27
Yesus ami dap-tama din Pailat diim daasip kaami sang kaata ko
Mak 15:1, Luk 23:1-2, Jon 18:28-32
Kemin, am daan-ilom kutim kuluwu awem tunum alik imi kamok kamok sole, Juda imi kamok kamok iso, iyo weng talalulipla, kulaa Yesus ayo kuno kelup aalip taanak o, kala-lomdip ilmi soldiya iyo bokoyilipla, ita Yesus ayo sok de dibii din dabaalip yak Rom kasel imi kiyap Pailat ami sikil diim abamna ko.
Kaali Judas ami saaksa kaami sang kaata ko
Ap 1:18-19, 2Kor 7:10, Hib 12:16-17
Kanolipla, Yesus ami dap-fatap-daase tunum Judas ayo dulul eng ma weng sana yi, Yesus kaa aalum o, kalip kala, kala-lomdala, ami aket tem ayo mafak-kup kelule, aket fasuubiile, aket fanang daa mep tuumon pris awem tunum sole, Juda imi kamok kamok iso, imi konbip uyo asuk kulii-din ilmi daayon o, kalala, kulii-din bokoyala ko: Tunum kaa kukup mafak so ma nolin dinim keba. Yale, kaa nalta dabaali yak ami waasi kipni sikil diim ababa kemin, kamala kuyaku, aaliwa taanokoma. Kemin, kaali ti nalta kukup mafak kenbi no, kalala, kamok kamok isiik bokolip ko: Kapni kanobap uyo kaa numi san daa; kaltapni san te! akiwa, Judas ayo imi weng ayo weng sandaya, tuumon ayo sekela kulaala daak lotu am diildiil umi abiin kabamna, kambola abiltap tam daak abip abala bina din binang an-kutiilu ko.
Pris tunum awem imi kamok kamok iyo utamipla, Tuumon ayo sekela fokola daak abiin kabamna kala, kala-lom, daak tuumon kiiyo kumup-daa-lom nikil bokolip ko: Nuli tuumon kulawiili kuluu-lomdupla, tunum aalip saak-nokoma ami kun mobup. Kemin, kaali moni mafak kela ko. Sawaayak Moses ami Lo uyo boko-lomdu: Ibi tunum aamin umi kun moni ayo kuluu God ami kola-lom lotu ami diildiil kaa tiimin daa yo, kalsu kemin, moni kalaali kuluu kalok nolokomup i? kala 7-8 weng taken-bam tawaal ma molum o, kala-lomdip tuumon ayo kulii-din tawaal kayaak kola ami tawaal uyo moliple, tawaal kayaak ata tawaal fakel-bam ok ket talala-yaaba kemin, kamosinim kaali tawaal kaptam-ami win kaali boko-lomdip: Ok ket talalmin imi tawaal o, kem-laabip. La, ilom pris tunum awem iyo mo-lomdip tunum kusnum kayak kayak imi taanip kulii-din kaptamu imakamsip. Kemin, kaptam-ata kom tem kelula, umi win ayo tuk-duu-lom: Tunum an-silip ami kun kaata, kuluu-lom tawaal mo-silip o, kemsip kemin, yak aba tal kamala kakal ti kuno bakabip o.
9-10 Sawaayak kawu, God ami profet Jeremaya ata kaami sang uyo boko-lomda:
Siin kaali, Israel malo ma ita weng talalu kutii boko-lomdip: Numi tuumon dukum ulmi-kup 30 kiita kuluu-lom tunum kaami kun ayo molokomup o, kala-lomdip molip sulula kulaa, ilom asuk tuumon kola mo-silip kaa kuluu-lomdip, ok ket talalmin tunum ami tawaal kun mobip. Kemin, siin kawu kanolin daa. Bom iliwa, God Dukum ata bokop-na-lomda: Kapta bokoyilapya iyo kanolin o, nakala, kii nasiik bokoyilila kanobip o,
kala Jeremaya ata kanum bokosa kemin, Jeremaya ami boko-lomda: Siin mobip o, kalsa kaami miit uyo bom ilom molokomip kayi! kalsu. Kemin, kamala kulu fan fatapnu.
