5
*Mətə piak me, ia nɨkaren səvəi nəpɨn atukwatukw narimnari me nəha tuhəier pehe irə kɨmaha tahərai nəkukuə tukumiaha tɨ nəfe. *Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə nəpɨn i kani mə Nəpɨn səvəi Iərɨmənu truvehe rəmwhen ia rakres sə rauvehe ia nəpɨn. *Nəpɨn nərmama kamhəni mə, “Narimnari me pam həmərinu, nari riti tro nehekɨrien i riwən,” nənə, nərəhaien truvehe akwauakw tɨ nirəha rəmwhen ia pran sə təkutan rɨnaməmisə tɨ nərəhiien tɨni. Nənə ko irəha həpkap mhə.
Mətə piak me, kɨmiaha hiəpkarə mhə ia nəpitəvien rəmwhen ia nirəha. Rɨpkatukwatukw mhə mə nəpɨn nəha tro kɨmiaha hiərkərinari rəmwhen ia rakres riti. *Kɨmiaha nɨpwnəti nukuraanien me mɨne nɨranien. Rɨpko mhə kɨtaha nɨpwnəti nəpitəvien me mɨne nəpɨn. Ro iamɨnhi pwəh səpwəh nəmwhenien ia nərmama me i kamhapri, mətə pwəh samətui a, mhəpwəh noien rəmwhen ia nərmama me i kamhənɨmwi nənɨmwiien skai mamhakonə irə. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nərmama me i kamhapri, irəha kamhapri ia nəpɨn. Nənə nərmama səməme kamhənɨmwi nənɨmwiien skai mamhakonə irə, irəha kamho noien nəha ia nəpɨn. Mətə kɨtaha i nɨpwnəti nukuraanien me. Pwəh sətui mhəpwəh nakonəien nənɨmwiien skai. Pwəh səkwtəmhiri noien səvəi nahatətəien mɨne nokeikeiien. Noien nəha rəmwhen ia tɨnari kɨno ia aean ramo tukuahaɡ kwənpwenhi iərmama tɨ naruaɡənien. Pwəh səmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha ia Kumwesən mamheitenhi in mə truvehimɨru kɨtaha. Noien nəha rəmwhen ia kəfəfau kɨno ia aean ramo tukuahaɡ kənkapwə iərmama tɨ naruaɡənien. *Kumwesən rɨpkrfi mhə kɨtaha mə niemaha səvənhi truvehe tukutaha, mətə rɨmərfi kɨtaha mə Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha truvehimɨru kɨtaha. 10  *In rɨmamhə tukutaha mə saməmɨru uə səuvamhə raka tsəukurən narəien kɨtaha min.a 11  *Ro iamɨnhi irə tihəuvehi utə nətərɨɡien səkɨmiaha me, nənə mhərpwi əknekɨn kɨmiaha me rəmwhen sə hiamo ipwet mɨne.
Nəvəhaɡien me sampam
12  *Piak me, iahaməres pehe m kɨmiaha mə tihəsiai nərmama me nəha kamhəsese kɨmiaha mɨnraha, səməme Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvehi utə irəha hasori ia kɨmiaha, nənə mamhəvəhaɡ m kɨmiaha. 13 Tihəsiai amasan irəha mhokeikei irəha tɨ wok sə kamho. Kɨmiaha tihaməkeikei mharə ia nəmərinuien, mhəpwəh nəvisəien m kɨmiaha me. 14  *Nənə piak me iahaməni pehe tukumiaha i mə tihaməkeikei mhəɡkiari skai m nərmama səməme kamharpaha. Nərmama səməme rerɨnraha rəpou tihəɡkiari vivi mɨnraha mhəuvehi utə nətərɨɡien səvənraha. Hasitu ia nərmama səməme nɨskaiien səvənraha riwən. Niemaha trəpwəh nəpi akwauakwien kɨmiaha, mətə tiho nətərɨɡien səkɨmiaha rəpwəmwɨs tɨ nirəha pam. 15  *Trɨni mɨnuə nərmama kamho rərəha ia kɨmiaha, mətə tihəpwəh nərpwɨnien tai noien səvənraha. Nəpɨn me pam tihaməkeikei mhousari mə tiho ramasan m kɨmiaha me mɨne nərmama me pam.
16  *Rerɨmiaha traməkeikei mamaɡien ia nəpɨn me pam, 17  *nənə, mhəɡkiari m Kumwesən ia nəfwakiien ia nəpɨn me pam. 18  *Nəpɨn me pam tihəni tanak tɨ Kumwesən nəri auər a mə hiamarə ia namasanien uə nərəhaien. Tiho iamɨnhi tɨ nəri nə mə in i nəkwai Kumwesən sə in rokeikei mə kɨmiaha nərmama səvəi Iesu Kristo tiho.
19  *Tihəpwəh nɨniseien Nənɨmwɨn Ikinan. 20  *Tihəpwəh nətə ərəhaien nəɡkiariien səvəi iərmama riti sə rɨni mə Kumwesən rɨməuvei pen nəɡkiariien nəha min. 21 Hətoni amasan nənə mhəkiri amasan narimnari me pam, nənə, mhəkwtəmhiri əknekɨn nəri amasan, 22 nənə, mhəpwəh narimnari me pam səməme hərəha.
23  *Pwəh Kumwesən əpa i Kumwesən səvəi nəmərinuien ro kɨmiaha hiəuvehe mhəmher pam. Pwəh in ro nənɨmwɨn me pam səkɨmiaha, mɨne nɨmɨruien me pam səkɨmiaha, mɨne nɨpwramiaha me pam tuhatukwatukw ia nəpɨn Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo truvehe irə. 24 Kumwesən rɨnəkwein raka kɨmiaha, nənə, kɨmiaha hiəukurən nətɨɡiteien irə mə in tro narimnari me nəha.
25  *Piak me, tihəfwaki tukumaha. 26  *Tihəni ramasan tɨ piəvtaha me, mhakei mɨnraha ia nakeiien sə rəmher. 27 Ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha iakani skai tukumiaha i mə tihəvsini irapw nəkukuə i m piəvtaha me pam.
28 Pwəh namasanien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo tramarə tukumiaha.
* 5:1 Mat 24:36 * 5:2 Mat 24:42-44, 2Tes 3:10, Rev 3:3 * 5:3 Esik 13:10, Mat 24:39, Luk 21:34-35, Jon 16:21-22 * 5:5 Rom 13:12, Efes 5:9 * 5:9 1Tes 1:10, 2Tes 2:14 * 5:10 Rom 14:8-9, 1Tes 4:14 a 5:10 Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i ia vas 10 in i mə: “In rɨmamhə tukutaha mə samapri uə samətui tsəukurən narəien kɨtaha min.” * 5:11 Jut 20 * 5:12 1Kor 16:18, 1Tim 5:17 * 5:14 2Tes 3:6,11,15 * 5:15 Prov 20:22, Rom 12:17, 1Tes 3:9 * 5:16 Fil 4:4 * 5:17 Luk 18:1 * 5:18 Efes 5:20 * 5:19 Efes 4:30 * 5:20 1Kor 14:1,39 * 5:23 1Kor 1:9, 2Tes 3:3 * 5:25 Kol 4:3, 2Tes 3:1 * 5:26 Rom 16:16