4
Skāhuī'ni' ixlīlaktzī'ncu'tun Jesús
Mt. 4:1-11; Mr. 1:12-13
Ixlīstacna' Jesús ixlītzuma Espíritu Santo ē taspi'tli na ixquilhtūn nac xcān Jordán. Espíritu Santo lē'lh nac cā'tzaya'nca ti'ya't. A'ntza' ixuī'lh tu'pu'xam quilhtamacuj. Milh skāhuī'ni' nalīlaktzī'n palh tzē ixa'kskāhuī'lh Jesús. Jesús jā huā'yalh a'klhūhua' quilhtamacuj ē ixtzi'ncsmā'lhtza'. Palaj tunca huanilh skāhuī'ni':
―Palh hui'x ī'Ska'ta' Dios, camāpa'ksi' tzamā' chihuix pāntzīn cahuanli.
Jesús kelhtīlh:
―Tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios:
Jā xmān pāntzīn catilīlatamā'lh chā'tin chi'xcu' huā'tzā' nac cā'quilhtamacuj.
Ā'chulā' cuenta natlahuacan ixtachihuīn Dios.
Palaj tunca skāhuī'ni' lē'lh Jesús a'ktin nac sipej tālhmā'n. A'ntza' xamaktin māsu'yuni'kō'lh ixlīpō'ktu cā'quilhtamacuj. Huanilh:
―Na'icmaxquī'yān ixlīpō'ktu huā'mā' ē namāpa'ksīya'. Pō'ktu quila' ē nā tzē na'icmaxquī' catīxcuhuālh. Palh hui'x naquintatzokostani'ya' ē naquilaktaquilhpūtaya', na'icmaxquī'kō'yān ixlīpō'ktu huā'mā' ē mila' nahuan.
Jesús kelhtīlh:
―Catapānu', Skāhuī'ni'. Tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios:
Natatzokostani'ya' ē nalaktaquilhpūtaya' miMāpa'ksīni' Dios ē natlahua'ya' xmān tū xla' lacasqui'n.
Ā'līstān skāhuī'ni' lē'lh nac cā'lacchicni' Jerusalén ē yāhualh na ixa'kspūn xaka'tla' templo. Huanilh:
―Palh hui'x ī'Ska'ta' Dios, catamakahuasyujti nac ti'ya't. 10 Tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios:
Dios nacāmāpa'ksī ixángeles natamaktaka'lhān.
11 Natamā'kaquī'yān ē chuntza' nūn kentin mintujan catitakāhuī'lh nac chihuix.
12 Jesús kelhtīlh:
―Nā chuntza' tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios:
Jā tilīlaktzī'na' miMāpa'ksīni' Dios.
13 Skāhuī'ni' jātza' maclani'lh chī nalīlaktzī'n Jesús ē tapānūlh puntzuna'.
Jesús tzuculh a'kchihuīna'n nac estado Galilea
Mt. 4:12-17; Mr. 1:14-15
14 Jesús taspi'tli nac Galilea ē ixka'lhī ixlītli'hui'qui Espíritu Santo. Calhāxcuhuālh nac estado Galilea ixlīchihuīna'mā'ca ixpālacata tū tlahualh Jesús. 15 Ixcāmāsu'yuni'mā'lh na ixtemploca'n israelitas ē ixlīpō'ktuca'n ixtalakachi'xcuhuī'mā'nalh.
Jesús taspi'tli nac Nazaret
Mt. 13:53-58; Mr. 6:1-6
16 Palaj tunca Jesús taspi'tli nac cā'lacchicni' tū huanican Nazaret jā ī'stacnī't. Tanūlh nac templo a'ktin quilhtamacuj tū pūjaxcan chī ixlīsmanīcanī't. Tāyalh nalīkelhtahua'ka ixtachihuīn Dios. 17 Maxquī'ca tū tzo'kli profeta Isaías. A'cxni' mālakapitzilh, maclalh jā ixtatzo'kni':
18 IxEspíritu Māpa'ksīni' quintā'huī'lh ixpālacata quilacsacnī't na'iccāmāca'tzīnī xatze tachihuīn lacxcamanīnī'n.
Nā quimacamilh na'iccāmāko'xamāka'tlī' tī talīpuhuan ē na'iccāmāxtu tī cāchī'canī't.
Icmilh na'iccāmālacahuānī lakatzī'nī'n ē na'iccāmaktāya tī tapātīni'mā'nalh.
19 Nā quimacamilh na'iccāmāsu'yuni'yān ixquilhtamacuj Māpa'ksīni'.
20 A'cxni' Jesús mālakachahualh libro, maxquī'lh chā'tin tī ixmaktaka'lhmā'lh templo ē tahuī'lh. 21 Ixlīpō'ktuca'n nac templo ixtalaktzī'mā'nalh, ē xla' tzuculh chihuīna'n ē huanli:
―Chuhua'j huā'mā' quilhtamacuj mākentaxtūcanī't na milacatīnca'n tzamā' tū kexpa'ttitcus.
22 Ixlīpō'ktuca'n tahuanli tze Jesús ē talī'a'cnīlh ixtachihuīn tzēhuanī't tū cāhuanilh. Ixtalāhuanimā'nalh:
―¿Ē jā ū'tza' ixka'hua'cha José?
23 Jesús cāhuanilh:
―Ixlīcāna' naquilāhuaniyāuj huā'mā' tachihuīn: “Hui'x doctor ē pūla namā'tzeyīca'na' milīmān.” Nā naquilāhuaniyāuj: “Chuhua'j catlahua' huā'tzā' na minti'ya't chuntza' chī quincātahuanin tlahuanī'ta' nac Capernaum.”