Pailat ata Yesus dik-dakaan-bisa kaami sang kaata ko
Mak 15:2-5, Luk 23:3-5, Jon 18:33-38
11 Juda-miin imi kamok kamok iyo Yesus dap-tama tal Rom kayaak imi kiyap Pailat ami diim daaliwa, Pailat ayo Yesus ami dik-daala ko: Kabi Juda-miin imi kamokim king namti kulu-balap ema? akale, Yesus ayo Pailat ami weng ayo maan tela bokola: Nali kaa ma bokolin disa; la, kabak kaltapta kanum bokolap o, akaya, 12 kulaa, Juda-miin so, awem tunum pris so, imi kamok kamok iso, iyo kasen-foko-lom: Yi, tunum kalawaali ti fan kanola kukup mafak keba te! kalbip uyo, maan tiiyama disa. Kano tiin-kup itam keya duluuma tolna. 13 Kemin, Pailat ayo Yesus ami bokola-lomda: Kabi kapni win ku-mafak-dakaap-tambip kaa weng sebap e? disa? Kabi kanimin o, kalalawa imi weng kaa maan tiiyikin disa kelap, kulaa duluumbap yoko? akale, 14 Pailat akal utamaya, Yesus kaali, kamok kamok imi weng ayo maan tiiyin disa kela kala, kala-lomda, aket fanang alik tambanelu aket dukum fukuna ko.
Pailat ayo boko-lomda: Yesus ayo dibii din as diim dabak daa aalin o, kalsa kaami sang kaata ko
Mak 15:6-15, Luk 23:13-25, Jon 18:39–19:16, Ap 13:28
15 Juda-miin imi kukup ayo kanumin kemin, utamipya, Wasital tiltam tulu ayo Juda-miin imi iintang am o, kala Pasova umi ima tini-bam ina fakamin am daan tiltam tulu kala, kalalip tala-tala-kelipla, Rom kasel imi kiyap ayo bokoya-lomda: Tunum sok deduusup ayo iltipta boko-lom: Kanuminok kulaata til daa dabaalin o, kaliple bokoyi: Ata din til daali no, yakaya, ilta kulaata ko, kalum kala-silip; almi soldiya iyo din til daa-lom win tolola kelip un-un ken-umbip. 16 Kemin, sawaayak kawu tunum ma ami win kaali, Barabas ali kukup mafak mafak kaata nuu-balaya, win fikyak dela-yaabipla, dap-tal fuku sok de dibii tal kalabus am kaa daalip tiinsa. Kemin, 17-18 kulaali Pailat ayo utama yi, Yesus ali kukup mafak kaata ma kanolaya, kamok kamok iyo dabaalip tildak nami sikil diim ababa daa, kalba-kup ale, kuno unang tunum iyo Yesus ami weng ayo baka-balaya, weng san-ilomdip ami win ayo kufon-bamdip fiyaap duu-biliwa kemin, kaata kamok kamok kiita, almi kanuba kaata, tolola-lomdiwa kemin, dabaalip tildak nami al abamna kala utama ko. Unang tunum yaapkan iyo talaaliple, Pailat ami aket fukunin ayo, Tunum unang imi aket fukunbip kaata, Yesus ata uldaa dabuulipya, nakal soldiya imi bokoyi, taldaa dabaalip unokoma nema yo? kala-lomda, unang tunum imi bokoyila ko: Kaata yak Barabas kalawaata, tildaa dabaalip unak elile? Yak God ami uldaa-dabuula tiltam Kamokim kesa tunum Kraist ayo, akan-kaan-umbip Yesus kalawaata, tildaa dabaalip unak e? Kaa dok kata tildaa dabaalum o, kalbip? yaka ko.
19 Pailat ayo weng talalmin am kaptamu tiin-bom Yesus ami sang baka-bilip weng san-kaa-bam ilale, kalel uyo sukon ma dola kulaawalu tam utamala, kulaa bokola-lomdu: Kapyo, nali kamala kutamiip kulu lom duu-lom Yesus kaa atamdila suunin-kup kebi. Kemin, weng sanilap bokop-ton. Kaali kukup mafak so ma noba disa; ali ti tunum tangbalim kemin, kabi num-som kukup mafak so ma kolalawi! kala-lomdu dola kulaawalu tiltam tulu utama ko.
