3
Am mafiing diim kawu kukup mafak tiltam fitap-nokomu kaami sang kaata ko
Ef 4:17-19, 2Pit 3:3-5, Jut 17-23
Kemin, kapkal dotu fanang daa ataman! Am mafiing diim daanokomu kaali, kukup mafak yaapkan uyo tiltam tiltam ke-mokomu. Kemin, unang tunum iyo ilmi aket fukunin kaata-kup fukun-bamdiwa kemin, iyo tuumon kaami aket yeluya, fukun-bam ale, tam ilmi tong kaata-kup baka-bamdip boko-lom, Nuta-kup te! ke-bamdiple, fuut-kup taba tal-une-bam ale, imi weng mafak baka-bamdip, aa awak-aalap imi weng bakabip uyo kuyang saak tii-bam ale, yaap ke yo, kemin dinim ke-bam ale, God ami kukup uyo ma kutal-fukulin disa ke-bam ale, ilmi kiim maakup iyo, aket uyo ma kukaayin disa ke-bam, dinan-tal-unemin uyo kambola-yaamin dinim ke-bam ale, daang tem weng uyo baka-bam, fuut-tabin kukup kaata-kup kanu-bam ale, kayak kayak iyo ti aket atul kamayin so, kukup mafak so, kaami aket kaata-kup kukaayin-bamdiple; aa kukup tambal kaami tiliip kama-un-bamdipla, aptum kusal iyo yim-baalip yak waasi imi sikil diim abamnip ye-bam ale, dok kanumin dok kanumin kaata ma molum o, kalip kaa, aket tambal kaata ma fukunduwa yo, kala-yaamin dinim uyo abiltap nuu-bam ale, ilmi titil kaata-kup baka-bamdiple, Ti nuta-kup o, kal-bom ale, disa iip kulu ilmi angtiil mok-kup inan-tal-une-bamdip, God ami aket kaa, kola-yaamin dinim ke-bamdip, disa kawu God ami kukup uyo kutal-fukulup o, kalip. Katale, God ami tituun-kup tabin weng uyo ma kutal-fukulin dinim ke-lomdip, God ami titil uyo ma kuluulamup disa yo kala-lomdip kanu-mokomip. Kemin, kabi kanolin tunum kiimi mepso ilin kaa suun-bamdawa yi!
Kamala kanolin tunum imi iipyak tem kawu malo ma iyo tiltam bom-bilip kemin, ili ibaka-bamdip, aket tangbal fukunin disa unang imi waka-tokoyin-bam wiis-moyiwa, yim-tama tam am daa-lomdip, kukuyin-biliwa kiimi disa weng kukuyinbip kaata weng san-ilomdip fan o, ken-umbip. Kemin, unang kiimi ban ke-bisip ami aket dukum uyo fukun-bamdiple, imi ban kemin kaami aket kaata imi kukuyin-buluya, ban waka-bamdip yang kutaldang-kutaldang-ke-bam ale, suunkup ti kanola weng akal alik akal alik uyo utamum o, kalbip. Katale, taang-kala, weng kuuli faneng tituun uu, kala God ami tituun weng uyo utam kaal-ke kuluulalip disa ken-umbip. Sawaayak kawu, Janes asole, Jambres aso, alep ili Moses ami weng kulaa disa ibakaba no, akan-kaa-bisip. Ultap kemin, tunum kiili, God ami tituun weng uyo tiliip kewa utafii-bam, imi aket fukunin uyo mafak keya-lomdu, God ami weng uyo fan tituun o, kalin dinim kelip kaa kalale, kulaali, God akal, Kiili nami unang tunum disa yo, yaka-lomda kamboyila-yaaba. Yale, Sawaayak, Janes so, Jambres so, alep iyo kanu-bilipla, aptum kusal iyo itamiwa yi, Kii babonin kukup kaata-kup kutal-fukubip kemin, imi win uyo kufoyokomup disa yo, kala kalsip kemin, ultap o, tunum kiimi kukup so, win so, uyo sakbaalim dukum ke-lokomu disa.
