San Lucas
1
Chī tzo'kca huā'mā' tachihuīn
Lhūhua' tī tatzo'kli tū a'kspulalh na quilacpu'na'i'tātca'n. Tū quincātahuanin ixpālacata Cristo ē tū laktzī'nca xalītzucuni' hasta chuhua'j, ū'tza' tatzo'kli. Nā tī talaktzī'lh xalītzucuni' nā tamāsu'yulh. Nā chuntza' quiminī'ni'lh ictzo'knun. Makās līlacatejtin xa'iclīcāxtlahuamā'lh chī na'ictzo'knuni'yān, Teófilo, ē chuntza' naca'tzīya' ixlīcāna' tū māsu'yunīcanī'ta'.
Ángel māca'tzīnīni'lh nalacatuncuhuī' Juan Mā'kpaxīni'
A'cxni' Herodes rey ixuanī't nac Judea, ixuī'lh chā'tin pālej; ixtacuhuīni' Zacarías. Cātā'tapa'ksīlh pālejni' tī cāmāpācuhuīca Abías. Nā ixpuscāt Zacarías ixuanican Elisabet ē xla' ī'xū'nātā'nat Aarón. Ixchā'tu'ca'n tamākentaxtūlh ixlīmāpa'ksīn Dios ē jā tatlahualh tū jā tze. Jā ixtaka'lhī ixlacstīnca'n ixpālacata Elisabet jāla ka'lhīlh ē nā lakkōlu'ntza' ixtahuanī't ixchā'tu'ca'n.
Milh a'ktin quilhtamacuj a'cxni' Zacarías ē ixtā'pālejni' ixtatlahuamā'nalh ixtascujūtca'n na ixlacatīn Dios. Ixtahui'latca'n ixtamāxtu suerte natalacsaca tī natanū nac templo nalhcuyu siyentzu ē ū'tza' līlacsaca Zacarías. 10 A'cxni' ī'lhcuyumā'ca nac pūmacamāstā'n, ixlīpō'ktuca'n tī ixtatalacxtimīnī't tatachokolh nac tanquilhtīn ē ixta'orarlīmā'nalh. 11 Palaj tunca tasu'yuni'lh Zacarías chā'tin ixángel Dios. Ixyālh ixpekcāna'j pūmacamāstā'n jā ī'lhcuyucan siyentzu.
12 A'cxni' Zacarías laktzī'lh, tamakchuyīlh ē jicua'nli. 13 Ángel huanilh:
―Zacarías, jā cajicua'nti. Dios kexmatli tū squi'nīnī'ta'. Mimpuscāt Elisabet naka'lhī ī'ska'ta' ē namāpācuhuī'ya' Juan. 14 Nalīpāxuhua'ya' hui'x ē lhūhua' tachi'xcuhuī't natalīpāxuhua tzamā' ska'ta' 15 ixpālacata ka'tla' nalītaxtu na ixlacatīn Dios. Jā makstin catihua'lh cu'chu' nūn cerveza ē nūn pulhqui tū līka'chīcan. Nalītatzuma ixlīstacna' Espíritu Santo a'cxni' jā ixā'tahui'la. 16 Nacālakpalīni' ixtalacapāstacni'ca'n lhūhua' israelitas ē chuntza' natatzucupala natakexmatni' Dios ixMāpa'ksīni'ca'n. 17 Tzamā' chi'xcu' napūlani' Māpa'ksīni'. Naka'lhī ixespíritu ē ixlītli'hui'qui Elías. Nacāmālakpalīni' ixlīstacna'ca'n tachi'xcuhuī't ē chuntza' natapāxquī' ixlacstīnca'n. Xla' nacāmaxquī' xatze talacapāstacni' tī jā takexmata. Chuntza' natacāxtahui'la tachi'xcuhuī't a'cxni' namin Māpa'ksīni'.
18 Zacarías kelhasqui'nīlh ángel:
―¿Chī na'iclīca'tzī palh ixlīcāna' huā'mā'? Quit kōlu'tza' ē nā quimpuscāt lē'ntza' quilhtamacuj.
