7
Cātankāhui'līca ixsello Dios ī'xū'nātā'natna' Israel
Ā'līstān iccālaktzī'lh kelhatā'ti' ángeles ixtayāna'lh ixa'katzā'stūtā'ti' cā'ti'ya'tna'. Xlaca'n ixtataxtoktīmā'nalh a'ktā'ti' ū'ni'. Chuntza' jā ixū'nun nūn macsti'na'j nac cā'ti'ya'tna' ē nac mar ē nūn na ixa'kān qui'hui'. Iclaktzī'mpālh ā'chā'tin ángel tī mincha' jā tā'cxtuyāchi chi'chini'. Xla' ixlē'mā'lh ixsello Dios xalakahuan. Huā'mā' ángel palha' cātā'chihuīna'nli kelhatā'ti' ángeles tī ixcāmaxquī'canī't lītli'hui'qui natahui'lī tasakā'līn nac cā'ti'ya'tna' ē nac mar. Cāhuanilh:
―Jā tū catlahuani'tit ti'ya't nūn nac mar ē nūn qui'hui' hasta a'cxni' na'iccātankāhui'līyāuj sello tī tatapa'ksīni' Dios.
Quihuanica chī kelhalā't ixlīpō'ktuca'n tī cātankāhui'līca ixsello Dios. Xlaca'n a'ktin ciento ā'tu'pu'xamatā'ti' mil ixtahuanī't ī'xū'nātā'natna'ca'n ixcamana' Israel. A'kacāujtu' mil ī'xū'nātā'natna' Judá tī ixtalē'ntza' sello, ē a'kacāujtu' mil ī'xū'nātā'natna' Rubén, ē a'kacāujtu' mil ixla' Gad, ē a'kacāujtu' mil ixla' Aser, ē a'kacāujtu' mil ixla' Neftalí, ē a'kacāujtu' mil ixla' Manasés, ē a'kacāujtu' mil ixla' Simeón, ē a'kacāujtu' mil ixla' Leví, ē a'kacāujtu' mil ixla' Isacar, ē a'kacāujtu' mil ixla' Zabulón, ē a'kacāujtu' mil ixla' José, ē a'kacāujtu' mil ixla' Benjamín.
Tachi'xcuhuī't tī ixtalhakā'nī't xastala'nka' ixlu'xu'ca'n
Ā'līstān iccālaktzī'lh lhūhua' tachi'xcuhuī't ē jāla ixcāpūtle'kecan ixpālacata ixlīlhūhua'ca'n xalanī'n nac cā'lacchicni' ē xalanī'n ixlīpō'ktu nac cā'quilhtamacuj ē ixlīpō'ktuca'n ixlīkempālhūhua' tachihuīn. Ixtayāna'lh na ixlacatzuna'j pūtahuī'lh ē nā ixlacatīn Cordero. Ixtalhakā'nca'n stala'nka' ixuanī't. Ixtachi'patēlha ixpekni' palma. 10 Xlaca'n palha' tahuanli:
Quincāmakapūtaxtūn quinDiosca'n tī huī'lh na ixpūmāpa'ksīn ē nā Cordero.
11 Ixlīpō'ktuca'n ángeles ixtalītamacsti'li'nī't pūtahuī'lh ē lakōlu'n ē kelhatā'ti' tī ixtayāna'lh na ixa'katzā'stūtā'ti'. Ángeles tataquilhpūtalh na ixlacatzuna'j pūtahuī'lh ē tamakapāxuīlh Dios. 12 Tahuanli:
Chuntza' calalh.
Camakapāxuīca ē camāka'tlī'ca Dios.
Xmān ū'tza' ka'lhīkō' talacapāstacni'.
Camaxquī'ca tapāxcatca'tzīn ē calakachi'xcuhuī'ca ixpālacata xmān ū'tza' ka'lhī ixlīpō'ktu lītli'hui'qui ē līmāpa'ksīn.
Chuntza' pō'ktu quilhtamacuj calalh.
13 Chā'tin chī lakōlu'n quinkelhasqui'nīlh:
―¿Tīchu tzamā' tī talhakā'nanī'ttza' xastala'nka'? ¿Jāchu tamincha'?
14 Quit ickelhtīlh:
―Quit jā icca'tzī. Hui'x ca'tzīya'.
Xla' quihuanilh:
―Ū'tza' tzamā' tī tatāyani'lh ka'tla' tapātīn. Xlaca'n talīche'kē'lhtza' ixlu'xu'ca'n ixka'lhni' Cordero. Ū'tza' stala'nka'tza' līlalh ixlu'xu'ca'n. 15 Ū'tza' talīyāna'lh na ixlacatīn ixpūmāpa'ksīn Dios. Tatā'scuja Dios na ixtemplo cā'cuhuīni' ē tzī'sa. Dios tī huī'lh nac pūtahuī'lh, xla' cāmaktaka'lha xlaca'n. 16 Chuntza' xlaca'n jātza' maktin catitatzi'ncsli. Jātza' maktin catitakelhpūtīlh pō'ktu quilhtamacuj. Chi'chini' jātza' caticāmacchālh ē jātza' maktin caticājicsmāhuī'lh. 17 Jātza' tū caticā'a'kspulalh, ixpālacata Cordero tī huī'lh na ixpu'nan pūtahuī'lh, ū'tza' nacāmaktaka'lha. Nacālē'n jā taxtuhuī'lh xcān tū māstā' xasāsti' latamat. Dios nacāmāko'xamāka'tlī' ē jātza' catitacalhuanli.