Timoti ami dap-titil saanin weng bokonsa kaata ko
Ap 14:5,19,22, Fpai 1:12-30, 2Tim 2:9-13, 4:14-18, Rom 15:4, 2Tim 4:1-5, 2Pit 1:21
10 Kata, atin ti kabi nimi kukup alik uyo utamsap. Kemin, nimi weng uyo unang tunum imi bakayila-yaabi uyo, weng san-kaa-bam ale, nimi kukup kala kanubi uyo utafii-bamdap, nami kukup alik kaa kanubi kaami miit uyo talalu utam ale, nami titil-foko-bomdi God ami lak dakaan-unbi uyo utafii-bamdap, aa nami aket atul weng dinim, balili-kup kala-bomdi dong dakaayin-kup ken-unbi kaata, atafii-bamdawa, unang tunum imi aket kuyinbi uyo, utam ale, God ami okok kemin uyo kambola-laamin disa; nimi kanola titil-foko-bomdi tabasi uyo utafii-bamdaple, 11 kayak kayak imi kukup mafak kukaap-ninsip uyo utam-som ale, nami din Antiok aba Aikoniam kawu, falala din Listra aba kem-tal-unemsi kaali ti, angtiil yol dukum kukaap-ninsip uyo utafii-bam kem-solap. Kemin, kanolin uluum yaapkan iyo kukaap-nin-biliwa, kuso kulii bomdi ilan-somi. Katale, Kamokim Dukum akal tambal-kup dong dakaap-nin-bamda, dil saan-bam, tiin saan-balala kemin, tambal-kup yakyak kem-talan-unbi. 12 Nata-kup disa; unang tunum alik iyo kawanita imi aket fukunin kaali, Yesus Kraist ami diim kawu fewa ilum o, kalip kulu God ami kukup tambal kaami bon-kup diiwa laabip namti, tunum ita taba-lomdip yam-mafak-daka-bilip, abiin mafak-kup tiinokomip. Kemin, 13 tunum mafak iso, ibakamin tunum iso, kuliita taba-lomdip unang tunum imi kasen-fakayin-biliple, kuno Setaan akal ti kasen-fakayin-bam, ke-balala, kiimi kukup mafak kulaata kanu-bilip kanum toop toop dukum-nokomu no.
Sinik ata God ami Sukon Tem weng uyo ku-fatap-daalala, dolsip kaami sang kaata ko
Luk 24:27,44, Jon 5:39-40, Ap 17:11, Rom 15:4, 1Kor 1:18,21, 2Tim 4:1-5, Hib 4:12-13, 2Pit 1:20-21, 1Jon 5:13
14 Katale, kabi kukup-tin-bulupla, Fan u, kalalap kuluu-salap uyo ti dukum-kup yikik-kutal-fuku-bomdap kulii-una-balawa yi! Kabi kukup-tupla, nuli itamsap taa! 15 Aa, ma kalaaso atam-salap ko. Kabi sawaayak kawu man katip sakap ilomdapya, God ami tituun-kup weng dolsip uyo, utam yakyak tabasap kemin, sukon tem kanolin weng kaata tik-tii-balawa, kaata ti aket fukunin tambal kaami liip uyo kukup-tula, utam kaal-ke-lomdap, Yesus Kraist ami lak duulawa kawu, God ayo tal-ilom talalu-tamulokoma kayi! 16 Kemin, God ami Sinik alalta taba-lomda, God ami Sukon Tem weng alik uyo, ku-fatap-daka-balala, dolsip. Kemin, God ami Sukon Tem weng kaami okok kemin tangbal kaali, taba-lom God ami tituun weng uyo numi kukuyin-bamdule, numi ban uyo ku-fatap-daka-bam bokoya-lomdu: Kanumin daa yo, ke-bam ale, numi tal-unemin, tiin-yaamin uyo yam-talal-bamdu, tituun-kup tabin kukup uyo numi kukuyin-bam kem-yaabu. 17 Kemin ale, kuuta taba-lomdu, God ami unang tunum nuli dong dakaayin-buluya, titil-fak-daa atin ti talalu tika-lom faksa-lomdup, okok kemin tambal tambal alik iyo nuumum o, ken-unbup ko.