19 Ángel kelhtīni'lh:
―Quit Gabriel ē icyālh na ixlacatīn Dios. Quimacamilh na'ictā'chihuīna'nān ē na'icmaxquī'yān huā'mā' xatze tachihuīn. 20 Chuhua'j hui'x nakō'ko'na'. Jāla catichihuī'na' hasta a'cxni' na'a'cchā'n ixmālhcuyu' miska'ta' ixpālacata jā quina'ka'ī'ni' quintachihuīn tū nakentaxtu a'cxni' nachā'n mālhcuyu'.
21 A'cxni' tamakapalīlh Zacarías, tī ixtaka'lhīmā'nalh na ixtanquilhtīn templo talītamakchuyīlh jā palaj taxtulh. 22 A'cxni' taxtulh, Zacarías jātza' la ixcātā'chihuīna'n. Ē ū'tza' talīca'tzīlh ixlakachuyanī't na ixpūchakān templo. Xmān ixcāmacahuani' ixpālacata jāla cātā'chihuīna'n.
23 A'cxni' sputkō'lh ixtascujūt nac templo, Zacarías taspi'tli na ixchic. 24 Ā'līstān ka'lhīni'lh Elisabet tī ixpuscāt ixuanī't. Jā taxtulh nac chic hasta ixlīlakaquitzis mālhcuyu'. Puhuanli: 25 “Māpa'ksīni' chuntza' quintlahuani'nī't ixpālacata jātza' naquintalakmaka'n.”
Ángel māca'tzīnīni'lh chī nalacatuncuhuī' Jesús
26 Ixka'lhītza' a'kchāxan mālhcuyu' a'cxni' Zacarías ixlakachuyanī't, ē Dios macamilh ángel Gabriel lacatin nac cā'lacchicni' jā huanican Nazaret. 27 Lakmilh chā'tin tzu'ma'jāt tī ixuanican María ē ixtā'lacāxlanī'ttza' natā'tamakaxtoka chā'tin chi'xcu' tī ixuanican José ē ī'xū'nātā'nat David.
28 Ángel tanūlh jā ixuī'lh María ē huanilh:
―¡Iclakminān hui'x tī sicua'lanātlahuacanī'ta'! Māpa'ksīni' maktaka'lhāni'; Dios ā'chulā' sicua'lanātlahuanī'ta'n ē jā ixlīpō'ktuca'n puscan.
29 A'cxni' María laktzī'lh ángel, lī'a'cnīlh huā'mā' tachihuīn. 30 Ángel kelhtīlh:
―María, jā cajicua'nti; Dios pāxquī'yān. 31 Chuhua'j naka'lhīni'na' ē naka'lhī'ya' chā'tin ska'ta' ka'hua'cha. Namāpācuhuīya' Jesús. 32 Ka'tla' ixlacatzucut ē namāpācuhuīcan ī'Ska'ta' Dios tī ā'chulā' xaka'tla'. Māpa'ksīni' Dios nahui'lī ixlīpuxcu' chuntza' chī ixpap David 33 ē pō'ktu quilhtamacuj nacāmāpa'ksī israelitas. Ixlītli'hui'qui jā makstin catisputli.
34 Palaj tunca María kelhasqui'nīlh ángel:
―¿Chī līla quit? Jāna'j icā'tamakaxtoka.
35 Ángel kelhtīlh:
―Espíritu Santo nalakminān ē ixlītli'hui'qui quinDiosca'n Xaka'tla' nalītamacsti'li'yān hua'chi poklhnu'. Ū'tza' nalī'a'nan tzamā' ska'ta' tī natahui'la xmān ixla' Dios nahuan ē namāpācuhuīcan ī'Ska'ta' Dios. 36 Nā mintalakapasni' Elisabet nā naka'lhī ī'ska'ta' ka'hua'cha masqui lē'ntza' quilhtamacuj ē huancan jātza' catika'lhīlh ī'ska'ta'. Ka'lhītza' a'kchāxan mālhcuyu' chī ka'lhīni'n 37 ixpālacata Dios tzē natlahua ixlīpō'ktu catūxcuhuālh.