20 Awem tunum imi kamok kamok sole, Juda-miin imi kamok kamok iso, iyo Pailat ami weng dik-daala uyo, weng san-ilomdip tunum alik kulu tolbip iyo moyin-bam bokolip: Ibi Pailat ami dik-daaliwa, almi soldiya imi bokoyilaya, ita din ilom Barabas sok baa tildaa dabaalip unak. Tabanala, Yesus ata aalin o, kalipla, 21 kiyap Pailat ayo asuk maso ma dik-daaya-lomda: Kipni aket fukunbip kaali, tunum alep kii dok nolin tunum ata sok baa dabaalup unak o, kalbip namti, kaata tildaa dabaalup unak eli? yakala, asuk isiik boko-lom: Barabas ata tildaa dabaalip unak o, kalbup o, akiple, 22 kulaa Pailat ayo dik-daaya: Yak kunolip kulaali, God ami ulduula tiltam Kamokim kesa tunum Kraist o, kem-yaabip Yesus ali kalok nolan o, nambip i? kalale, alik dukum-kup naan-bam bokolip ko: Dabak as diim daa-lom aalin o, kal-bom kanumip ko. 23 Kanumipla, Pailat ayo bokoyila ko: Aa, kabak kanimin o, kalalipla kanubip i? Kaali kalok nolin ban ma ukduuba no kalalip kaami kalan o, kala-lom aalokomup i? yaka. Katale, iyo alik weng san-ilomdip dukum-kup fuut-bam boko-lomdip: Dabak as diim daa-lom aaliwa, taanak o, kemip ko.
24 Kulaa, Pailat ayo utama yi, Nami weng bakayimbi uyo weng sep-nin disa kelip kutoop saak tiip-nanbip kala, kala-lomda, nali imi weng kaakal kutoop kot tiiya ke-lokomi kaali, dinan kulii-tabokomip o, kala-lomda almi okok kemin tunum ma bokola-lomda: Ok ma iluu kulip-na tal o, kala bokola ayo din ok iluu kutal-daalaya, Pailat ayo alik imi tiin diim kulu almi sikil diing-bam ale, bokoyila ko: Nami sikil kala diingni kaami miit kaali boko-lomdi: Tunum kalawaali aalin a! kalbi disa; ami taanokoma kaali, nami san disa, kaa iltipni san o, yakala, 25 alik tal tolbip iyo bokolip: Ayo, nuli utamuwa, Ami saak-nokoma kaa, nulmi mafek mafek o, kalup. Kemin, kaa kukup mafak kelup namti, God alalta nusole, numi man loop kaptoop iso, numi angtiil yol uyo kuno kuyama no, kemip ko.
26 Kanu-biliwa kemin, Pailat ayo almi soldiya iyo bokoya din Barabas ata sok tildaa dabaalip unale, Yesus kaata, sok faklet ta kuluu langatal kaansi kambolale, soldiya imi bokoya ko: Ibi dabak as diim daa aaliwa, taanak o, kala kabak-ali Juda-miin imi aket fukun-bamdip: Pailat kapyo, kabak-ata kanolan o, kebip uyo Pailat ata kanoya ko.
Waasi dinin tunum ita Yesus ami tituleng bakaansip kaami sang kaata ko
Mak 15:16-20, Jon 19:2-3, Hib 12:3-4
27 Kemin, kiyap Pailat ami soldiya iyo Yesus ami dibii tam kiyap ami am dukum anung kaptoop ali almi sin-laamin am kemin, dap-tam daa-lomdip, soldiya alik iyo tala-tala-ke falala dap iip kabaak daa-lom 28 kasen-foko king imi ilim batbat mikin-umbip tap kela makelum o, kala-lomdip, almi ilim ayo dilduu kukan-tela-lomdip, ilimi ilim fiingim ma kuluu dildaak tinela-lomdip, 29 sok lingliing soyim kaata, ukduu-lom king imi nafalum tap ke faa-lom kutam dabom diim dildaak tinenbip-kup, tam malal ma kuluu kasen-foko kaa king imi asukum kasaa altap o, kala almi sikil tiingtup diim kuyaku amela kabi kamokim o, kala king imi kukup uta kanola-lomdip, katuun duung fakela daak tiin, tituleng bakan-bamdip: Juda kayaak imi kamokim king balap yoko? akan-kaa-bam ale, 30 mok tak-saala tal-une-bamdip le, malal ta kuyak dabom ayo dakaan-bam ke-lom 31 iyo itafiimin weng bakanbip ayo disa kelula, iyo ilim fiingim kulaak tinelip ayo dalduu kukan-tela-lomdip asuk almi ilim kaata, kuluu makela dabii tam saaklo abalup dibii din as diim kawu dabak as diim daa aalum o, kala-lom dibii unip ko.
