11
Chā'tu' a'kchihuīna'nī'n
Quimaxquī'ca kentin a'ctzuna'j qui'hui' tū līpūlhcān. Quihuanica:
―Capit ē calaclhca' ixtemplo Dios ē pūmacamāstā'n. Cacāpūtle'ke ixlīpō'ktuca'n tī tamakapāxuī Dios a'ntza'. Jā tilaclhcāya' ixtanquilhtīn templo. Jā tilhcāya' ixpālacata xla' cāmacamaxquī'canī'ttza' xala' ā'lacatin. Ū'tunu'n natalacchi'ntatēlhakō' ixcā'lacchicni' Dios tu'pu'xamatu' mālhcuyu'. Quit iccāka'lhī chā'tu' quina'kchihuīna'nī'n. Na'iccāmaxquī' līmāpa'ksīn ixpālacata nata'a'kchihuīna'n xlaca'n chuntza' chī iclacasqui'n ixlīpō'ktu a'ktin mil ē a'ktu' ciento ē tu'tumpu'xam quilhtamacuj. Natalhakā' xapūtze'nke lu'xu' tū nalītasu'yu chī talīpuhuan.
Chā'tu' a'kchihuīna'nī'n xlaca'n kentu' xaqui'hui' oliva ē nā a'ktu' pūmaksko tū tayāna'lh na ixlacatīn Dios tī māpa'ksīkō' cā'quilhtamacuj. Palh tī nacātlahuani'cu'tun tū jā tze, xlaca'n nataquilhtaxtu lamana' tū nacālīlhcuyukō' ixtā'lāquiclhlaktzi'ca'n. Chuntza' natanī catīxcuhuālh tī nacātlahuani'cu'tun tū jā tze. Tzamā' chā'tu' a'kchihuīna'nī'n taka'lhī lītli'hui'qui natahuan ē jā catimilh xcān a'cxni' xlaca'n ta'a'kchihuīna'mā'nalhcus ixpālacata Dios. Taka'lhī lītli'hui'qui natalakpalī xcān ē ka'lhni' nalītaxtu. Taka'lhī lītli'hui'qui natamacamin ixlīpō'ktu lakuat ē līnīn nac cā'quilhtamacuj pō'ktu a'cxni' xlaca'n natalacasqui'n.
A'cxni' natahuankō' tū natahuan ixpālacata Dios, animalh tū nataxtu xapūlhmā'n lhu'cu', xla' ū'tza' nacātā'la xlaca'n. Nacāskāhuī' ē nacāmaknī. Ixmacni'ca'n natatamā' nac cā'tejen nac cā'lacchicni' jā quiMāpa'ksīni'ca'n Jesucristo xtokohua'ca'ca. Ū'tza' tzē līmāpācuhuīcan huā'mā' cā'lacchicni' Sodoma ē nā Egipto masqui jā chuntza' ixtacuhuīni'. Natamā' ixmacni'ca'n a'ktu'tun quilhtamacuj ā'i'tāt. Natalaktzī'n līlhūhua' tachi'xcuhuī't xalanī'n ixlīpō'ktu cā'lacchicni' ē chī kempālhūhua' tachihuīn. Jā caticāmakxtekca nacāmā'cnūcan. 10 Tī tahui'lāna'lh nac cā'quilhtamacuj, xlaca'n natalīpāxuhua a'cxni' nacālaktzī'ncan xanīn. Natatlahua cā'tani' ē natapāxuhua ē natalāmaxquī' talakalhu'mān. Chuntza' natatlahua ixpālacata jā tze tamakca'tzīlh a'cxni' tzamā' chā'tu' a'kchihuīna'nī'n ixtachihuīna'n ixpālacata Dios.
11 Ā'līstān chī ixlī'a'ktu'tun quilhtamacuj ā'i'tāt Dios cāmālacastālancuanīlh ē tatā'kaquī'lh. Ixlīpō'ktuca'n tī talaktzī'lh tajicua'nli. 12 Ā'līstān tzamā' chā'tu' a'kchihuīna'nī'n takexmatli a'ktin tachihuīn xala' nac a'kapūn. Cāhuanilh:
―Cata'ntit ā'tzā'.
Tatahua'ca'lh nac poklhnu' hasta nac a'kapūn. Ixtā'lāquiclhlaktzi'ca'n talaktzī'lh chī tatā'kayāhualh. 13 Palaj tunca tzuculh tachiqui ti'ya't. Ixlīquilhmaccāuj cā'lacchicni' mālakuanīca. A'ntza' tanīlh a'ktojon mil tachi'xcuhuī't ixpālacata tachiquilh ti'ya't. Tī jā tanīlh, tajicua'nli ē tamāka'tlī'lh Dios tī xala' nac a'kapūn. 14 Ixlī'a'ktu' lakuat a'ksputnī't ē palaj namimpala ixlī'a'ktu'tun.
Ixlī'a'ktojon līskoli'
15 Ixlīkelhatojon ángel skoli'pālh. Palha' tzuculh tachihuīna'n makapitzīn nac a'kapūn ē ixtahuan:
Chuhua'j quinDiosca'n māpa'ksī ixlīpō'ktu cā'quilhtamacuj.
Ē nā chuntza' Cristo nā māpa'ksī.
Xla' namāpa'ksīni'n pō'ktu quilhtamacuj.
16 Kelhapu'xamatā'ti' lakōlu'n tī ixtahui'lāna'lh na ixpūtahuī'lhca'n na ixlacatīn Dios, xlaca'n talaktaquilhpūtalh Dios ē tamakapāxuīlh. 17 Xlaca'n tahuanli:
Hui'x quiMāpa'ksīni'ca'n Dios ē hui'x ka'lhīkō'ya' līmāpa'ksīn.
Hui'x hui'la' ē pō'ktu quilhtamacuj ixui'la' ē pō'ktu quilhtamacuj natahui'la'ya'.
Iccāmaxquī'yān tapāxcatca'tzīn ixpālacata quilāmāsu'yuni'nī'ta'uj chī ka'lhī'ya' milītli'hui'qui ē chī māpa'ksīni'na'.
18 Xalanī'n nac cā'lacchicni' ē nac cā'quilhtamacuj pō'ktu tasītzī'lh.
Chilhtza' quilhtamacuj tū natapūxokoni'yān hui'x tī quinDiosca'n.
Hui'x nacāputzāna'ni'ya'tza' nīnī'n.
Hui'x nacāmaxquī'ya' ixtatlajca'n xlaca'n tī tatā'scujnī'ta'n mina'kchihuīna'nī'n ē ixlīpō'ktu mintachi'xcuhuī't
ē ixlīpō'ktuca'n tī talaktaquilhpūtayān, palh xalaka'tla' chi'xcuhuī'n o palh jā xalaka'tla'.
Chilhtza' quilhtamacuj tū hui'x nacāpūmālaksputūya' tī tamālaksputūcu'tun tzamā' cā'quilhtamacuj.
19 Ā'līstān talaquī'lh ixtemplo Dios nac a'kapūn ē ixtasu'yu nac templo a'ktin caja jā ixmojōcanī't talacāxtlahuan tū Dios ixtā'tlahuanī't ixtachi'xcuhuī't. Tzuculh makli'pa ē jililh ē ta'sakō'ca ē tachiquilh ti'ya't. Yujli laka'tla' chejet.