5
Ca'psnap ē Cordero
Quit iclaktzī'lh a'ktin ca'psnap tū ixtapāsmilinī't. Ixchi'pahuī'lh na ixmacapekcāna'j Dios jā ixuī'lh na ixpūmāpa'ksīn. Ixtatzo'kni' na ixchakēn ē na ixpūlacni'. Ca'psnap ixpāsmilicanī't ē ixlīlhcā'canī't a'ktojon sellos. Quit iclaktzī'lh chā'tin ángel tli'hui'qui. Palha' chihuīna'nli ē kelhasqui'nīni'lh:
―¿Tīchu ka'lhī līmāpa'ksīn nalacxtī'ta sellos jā lhcā'canī't ē namālakapitzi xatapāsmili ca'psnap?
Jā maclaca nūn chā'tin tī ixka'lhī līmāpa'ksīn napūxcuta ca'psnap ē nalaktzī'n na ixpūlacni'. Jā maclaca nūn chā'tin nac a'kapūn ē nūn nac cā'ti'ya'tna' ē nūn nac cā'līnīn. Quit xa'iclīcalhuan ixpālacata jā maclaca nūn chā'tin tī ixka'lhī līmāpa'ksīn napūxcuta tzamā' ca'psnap ē nalaktzī'n na ixpūlacni' tzamā' ca'psnap. Chā'tin kōlu' quihuanilh:
―Jā cacalhua'nti. Tī ixtacuhuīni' León xala' tribu ixla' Judá ē xla' ū'tza' ī'xū'nātā'nat David, xla' tlajana'nī't. Xla' ka'lhī līmāpa'ksīn nalacxtī'ta a'ktojon sellos ē namālakapitzi ca'psnap.
Ā'līstān iclaktzī'lh chā'tin tī ixuanican Cordero tī ixyālh na ixlacpu'na'i'tātca'n kelhatā'ti' tī ixtayāna'lh na ixa'katzā'stūtā'ti' ē lakōlu'n tī ixtahui'lāna'lh. Cordero ixyālh masqui ixtasu'yu xla' ixmaknīcanī'ttza'. Cordero ixka'lhī kentojon ixa'kalokot ē a'ktojon ixlakastapun. A'ktojon lakastapun ū'tza' huanicu'tun Espíritu Santo tī Dios macaminī't na ixlīpō'ktu nac cā'ti'ya'tna'. Xatapāsmili ca'psnap ixchi'pahuī'lh na ixmacapekcāna'j Dios jā ixuī'lh na ixpūmāpa'ksīn. Tī ixtacuhuīni' Cordero laka'lh ē maktīni'lh xatapāsmili ca'psnap. A'cxni' maktīni'lh, kelhatā'ti' tī ixtayāna'lh na ixa'katzā'stūtā'ti' ē kelhapu'xamatā'ti' lakōlu'n talaktatzokostalh Cordero. Chā'tunu' chī lakōlu'n ixtaka'lhī a'katunu' arpa. Ixtaka'lhī a'ktin copa tū xa'oro jā ixmojōcan siyentzu. Ū'tza' ixoracionca'n tī tatapa'ksīni' Dios. Xlaca'n ixtapixtlī' xasāsti' tapixtlī'n:
Hui'x minī'ni' namaktīni'na' ca'psnap ē nalacxtī'ta' sellos tū līlhcā'canī't ixpālacata hui'x līmacamāstā'na'nca'.
Minka'lhni' ū'tza' līxoko' ixcuentaca'n xalanī'n na ixlīpō'ktu cā'quilhtamacuj ē tī tachihuīna'n xtum tachihuīn ē xalanī'n ixlīpō'ktu cā'lacchicni'.
Chuntza' xlaca'n tzē natatapa'ksīni' Dios.
10 Hui'x cālacsacui'līnī'ta' natamāpa'ksīni'n ē natatā'scuja Dios.
Xlaca'n natamāpa'ksīni'n nac cā'ti'ya'tna'.
11 Quit iclaktzī'mpālh ē ickexmatli ixtachihuīnca'n a'klhūhua' millón ángeles tī ixtalītamacsti'li'nī't pūtahuī'lh ē kelhatā'ti' tī ixtayāna'lh na ixa'katzā'stūtā'ti' ē lakōlu'n. 12 Xlaca'n palha' tahuanli:
Minī'ni' namaxquī'can lītli'hui'qui Cordero tī maknīca.
Minī'ni' namaxquī'can ixlīpō'ktu.
Xla' ka'lhī ixlīpō'ktu talacapāstacni' ē tahuixcān.
Minī'ni' xmān ū'tza' nalakachi'xcuhuī'can ē nalaktaquilhpūtacan ē namāka'tlī'can.
13 Ē nā ickexmatli chī tachihuīna'nli ixlīpō'ktu tū Dios cāmālacatzuculh nac a'kapūn ē nac cā'ti'ya'tna' ē nac cā'līnīn ē nac mar. Tahuanli:
Dios tī huī'lh na ixpūmāpa'ksīn ē nā Cordero cacālaktaquilhpūtaca ē cacālakachi'xcuhuī'ca ē cacāmakapāxuīca.
Cataka'lhīlh lhūhua' lītli'hui'qui chī pō'ktu quilhtamacuj ē chī tihua'na'.
14 Tahuanli kelhatā'ti' tī ixtayāna'lh nac a'katzā'stūtā'ti':
―¡Ē chuntza' calalh!
Kelhapu'xamatā'ti' lakōlu'n talaktaquilhpūtalh ē tamakapāxuīlh Dios tī huī'lh pō'ktu quilhtamacuj ē chī tihua'na'.