15
Ángeles ixtalē'n a'ktojon lakuat
Ā'līstān iclaktzī'mpālh a'ktin ka'tla' lī'a'cnīn nac a'kapūn. Iccālaktzī'lh kelhatojon ángeles ē chā'tunu' xlaca'n ixtalē'n a'ktin lakuat. Huā'mā' lakuat, ū'tza' ā'xmān. A'cxni' nalatza' huā'mā' lakuat a'cxni' nasputa ixtasītzi' Dios.
Ā'līstān iclaktzī'mpālh a'ktin mar tū hua'chi vidrio. Tzu'tzo'ko ixuanī't chī jala'nat. Nā iccālaktzī'lh tī ixtaskāhuī'nī'ttza' tzamā' animalh ixpālacata jāla cāmāquilhpūtīca na ixlacatīn ixlakmāxtu. Xlaca'n jā tatamakxtekli nacātankāhui'līcan ixnúmero tū ixtacuhuīni'. Xlaca'n ixtayāna'lh na ixquilhtūn nac mar tū hua'chi vidrio. Ixtachi'payāna'lh arpas tū ixcāmaxquī'nī't Dios. Xlaca'n ixtapixtlī'yāna'lh tū ixlīpixtlī' Moisés tī ixtā'scuja Dios. Ixtapixtlī' ixpālacata Cordero. Tū talīpixtlī'lh, ū'tza' huā'mā':
Māpa'ksīni' quinDiosca'n, hui'x ka'lhīkō'ya' ixlīpō'ktu lītli'hui'qui.
Ka'tla' ē tzēhuanī't pō'ktu tū tlahua'ya' hui'x.
Xmān hui'x māpa'ksīkō'ya' ixlīpō'ktu cā'lacchicni'.
Pō'ktu tū tlahua'ya' tze ē ū'tza' ixlīcāna'.
Ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't natajicua'ni'yān hui'x, Māpa'ksīni'.
Ixlīpō'ktuca'n natamāka'tlī'yān.
Xmān hui'x tlahua'ya' pō'ktu tū tze.
Ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't xalanī'n nac cā'quilhtamacuj natamin ē natalaktaquilhpūtayān xmān hui'x,
ixpālacata ixlīpō'ktuca'n talaktzī'n tū hui'x tlahua'ya' tze ixlīpō'ktu.
Ā'līstān iclaktzī'lh templo ixlaquī'yālh nac a'kapūn. Na ixpūlacni' ixui'lacha' chihuixni' jā tatzo'kni' līmāpa'ksīn tū maxquī'canī't Moisés. Tataxtulh nac templo kelhatojon ángeles tī ixtalē'mā'nalh a'ktojon lakuat. Ixlu'xu'ca'n xatze ē stala'nka' ē xatache'kē'n. Ē ixtaka'lhī ixlīchī'cānca'n tū xa'oro na ixcu'xanca'n. Ā'līstān chā'tin ixlīkelhatā'ti' tī ixtayāna'lh na ixa'katzā'stūtā'ti' cāmaxquī'lh chā'tunu' ángeles a'katunu' copa tū xa'oro. Copa ixtalītzuma ixtasītzi' Dios tū nacālīmakapātīnīn tachi'xcuhuī't. Dios, xla' huī'lh pō'ktu quilhtamacuj. Templo ixlītzumakō' jini' ixpālacata ka'tla' Dios ē ka'lhī lītli'hui'qui. Nūn chā'tin tzē ixtanū nac templo a'cxni' jāna'j ī'sputkō' a'ktojon lakuat tū ixtalē'mā'nalh kelhatojon ángeles.