24 Chihuīna'mpālh ē cāhuanilh:
―Ixlīcāna' iccāhuaniyān nūn tī chā'tin a'kchihuīna' tī nalaktzī'ncu'tuncan na ixcā'lacchicni' jā stacli. 25 Ixlīcāna' tū iccāhuaniyān. Lhūhua' ixtahui'lāna'lh tī nīmaka'ncanī't nac país Israel a'cxni' ixlatlā'huan Elías ē a'cxni' a'ktu'tun cā'ta ā'i'tāt jā lalh xcān. Calhāxcuhuālh ixtzi'ncsnīmā'ca. 26 Dios jā cālakmacā'lh Elías jā tī chā'tin tī nīmaka'ncanī't xalanī'n nac Israel. Lakmacā'nca chā'tin xamini' nac Sarepta tū ixlacatzuna'j cā'lacchicni' Sidón. 27 Nā chuntza' ixa'nan nac Israel lhūhua' tī ixtapātīnīmā'nalh ta'jatat tū makamasa quinquinītca'n ē a'cxni' ixui'lacha' a'kchihuīna' Eliseo. Jā tī chā'tin xlaca'n mātzeyīca, xmān Naamán tī chā'tin xamini' nac Siria.
28 A'cxni' takexmatli huā'mā' tachihuīn, ixlīpō'ktuca'n tī ixtatanūmā'nalh nac templo tasītzī'lh. 29 Tatā'kaquī'lh ē tatamacxtulh Jesús nac cā'lacchicni'. Talē'lh hasta na ixa'cpūn sipej nac cā'lacchicni' natamacā'n makjū. 30 Jesús tētaxtulh ixpu'nanca'n ē a'lh.
Chā'tin chi'xcu' tī ixka'lhī jā tzeya ū'ni'
Mr. 1:21-28
31 Palaj tunca Jesús a'lh nac Capernaum xala' nac estado Galilea. Ixcāmāsu'yuni'mā'lh tachi'xcuhuī't a'ktin quilhtamacuj tū pūjaxcan. 32 Talī'a'cnīlh chī ixcāmāsu'yuni'mā'lh ixpālacata ixlīchihuīna'mā'lh līmāpa'ksīn.
33 Ixuī'lh nac templo chā'tin chi'xcu' tī ixchi'panī't jā tzeya ū'ni'. Ta'salh ē huanli:
34 ―Jesús xala' nac Nazaret, ¿tū ixpālacata quilālakmiuj? ¿Ē ū'tza' līta't naquilāmālacsputūyāuj? Quit iclakapasān. Hui'x ixla' Dios ē xatasicua'lanātlahua hui'x.
35 Jesús lacaquilhnīlh jā tzeya ū'ni' ē huanilh:
―¡Caquilhca'csla! ¡Camakxtekti huā'mā' chi'xcu'!
Jā tzeya ū'ni' māyujūlh chi'xcu' na ixlacatīnca'n tachi'xcuhuī't ē makxtekli chi'xcu'. Jā tū lani'lh. 36 Ixlīpō'ktuca'n talī'a'cnīlh ē talāhuanilh:
―¿Tuchūyā tachihuīn tzamā'? ¡Huā'mā' chi'xcu' līchihuīna'n līmāpa'ksīn ē cātamāxtulh jā tzeya ū'nī'n!
37 Calhāxcuhuālh na ixlacatzuna'j nac Capernaum talīchihuīna'nli Jesús.
Jesús mātzeyīlh ixpuhuiti' Simón Pedro
Mt. 8:14-15; Mr. 1:29-31
38 A'cxni' Jesús taxtulh nac templo, a'lh ē tanūlh na ixchic Simón. Ixpuhuiti' Simón ixmacscutlamā'lh ē huanica Jesús camātzeyīlh. 39 Jesús taquilhpūtalh jā ixmā'lh ē lacaquilhnīlh ta'jatat ē tapānūni'lh chī ixmacscutla. Xamaktin tā'kaquī'lh puscāt ē tzuculh cāmāhuī'.
Jesús cāmātzeyīlh lhūhua' ta'jatatlanī'n
Mt. 8:16-17; Mr. 1:32-34
40 A'cxni' ixtā'cnūmā'lhtza' chi'chini', ixlīpō'ktuca'n tī ixtata'jatatla kempālhūhua' ta'jatat cālīmini'ca Jesús. Cāmacaxa'malh ē cāmātzeyīlh. 41 Lhūhua' tī ixtaka'lhī jā tzeya ū'nī'n ē cāmātzeyīlh. A'cxni' jā tzeya ū'nī'n cāmāxtuni'lh na ixlīstacna'ca'n, tahuanilh:
―Hui'x ī'Ska'ta' Dios.
Jesús cālacaquilhnīlh jā tzeya ū'nī'n ē jā cāmakxtekli natachihuīna'n ixpālacata xlaca'n taca'tzīlh ū'tza' Cristo tī Dios lacsacnī't.
Jesús a'kchihuīna'nli nac estado Galilea
Mr. 1:35-39
42 A'cxni' xkakalh, Jesús taxtulh nac cā'lacchicni' ē a'lh jā jā tī ixa'nan. Tachi'xcuhuī't ixtaputzamā'nalh ē tamaclalh jā ixuī'lh. Jā ixtamakxtekcu'tun ca'a'lh makat. 43 Jesús cāhuanilh:
―Ixlacasqui'nca na'iccāmāsu'yuni' xatze tachihuīn ā'makapitzīn xalanī'n ā'lacatin cā'lacchicni'. Na'iccāmāsu'yuni' chī Dios māpa'ksī. Ū'tza' quilīmacamilh.
44 Chuntza' ixcāmāsu'yuni'tēlha Jesús nac templos xalanī'n nac Galilea.