6
Scujnu'nī'n tatē'ī'lh tza'ktza' a'ktin quilhtamacuj tū pūjaxcan
Mt. 12:1-8; Mr. 2:23-28
A'ktin quilhtamacuj tū ixpūjaxcan a'cxni' Jesús ixtalatlā'huan nac cā'tacuxtu ē ī'scujnu'nī'n tatē'ī'lh pātu'yūn tza'ktza'. Palaj tunca tapa'sli ē tahua'lh. Makapitzīn fariseos cākelhasqui'nīlh:
―¿Tū ixpālacata scujpā'na'ntit huā'mā' quilhtamacuj tū pūjaxcan? Jā minī'ni'.
Jesús cākelhtīlh:
―¿Ē jā līkelhtahua'kanī'ta'ntit tū tlahualh David a'ktin quilhtamacuj? Xla' ē tī ixtatā'a'mā'nalh ixtatzi'ncsmā'nalh. Tanūlh na ixchic Dios ē tayalh pāntzīn tū ixlīlakatāyacanī't Dios. Hua'lh ē cātā'hua'lh tī ixtatā'a'mā'nalh, masqui jā minī'ni' nahua' catīhuālh chi'xcu', xmān pālej.
Nā cāhuanilh:
―Quit Chi'xcu' xala' Tālhmā'n ē tzē na'icmāpa'ksīni' tū natlahuacan a'cxni' tzamā' quilhtamacuj tū pūjaxcan.
Chi'xcu' tī macascahuahua ixuanī't
Mt. 12:9-14; Mr. 3:1-6
A'ktin quilhtamacuj huampala tū pūjaxcan a'cxni' Jesús tanūlh na ixtemploca'n israelitas ē tzuculh māsu'yu. Ixuī'lh a'ntza' chā'tin chi'xcu' tī ixmacascācnī't. Xamākelhtahua'kē'ni'nī'n līmāpa'ksīn ixtamaktaka'lhmā'nalh Jesús palh ixmātzeyīni'lh huā'mā' quilhtamacuj tū pūjaxcan. Chuntza' tzē ixtalīmālacsu'yulh. Xla' ca'tzīlh tū ixtapuhuan ē huanilh chi'xcu' tī ixmacascācnī't:
―Catāqui' ē catāya' na quilacpu'na'i'tātca'n.
Chi'xcu' tāquī'lh ē tāyalh a'ntza'. Palaj tunca Jesús cāhuanilh:
―Na'iccākelhasqui'nīyān catūhuālh. ¿Tū ā'chulā' minī'ni' na'ictlahua tzamā' quilhtamacuj tū pūjaxcan? ¿Ē na'ictlahua tū tze o tū jā tze? ¿Ē na'icmakapūtaxtū chi'xcu' o na'icmaktī ixlīstacna'?
10 Palaj tunca Jesús cālaktzī'lh ixlīpō'ktuca'n tī ixtalītamacsti'li'nī't ē huanilh chi'xcu':
―Castu'ncti mimacan.
Chi'xcu' stu'ncli ixmacan ē tzetza' ixuanī't. 11 Xlaca'n tasītzī'lh ē tatzuculh talālītā'chihuīna'n tū natatlahuani' Jesús.
Jesús cālacsacli kelhacāujtu' apóstoles
Mt. 10:1-4; Mr. 3:13-19
12 Tzamā' quilhtamacuj Jesús a'lh a'ktin nac sipej na'orarlī. Pō'ktu tzī'sa ixorarlīmā'lh. 13 Ixlīlakalī cāta'sani'lh ī'scujnu'nī'n ē cālacsacli kelhacāujtu' ē cāmāpācuhuīlh apóstoles. 14 Xlaca'n cāhuanican Simón tī ixlī'a'ktu' ixtacuhuīni' Pedro ē Andrés ī'stancu Simón ē Jacobo ē Juan ē Felipe ē Bartolomé 15 ē Mateo ē Tomás ē Jacobo ixka'hua'cha Alfeo ē Simón. Huā'mā' Simón ixtapa'ksīni' partido cananistas. 16 Ē Judas ixtā'tin Jacobo ē Judas Iscariote tī ā'līstān macamāstā'lh Jesús.
Jesús cāmāsu'yuni'lh lhūhua' tachi'xcuhuī't
Mt. 4:23-25
17 Jesús cātā'yujli xlaca'n nac sipej ē tā'tachokolh ī'scujnu'nī'n jā pūsca'nan. Ixuī'lh lhūhua' tachi'xcuhuī't calhāxcuhuālh nac Judea ē xalanī'n nac Jerusalén ē xalanī'n ixquilhtūn mar lacatzuna'j jā ixuanican Tiro ē Sidón. Xlaca'n ixtachā'nī't natakexmata Jesús ixpālacata ixcāmātzeyīni'ca ixta'jatatca'n. 18 Tī ixtaka'lhī jā tzeya ū'ni' nā cāmātzeyīca xlaca'n. 19 Ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't ixtaxa'macu'tun Jesús ixpālacata xla' cālīcu'chū'kō'lh ixlītli'hui'qui.