Yesus dabak as diim daa aasip kaami sang kaata ko
Mak 15:21-32, Luk 23:26-43, Jon 19:17-27
32 Waasi dinin tunum iyo abip dukum Jerusalam uyo kamboya Yesus ayo dap-tamalip un-bomdiwa utamipla, Saimon ali Provins Sairini kayaak ayo liip kulu tal taba kaa kalale, disa kawu ami aba mola-lom fotabipla, Yesus ami as tiim aalap dukum dabak daa aalokomip uyo, kolip Saimon asiik kuliila yakyak tam 33 Golgota muk kun o, kala kaami miit kaali, Tunum Dabom Kun tap o, kem-yaabip kawu din abale, 34 kulaali, wain ok sole, marasin atul tabasu kaaso, kiiyo kulii-tal Yesus ami kuyak delup ina-lomda ami yol angtiil ayo katip so, ma keluk o, kala kolip. Lale, Yesus ayo: Da mep katip ma lutmo atam, daa yo, kala kambola ko.
35 Kulaali, Yesus ayo dabak as diim daabip-kup, kawu tuum katip katip saatu kiita foko-lomdip kulaalup tam aba daak aba ke-bam, kanta ata ata ke Yesus ami ilim ayo kuluula kala kalalup utamum o, kala-lomdip Yesus ami ilim namti abaanulip disa kelaya, 36 tiin-bomdip Yesus ami atafii-bam bom iliwa, 37 Pailat ami okok kemin tunum ma ata as kom ma kuluu-lomda, dok ami kalan kaata Yesus kaa aalip, kala-lomda kaami sang uyo kabaku dola-lomda kanum boko-lom dolna ko: Tunum kalawaali, Yesus kaa Juda kayaak imi king o, kala-lom as kom diim kabaku dola kuyak tam Yesus ami dabom mepso as matum diim kabaku kutiilale 38 kulaa, waasi dinin soldiya iyo, Yesus dabak as diim daa sil bikibip-kup, kuno asuk tunum yem-tal-une-bamdip, imi bung mafek mafek yukut dakaayin tunum alep yakal, yim-bital yim-bak as diim daa-lomdip, ma ata dap Yesus ami tiingtup lo dip-tam diibip-kup, ma ata dibii-tal aba yang awaanlo kawu dip-tam dii keya-lomdip yim-tam diilip ko.
39 Tunum mepso kulu tal-unebip iyo aban-den-bamdip Yesus, ami atafiimin weng uyo bakaan-bamdip: 40 Kapya! kabi kaltapni bon tem weng baka-bamdap: Nali lotu am diilim ayo balata kutiili bombii am alep keluya, am asuum diim uyo, asuk delokomi no, kala kaltapni tong bakamsap kemin, kabi fan God almi man alik-daap namti, kano-lom, kaltapni angtiil lak uta duulawa, as diim tam diibip ayo kela tildaak tawaal abamnan a! ke-bam atafiimin weng bakaaliwale, kuno 41 pris awem tunum imi kamok kamok so, lo utamsip tunum imi kamok kamok so, aa, Juda imi kamok iso, yakal ti tong fakaan-bamdip atafiimin weng bakaan-bam bokolip ko: 42 Kaa unang tunum kayak kayak imi angtiil lak uta duu imi dong dakaayin-bala, yaawa-yaabip. Lale, ali kalok kano-lomda almi angtiil lak kaata duu-lom yaap-nama dinim keba ni? Kulaa, fan Israel-miin numi kamokim king dinam, fan as diim ayo kelala tildaak tawaal diim abamnala nokol atamupla, U, fan kaali God almi man tituun uu, kalupla yo. 43 Kemin, akal boko-lomda: Nali God ami Man o, kem-yaaba ami aket fukunin uyo: God alalta, nayo dong dokop-na-lomda nam-buulaya, yaap ilokomi no, keba. Kemin, atam iluwa kano dong dokola namti, fan bakaba no kalum o, kala-somla ko. God ayo ti faneng dong dokola yaap-nokoma kaata utam, Awu, kaali fan God almi man alik-daap kalum o, kala atafiimin weng bakalip ko. 44 Kanum bakaan-biliwa kawu, kuno tam tunum yan-tal-une-bamdip imi mafek mafek yukut dakaayin tunum nikil im-diibip alep yakal ti atafiimin weng uyo Yesus ami bakaan-bam kemip ko.