38 A'cxni' María kelhtīlh ē huanilh:
―Quit ixla' Dios. Camākentaxtūlh ixtalacasqui'nīn. Calalh chuntza' chī quihua'ni'nī'ta'.
Ángel a'lh.
María laka'lh Elisabet
39 Milh a'ktin quilhtamacuj a'cxni' María taxtulh ē palaj tunca a'lh lacatin nac cā'lacchicni' xala' nac Judea. 40 Tanūlh na ixchic Zacarías ē tā'chihuīna'lh Elisabet. 41 A'cxni' Elisabet kexmatni'lh ixtachihuīn María, ska'ta' tasakā'līlh na ixpūlacni' Elisabet ē lītatzumalh Espíritu Santo ixlīstacna'. 42 A'cxni' Elisabet chihuīna'nli palha' ē huanli:
―Dios ā'chulā' sicua'lanātlahuanī'ta'n hui'x ē jā ā'makapitzīn puscan ē nā sicua'lanātlahuanī't miska'ta'. 43 ¿Tīchu quit naquilīlakmin ixtzī' quiMāpa'ksīni'? Quit jā tū quilacatzucut. 44 Xmān ickexmatli mintachihuīn ē quiska'ta' līpāxuhualh ē tasakā'līlh na quimpūlacni'. 45 Hui'x līpāxuhua'ya' ixpālacata a'ka'ī'nī'ta' ē namākentaxtū tū huaninī'ta'n Māpa'ksīni'.
46 Palaj tunca María huanli:
Quilīstacna' makapāxuīmā'lh Māpa'ksīni'.
47 Quilīstacna' līpāxuhua ixpālacata quiMakapūtaxtūnu' Dios.
48 Dios cuenta quintlahuani'nī't quit tī ixtasācua' xcamanīn.
Chuhua'j ē nā pō'ktu quilhtamacuj tachi'xcuhuī't natahuan iclīpāxuhua quit.
49 Dios tī ka'lhī lītli'hui'qui ka'tla' tū quintlahuani'nī't.
Xla' xatasicua'lanātlahua.
50 Pō'ktu quilhtamacuj nacālakalhu'man tī talakachi'xcuhuī'.
51 Ixlītli'hui'qui lītlahuanī't lhūhua' catūhuālh.
Cāskāhuī'lh tī ka'tla' ixtamakca'tzī.
52 Cāmāpānūni'lh ixlītli'hui'quica'n tī ka'tla' ixtahuanī't ē tī tapuhuan ā'chulā' ixlacasqui'nca.
53 Tī ixtatzi'ncsmā'nalh cālīmāka'sīlh xatze līhua' ē jā tū cāmacā'ni'lh lacricujnu'.
54 Cāmaktāyanī't xala' nac Israel tī tamākentaxtū ixtalacasqui'nīn Dios ē jā makstin makxtekli ixtalakalhu'man.
55 Chuntza' tlahualh chī cāhuaninī't quimpapca'n Abraham ē ixnatā'natna'.
Pō'ktu quilhtamacuj nacāmaktāya.
56 María tahuī'lh na ixchic Elisabet a'ktu'tun mālhcuyu' ē ā'līstān taspi'tli na ixchic.
Chī lacatuncuhuī'lh Juan Mā'kpaxīni'
57 A'cxni' a'cchā'lh ixmālhcuyu', tahuī'lh ī'ska'ta' Elisabet. Ka'hua'cha huanli. 58 Ixamicujnu' ē ixtalakapasnī'n tamilh natatā'pāxuhua a'cxni' taca'tzīlh tze tū Dios tlahuani'lh Elisabet. 59 Ixlīlakatzayan quilhtamacuj ta'a'lh tatlahua ixtahui'latca'n nachu'cucan ska'ta' ē ixui'līni'cu'tuncan ixtacuhuīni' Zacarías chī ixtāta'. 60 Ixtzī' cāhuanilh:
―Jā chuntza' catihui'līca. Ixtacuhuīni' Juan nahuanican.