Tī tapāxuhua ē tī talīpuhuan
Mt. 5:1-12
20 Palaj tunca Jesús cālaktzī'lh ī'scujnu'nī'n ē cāhuanilh:
―Pāxuhua'yā'tit tī jā ka'tla' makca'tzīyā'tit. Dios nacāmāpa'ksīyān.
21 ’Pāxuhua'yā'tit tī putzapā'na'ntit ixtalacasqui'nīn Dios. Xla' nacāmaktāyayān.
’Pāxuhua'yā'tit tī calhua'mpā'na'ntit chuhua'j. Ā'līstān napāxuhua'yā'tit jā Dios māpa'ksīni'nkō'.
22 ’Napāxuhua'yā'tit a'cxni' tachi'xcuhuī't jā cātalaktzī'ncu'tunān ē a'cxni' nacātamāxtumlī'yān quimpālacata quit Chi'xcu' xala' Tālhmā'n. Napāxuhua'yā'tit a'cxni' cātalakapalayān ē a'cxni' nacātalakmaka'nān ixpālacata natapuhuan jā tze hui'xina'n, ē ixlīpō'ktu quimpālacata quit Chi'xcu' xala' Tālhmā'n. 23 Capāxuhua'tit ē caka'lhī'tit tapāxuhuān a'cxni' chuntza' napātīni'nā'tit. Nac a'kapūn naka'lhī'yā'tit pō'ktu tū tze. Tī cātamakapātīnīmā'n hui'xina'n, nā chuntza' ixnapapana'ca'n tamakapātīnīlh ixa'kchihuīna'nī'n Dios.
24 ’Nalīpuhuanā'tit hui'xina'n lacricujnu' ixpālacata tlahua'tittza' mintapāxuhuānca'n.
25 ’Nalīpuhuanā'tit hui'xina'n tī lhūhua' ka'lhī'yā'tit chuhua'j ixpālacata nacāmakasputāni'.
’Nalīpuhuanā'tit hui'xina'n tī lītzī'mpā'na'ntit chuhua'j. Ā'līstān mintalīpuhuātca'n nacāmakacalhuanān.
26 ’Nalīpuhuanā'tit hui'xina'n palh ixlīpō'ktu talakachi'xcuhuī'yān. Makāstza' chuntza' ixnapapana'ca'n ixtatlahuani' a'kchihuīna'nī'n tī tahuanli tū jā ixlīcāna'.
Cacāpāxquī'tit mintā'lāquiclhlaktzi'ca'n
Mt. 5:38-48; 7:12
27 Jesús cāhuanipālh:
―Iccāhuaniyān hui'xina'n tī quilākexmatāuj: Cacāpāxquī'tit mintā'lāquiclhlaktzi'ca'n ē nacāmaktāyayā'tit tī jā cālaktzī'ncu'tunān. 28 Casqui'ni'tit Dios cacāsicua'lanātlahualh tī cachīhuālh cātalīchihuīna'nān ē nacālī'orarlīyā'tit ixpālacataca'n tī cātalakapalayān. 29 Palh catīhuālh nalacala'sāni' na milacapīn, natamakxteka' ā'lacapī kentin nalacala'sāni'. Palh catīhuālh namāmakxtuyān minchamarra, camaxqui' masqui milu'xu'. 30 Camaxqui' catīxcuhuālh tī squi'ni'yān ē palh catīhuālh namāmakxtuyān tū mila', jātza' tisqui'ni'ya'. 31 Chuntza' natlahua'ni'ya' ā'chā'tin chuntza' chī lacasqui'na' xla' natlahua'ni'yān hui'x.
32 ’Palh hui'xina'n xmān cāpāxquī'yā'tit tī tapāxquī'yān, ¿ē tzeya chi'xcuhuī'n hui'xina'n na ixlacatīn Dios? Tī jā tze nā chuntza' talāpāxquī'. 33 Palh xmān cāmaktāyayā'tit tī tamaktāyayān hui'xina'n, ¿ē tzeya chi'xcuhuī'n hui'xina'n na ixlacatīn Dios? Lacxtim talāmaktāya tī jā tze. 34 Palh xmān namāsācua'nī'yā'tit tī tzē nacāmāsācua'nī'palayān, ¿ē tzeya chi'xcuhuī'n hui'xina'n na ixlacatīn Dios? Tī jā tze nā tamāsācua'nī tī ixtā'chuntza'ca'n ixpālacata taca'tzī namāstā'pala. 35 Hui'xina'n nacāpāxquī'yā'tit mintā'lāquiclhlaktzi'ca'n ē nacāmaktāyayā'tit ē nacāmāsācua'nī'yā'tit ē jā catiputzalh tū nacātalīxokonu'ni'yān. Chuntza' naka'lhī'yā'tit ka'tla' mintatlajca'n nac a'kapūn ē nalītaxtuyā'tit ixlacstīn tī xala' tālhmā'n ē tī ka'tla'. Nā xla' cālakalhu'man tampi'lhīni'nī'n ē tī jā tze. 36 Cacālakalhu'mantit tachi'xcuhuī't chuntza' chī minTāta'ca'n Dios nā cālakalhu'manān.