Yesus ami saaksa kaami sang kaata ko
Mak 15:33-41, Luk 23:44-49, Jon 19:28-30
45 Kanolip bom bii atan tal dibimnule, kulu am namti malang tini-lom am bokon alik kulu dik-daa kulaasu uyo malang tini-lom tilnong molu bom bii, am atan tal dayak abamna 3 kilok o, kala-laabip kelala, 46 malang tinilin ayo disa kelon e, kem-sulule, kuyaku Yesus namti Hibru ilmi weng dukum-kup bakan-taba toop aba boko-lom: Eli, Eli, lama sabaktani yo, kala kabak-ami miit kaa boko-lomdu: Nami God kapyo, nami God kapyo, kanimin o, kala kuno kep-nanbap yoko? kal-bomda Hibru ilmi weng kaata kuluu bakamale, 47 tunum mep kulu tolbip imi tunum malo ma iyo weng san-ilom bokolip ko: Sawaayak God ami profet weng ku-fatap-daa bakayin tunum bom biisa Elaija ami naala-taba ko, kala-lomdip, 48 tunum maakup ma ata abiltap bina yang mafek mafek tiiyup kon altap kaata, kuluu kulaak wain ok atul tabin kabaak mo-lom, as daang tiila kulii-tal koli inamnak o, kala kulii-tal aba tam kukaalale, 49 tunum malii ma ita bokolip: Ka! kuno bom ilawa, atam ilup Elaija ata talda dong dokola tildaak aba ne? kalum o, kala iliwa, 50 Yesus ayo boko-lomda, Kwin kaluso kawi! kala-lomda dukum-kup asuk Aalap ami naan-daanba-kup kulu saakna ko.
51 Saaknaya, lotu am diildiil kaptamu ilim aalap ma ku diiliwa tildaak God ami abiin awem uyo akiisu. La, Yesus ayo taan-laam-salale, kulu ilim aalap dukum ayo bitam mutum diim kulu, tela tikip-kup biki tala ti kulii bitaldaa matum daa-lom, malii na malii na ke-lomda kulaalaya, God ami abiin awem dukum kaptam ayo fatapna ko. Kulaa, bim aalap ma kutaltam daa am bokon kulaaso, kuu kukula saan-bam filifili-bamdu tuum dukum dukum iyo iip kuyak duula une-bulu, tale-bulu, kem tiltam abuya, 52 God ami unang tunum saaknip imbii din tuum tem bal-kaan-unsip imi kom tem imi amitom tuum kuyak katii katii kesip uyo, ulta-kup busuu kutii kuno kelula, unang tunum saaksip iyo tam tiin bom-iliple, am alep disa kela am asuum diim kawu, 53 Yesus akal ti kuno tam tiin baalale, yakal kuno tuum tem kaptamu tiltam abalip yak aba din God ami abip Jerusalam kaptam banaaliwa, unang tunum yaapkan kulu tiinaabip iyo itafiimip ko.
54 Kanu-buluya, soldiya iso, soldiya 100 tiin molin tunum kamokim o, kalin so, iyo Yesus ami tiin mobip yakal utamiwa yi, Yesus ayo taan-laam-salale, bim tale-bulu, saak kukup kusnum akal alik akal alik iyo tabe-bulu kemip kala, kala-somdipla, alik iyo suunin sakbaalim dukum ke kun dinim keyula bokolip ko: U faneng, kalaali God almi man tituun o, kalip ko.
55-56 Siin kawu, Yesus ali Provins Galili ayo kambola unala, unang yaapkan yakal kuno kelalip iso, din imi ima fuuyim-bam ale, dong dakaayin-bulup yo, kala iso, yakyak tal Jerusalam tal-silip. Kemin, unang iip maakup maakup iyo abip Makdala kayaak unang Maria ukol aa; Jems, Josep alap imi awak Maria ukol, Sebedi man alep imi awak, nikil kanolin kiita-kup. Unang yaapkan iyo yak aba yang samaan so kawu tola ata-bom-sulupla, waasi tunum kiita taba-lom Yesus kaa kalok kanolip kala kalum o, kalalip nikil din atafiimip ko.
