kemin, siin sawaayak kaptoowu God ami weng ku-fatap-dakamin tunum profet ma asiik taba ami sang kaa dola kutii boko-lomda:
Betleam kasel aa! ibi Judiya bokon kala bom-bilip kemin, ilom kaali, kipni tunum ma ata tiltam kamokim ke-lomda nami unang tunum Israel kii alik tiin molokoma. Kemin, kanolaya Betleam kayaak kipta win so ke-lomdip Judiya kayaak kusnum ita kabaak banip keyokomip kayi!
kalalaya dolsa no, kala kanum bokolip ko.
Herot ayo weng san-somdaya, ayo utamsip tunum tilip iyo maak lo sawaanin weng kuyila, tal atamiple, dik-daayila ko: Kibi kamasi kaali, dok kanumin diim kawu wakalkan kuu tiltam tamalu utamdipla, ibi man ma duubu kalaliwa dikiwa tal-bilip bii kayoop kaa kanim kal ma duk-duulip bital tilip i? Yakale, isiik maan tela bokoliwa, ayo bokola: Ibi Betleam uyo din ilomdip man kaali, talalu fen-tal-une-bamdip atamip namti, weng kulii-tal bokop-niwa, nakal din-ilomdi ami fiyaap uyo duu-bam ale, fet ayo dolon o, kal-bomda kasen-fakaya ko.
Kulaa, nikil iyo King ami weng uyo weng sandiwa, kulaa kambola ti kamasi atan tiltam talemin lo kawu bom-bilipla, wakalkan tiltam molu utam-silip usiik dusiin daa-lom una-bulule, ita mafiing tem kaltoowu utam-utam una-bilip bii wakalkan uyo yakaba bilin man ami am bombe umi dubim diim kutamu tolnula, 10 tilin daa wakalkan uyo utam ale, fiyaap duulip ko. 11 Kemin, nikil am tam uliwa yi, Man so, awak Maria so, awaat iyo bom-bilip kala kalale, tam itamiple, kamok kamok imi weng umkaayin kaa kanumin kemin, imi katuun duung ayo fakela daak tiin dabuuna man ami fiyaap dukum ayo disa akal ma ke-bam fiyaap duu-bam, fet-dakaan-bamdip ilmi men tem mafek mafek tangbal tangbal abu kulii-tilip kaayo, man ami kola kola ke-bam ale, tuum gol sole, as dan kuyak daalip kiin-taba tang tambal tabemin ma kaaso, yak ok tang tangbal tabemin so, uyo kuluu man ami kukaalip ko.
12 Kemin, God ali mep tunum kiimi lom dulun weng tildaak bokoya-lomda: Ibi asuk din Herot kaa atam-laamin disa yo, yakala, kulaali fan kulaa kela liip kusnum abalip ilmi abip unip ko.
Josep so, man awaat so, alimal Isip bokon unsip kaami sang kaata ko
13 Tambaniwa kulaa, God ami ensel ma tildaak Josep ami lom dulun weng bokola ko: Kapyo, Herot ayo tal man kulaa fen-tal-bomdi atam aalon o, kala-somda fen-tal-une-mokoma. Kemin, baan kawang-alap abil yak man awaat kiili, foko kulii waka-daalap umbilin Isip kawu bom-biliwa, bombii asuk nalta maso ma bokop-tolon o, akaya, fan kulaali, 14 Josep ayo kutamiip kuyaku abiltap tam tiin man awaat iyo foko kuliila, 15 umbilin Isip kawu bom-balaya bii, Herot ayo taana kawu, kulaata asuk foko kuliila tala ko. Siin sawaayak kawu, God ayo boko-lomda: Nami Man tunum ayo Isip bokon kawu bom-balaya bii, nalta naan-daaliya asuk talak kalalaya, God ayo almi profet ma ami bokolaya, ata unang tunum imi bokoyale, kuno Sukon Tem uyo dola kutii kesa. Kemin, Yesus so, awak Maria so, Josep alimal kiimi am bokon Isip kela tilsip kaami sang kaata, dolsa namti kulu duuk-kup dakat tiltam talsuu ko.
Herot ata tunum fokola din man unaak imi yan-tal-unemsip kiimi sang kaata ko
16 Kanola Josep alimal iyo din Isip kawu bom-biliwa, Herot ayo utama yi, Utamsip tunum iyo kasen-fokop-na-lomdip asuk weng uyo kulii-tal bokop-na-lomdip kawu, unin disa kebip o, kala-lomda, aket atul kelula, Herot ayo almi kamasi utamsip tunum imi dik-daa bokoya-lomda: Dok kanumin diim kawu, man kaa duulu wakalkan kuu tiltam tamalula utam-silip yoko? yakala, iyo bokola-silip umi aket kabak-ata-kup fuku-daa-lomda: Awu, man kulaa ti, kayoop kunolin kal dakan-tiila kulaali ti tiltam fasula kala kalale, almi tunum iyo yim-baala din abip Betleam kaptam asole, kaptam-ami abip mep mep so, uyo din aba tal une-bamdip, man tunum man unaak so man katip katip so, imulip wasital alep dakan-tii-bala ital alep dakan-tiilin disa bom-bilip iso, kebip iyo alik an-tal-unemip ko.
17-18 Abip Rama kaa Betleam kaptam-ami mepso kulu bombuu kemin, sawaayak kawu God almi profet Jeremaya ami weng ma bokolaya ata abip kaptam-ami sang boko-lomda:
Rama kayaak kaptam-ali aket uluum dukum tabeyila-buluya, dukum-kup aman duluum-biliwa, alik weng sanip. Kemin, unang Resel umi man loop o, kala Israel-miin iyo ilmi man kalan kaa, ama-bilipla, ap-tunum kusal iyo dong dokoyup iyo asuk tiltam fiyaap duumik o, kalip. Katale, numi man kii disa kebip o, kalaliwa, abiltap-siik aman duluumin uyo disa ke-laamin disa; man kiimi tibi dooban uta ukdaa bomdiwa amabip o,
kalsu. Kemin, Herot ami tunum fokola din man yan-tal-unemsip kaami sang kaata bokosa namti kulu fan tiltam tabasu ko.
Josep so, Man awaat so, alimal imi asuk tal ilmi abip tilsip kiimi sang kaata ko
19 Kemin, Josep alimal iyo Isip bokon kawu bom-bilipya, Herot ayo bombii taanaya kulaali, Dukum ami ensel ma tildaak Josep ami lom dulun weng bokola ko: 20 Kapyo, tunum kaami tam-taba man unaak kaa aalila, taanak o, kemsa tunum ayo taanba. Kemin, kulaa kela man awaat iyo foko kuliilap yak aba umbilin Israel bokon kawu unin o, akaya kulaali, 21 Josep ayo tam tiin-ilom man awaat iyo foko kuliila Israel bokon una. Lale, 22 Herot ami man Akelaus asiik tiltam aalap ami abiin uyo kuluu-lomda Provins Judiya kayaak imi kamokim king kela bomdala be no, kalip weng san-ilomda suun daa-lom Provins Judiya unon o, kalba uyo kela. Lale, God ayo asuk lom dulun weng tildaak Josep ami bokolala: 23 Alimal yak aba umbilin Provins Galili, Nasaret abip kawu ilipla yo. Sawaayak kawu profet ita God ami uldaa-dabuula tiltam Kamokim kesa tunum ami sang uyo bokoya-lomdip: Bombii kaali, ami win kaa Nasaret kayaak o, akokomip kayi! kalsip namti kulu fan tiltam talsuu ko.