Jā ticāputzāna'ni'yā'tit ā'makapitzīn
Mt. 7:1-5
37 Jesús cāhuanipālh:
―Jā ticāputzāna'ni'yā'tit ā'makapitzīn ē Dios jā nacāputzāna'ni'yān. Jā timakapātīnīni'nā'tit ē Dios jā caticāmakapātīnīn hui'xina'n. Nalāmātza'nkēna'ni'yā'tit ē Dios nacāmātza'nkēna'ni'yān. 38 Cacāmaxquī'tit ā'makapitzīn ē nā Dios nacāmaxquī'yān hui'xina'n. Xla' nacāmaxquī'yān chī tī tzej pūlhcāna'n ē nalacchiqui pūculhtila ē namātzuma hasta natakelhmaka'n ē namojō na mimurralhca'n. Lacxtim chī hui'xina'n namaxquī'yā'tit ā'chā'tin, chuntza' Dios nacāmaxquī'yān.
39 Jesús cāhuanilh huā'mā' tū līca'tzīni'can:
―Chā'tin lakatzī'n ¿ē tzē napūlani' ixtā'lakatzī'n? ¿Ē jā catikostajōlh a'ktin nac lhu'cu'? 40 Chā'tin tī kelhtahua'kamā'lhcus jāla mālakchā'nī ixmākelhtahua'kē'ni'. A'cxni' nasca'tkō', tzē namālakchā'nī.
41 ¿Chī tzē nalīlaktzī'na' macsti'na'j pa'lhxtum na ixlakastapun mintā'tin palh tanūmā'lh hua'chi a'ktin qui'hui' na milakastapun? 42 Palh jā pūla namāxtuya' qui'hui' na milakastapun, jāla catimaxtuni' pa'lhxtum na ixlakastapun mintā'tin. ¡A'kskāhuī'ni'na'! Pūla camāxtu' xaka'tla' pa'lhxtum na milakastapun ē chuntza' tzej nalaktzī'na' namāxtuya' macsti'na'j pa'lhxtum tū tanūmā'lh na ixlakastapun mintā'tin.
Qui'hui' līlakapascan ixtahua'ca't
Mt. 7:17-20; 12:34-35
43 Jesús cāhuanipālh:
―Jā tū xatze qui'hui' tū namāstā' ixtahua'ca't tū jā tze. Pūlactin qui'hui' tū jā tze jāla namāstā' xatze ixtahua'ca't. 44 Pūlactin qui'hui' līlakapascan ixtahua'ca't. Jāla pu'xcan higo nac lhtucu' qui'hui' ē jāla cāpu'xcan uvas cā'lhtucu'n. 45 Tze nala tū nahuan tī tzeya chi'xcu' ixpālacata tze ixtalacapāstacni'. Jā tze tū nahuan tī jā tzeya chi'xcu' ixpālacata jā tze ixtalacapāstacni'. Chuntza' chī pō'ktu quilhtamacuj lacapāstaca, chuntza' nachihuīna'n.
Kempātu' ixlītzucuni' chic
Mt. 7:24-27
46 Jesús cāhuanipālh:
―Palh quilāmāpācuhuīyāuj: “Māpa'ksīni'”, ¿tū ixpālacata jā tlahua'yā'tit tū quit iccālīmāpa'ksīyān? 47 Tī namin naquinkexmatni' ē natlahua tū quilīmāpa'ksīn, na'iccāhuaniyān chī tasu'yu. 48 Xla' lītasu'yu hua'chi chā'tin chi'xcu' tī yāhualh ixchic. Pūla ponknu'lh pūlhmā'n ē tzej yāhualh ixtantūn. A'cxni' stacli ka'tla' xcān, snū'n tahui'lani'lh chic. Ē jā lacachiquilh ixpālacata tzej ixyāhuacanī't. 49 Tī quinkexmatni' ē jā natlahua tū quilīmāpa'ksīn, ū'tza' lītasu'yu hua'chi chā'tin chi'xcu' tī yāhualh ixchic ē jā pūlhmā'n ponknu'lh. A'cxni' stacli ka'tla' xcān ē snū'n tahui'lani'lh chic, a'kā'lh ē mū'xtulh ē laclakō'lh.