Yesus dap tuum tem dawaasip kaami sang kaata ko
Mak 15:42-47, Luk 23:50-55, Jon 19:38-42
57 Awasekim Josep kalawaali, Provins Judiya kaptam-ami abip Arimatea kayaak ali win tibin dukum ale, ali Yesus almi lak duulin tunum kemin, bii am tiinale yak aba din kiyap ami am abale, 58 Rom kayaak imi kiyap Pailat ami atam dik-daa-lomda tal, dik-daaliya, Ayo, yaap o, kalap namti, Yesus ami as kuli kaali, ayo yo, kalapla kulii-din kuwaalon o, kalalila tili no aka dik-daalaya, Pailat ayo, kulaa yaap o, kala-lomda almi waasi dinin tunum iyo weng umuuya tal atamipla, bokoyila din Yesus ami as kuli ayo til-daalip tildaak abamnala, dabaalip yak Josep ami sikil diim abamna ko. 59-60 Kamasi kawu Josep almi ok fukulin tunum imi bokoyilala, ita taba-lom Josep ayo ilomda saaknala, dawaalokomup almi no, kala kama tuum tem ma kalolipla bombe kemin, Josep ayo Yesus ami as kuli ayo dibii din ilomda alokso ilim namaal tambal ma kuluu de falala-lomda dibii din almi tuum tem kalola-silip kaptamu dawa-lom tuum tem kaami saal ayo tuum dukum ma taa-bi-lom talalusip. Kemin, kuuta buplun-baplun kutama tildang amitom ti saal kuyak katela unaya, 61 Makdala kayaak unang Maria usole, awasekan Maria ma uso, alep iyo tiin-bom tiyak daa ilipya, tuum ayo kanola liiba kala kal-bom atafiimip ko.
Josep ata Yesus dibii din tuum tem dawaalaya, soldiya imi din kom tem kutiisip kaami sang kaata ko
Mat 16:21, Jon 2:19-21
62 Yesus ayo taanale, dibii din dawaa kela tal bii silip sintam iintang am daanule, pris o, kala awem tunum imi kamok kamok so, Falosi iso, iyo yak aba din Pailat ayo atam bokolip ko: 63 Kamokim a! Yesus ibakamin tunum ayo saaknin disa ilomdala kawu boko-lomda: Bii nelip saak-nokomi kaali, bom bii am asuumano keliya, asuk tam tiinokomi no, kalase. Kemin, ami weng kaa bokose kabak-ali ti aket dukum fukunbup. Kemin, 64 numi aket fukunbup kaali, almi daang bakaalin tunum ita din tuum tem un-ilomdip, ami as kuli ayo maaklo yukut kuluu kulii-din tuum tem kusnum kawu buluubip-kup, tunum unang iyo bokoya-lomdip: Yi! atin tifan taanba. Yale, God alalta asuk dafola tam tiinba te! kalokomip ema yo? kemin, kano-lom ilom ale, almi daang bakaalin tunum iyo kasen-fokoya-lomdip Yesus kaali, tam tiin baaba no, yakan-kaa-mokomip kaata dukum-alom uta uta ke-lom ale, siin kamosinim Yesus almi kasen-foko bokoya-lomda: Nali God alta uldaa-nam-buula tiltam Kamokim kesi tunum nali kalabii no, kem-tal-unemsa uyo, kulaak banule, ke-wokomip kala, kala-somdupla kabak-ami aket dukum fukunbup o. Ami daang bakaalin tunum ita din ami as kuli ayo kuluu kuliilip unokomip. Kemin, baan kapni soldiya iyo ma fokolap din tuum tem dawaabip ayo kamala so, sabi so, uyo kutii-bam iliwa yo, kala Pailat ayo bokoliwa, 65 Pailat ayo almi waasi dinin tunum iyo ulelna yak kamok kamok imi sikil diim abamniple bokoya ko: Kibi mep soldiya kala foko kulii-unabip iyo im-tama din ababip-kup iltipta yak tuum tem saal ayo dukum-kup nek kala liilipla waasi dinin tunum kii kutiilalip ko.
66 Awem tunum imi kamok kamok iyo Pailat kambola as dan ma kulii-din-ilomdip, tuum tem saal balang diim ayo taploop daa kela, kaa ti nek kalu kayi, kala-lom waasi dinin tunum iyo yam kom tem ami amitom tiile, bokoyip ko: Ti kuldaaku kutiilin o, yaka kano keya tabanip ko.