61 Kelhasqui'nīca:
―¿Tū ixpālacata? Jā tī a'nan mintalakapasni' tī huanican Juan.
62 Palaj tunca tamacahuani'lh ixtāta' ska'ta' nataca'tzī tūyā tacuhuīni' nahui'līni'. 63 Xatāta' squi'nli a'ktin ca'psnap ē tzo'kli: “Ixtacuhuīni' Juan.” Ixlīpō'ktuca'n talī'a'cnīlh. 64 Palaj tunca Zacarías tzucupālh chihuīna'n ē laktaquilhpūtalh Dios. 65 Ū'tza' talī'a'cnīlh ixamicujnu' ē tahuankō'lh huā'mā' calhāxcuhuālh nac cā'lacchicni' xala' lakakēstīn nac Judea. 66 Ixlīpō'ktuca'n tī takexmatli talacapāstacli ē talākelhasqui'nīlh:
―Huā'mā' ska'ta' ¿tīyā chi'xcu' nahuan?
Ixtasu'yu ī'sicua'lanātlahuanī't Māpa'ksīni' ē ū'tza' talīhuanli.
Zacarías makapāxuīlh Dios
67 Espíritu Santo lītatzumalh ixlīstacna' Zacarías ē chihuīna'nli chī Dios māsu'yuni'lh ē huanli:
68 Camakapāxuīca Māpa'ksīni' tī ixDiosca'n israelitas ixpālacata quincālakalhu'mani' quina'n tī ixraza ē quincāmakapūtaxtūn.
69 Quincāmaxquī'nī'ta'n chā'tin Makapūtaxtūnu'; ka'lhī ixlītli'hui'qui ē ū'tza' xla' chā'tin chī ixnatā'natna' David tī mākentaxtūlh ixtalacasqui'nīn Dios.
70 Chuntza' chī huanli a'kchihuīna'nī'n xamakās, chuntza' līhui'līlh Dios.
71 Huanli naquincālīmakapūtaxtūyān ixlītli'hui'qui quintā'lāquiclhlaktzi'ca'n ē ixlīpō'ktuca'n tī jā quincātalaktzī'ncu'tunān.
72 Huampālh nacālakalhu'mani' quimpapca'n ē jā napātza'nkā chī talācāxlanīn.
73 Tzamā' talācāxlan tū Dios ixtlahuani'nī't quimpapca'n Abraham, 74 ū'tza' ixquincālīmāpānūni'n quintā'lāquiclhlaktzi'ca'n ē chuntza' ixtlahuáuj ixtalacasqui'nīn Dios ē jā ixjicua'nui.
75 Chuntza' pō'ktu quilhtamacuj lactze nahuanāuj nac cā'quilhtamacuj, hua'chi jā ixtitlahuáuj tū jā tze.
76 Ē hui'x, quiska'ta', namāpācuhuīca'na' ixa'kchihuīna' Dios tī ā'chulā' xaka'tla' ē napūlani'ya' Māpa'ksīni' ē namālaclhtzaja jā na'a'n.
77 Nacāmāsu'yuni'ya' tachi'xcuhuī't ē chuntza' natalīca'tzī namin Makapūtaxtūnu' ē nacāmātza'nkēna'ni' ixcuentaca'n.
78 Dios quincāpāxquī'yān ē quincālakalhu'manān.
Ū'tza' quincālīmacamini'yān chā'tin tī naquincāmakapūtaxtūyān.
Xla' namāxkakē quintejca'n.
79 Quina'n hua'chi cā'pucsua' hui'lānauj ē hua'chi palajtza' nanīyāuj.
Naquincāmāsu'yuni'yān chī ixtej Dios.
80 Tzamā' ska'ta' stacli ē ixca'tzī ixlīpō'ktu catūxcuhuālh tū ixla' Dios. A'cxni' ka'tla'tza' huanli, ixuī'lh nac cā'tzaya'nca ti'ya't hasta a'cxni' tzuculh cāmāsu'yuni' israelitas.