2
Tol nəhlan, enən rəkɨs e nɨkik məmə okol esɨmnə mɨnən məplan itəmat mol nɨkitəmat tahmə.+ ?Emən nəhlan məto-inu, okəmə ekol nɨkitəmat tahmə, pah u ikɨn-un otol io nɨkik tagien? Itəmat əm, itəm emol nɨkitəmat tahmə. Kən eməte naoa əh, məmə nian ekɨmnə, esətoən tərat e nɨkik. Esolkeikeən məmə netəmim itəm okotəkəike motol nɨkik tagien, ilat okotol məmə ekəto tərat. Eməte naoa əh e nolən əh, məto-inu enɨtun məmə kitat kitiəh əm, kən nian nɨkik tagien, kən nɨkitəmat mɨn tagien. Tol nəhlan, nian eməte naoa əh kəm itəmat, nɨkik təpou pɨk otəmat, kən nɨkik tɨtəgɨt, nahui nəmtək taiəh otəmat. Esəteən naoa əh məmə otol nɨkitəmat təpou, məto eməte məmə onəkotɨtun rəhak nolkeikeən asol otəmat.+
Aluin nolən rat mɨn rəha nol təfagə
Etəmim itəm təmol nəratən, təmol io ekəto tərat, məto təmol itəmat rafin nakotəto tərat pɨk, məto esolkeikeən məmə nəghatən rəhak e nat u in təskasɨk pɨk. Nalpɨnən itəm itəmat tepət nəmotos-ipən kəm in tɨnahmen. Məto roiu əh, nəkotəkəike motaluin rəhan nolən rat kən motol-wɨr nɨkin, məmə nɨkin otəsəpou pɨkən mol təme e rəhan nəmegəhən. Iatətapəh əskasɨk otəmat məmə nakotuwɨn motol təwɨr kəm in məmə in otɨtun rəhatəmat nolkeikeən ron. Eməte naoa əh kəm itəmat məmə ekəplan məmə onəkotol nəwiak e natɨmnat rafin, o kəp. 10 Okəmə itəmat nəkotaluin nolən rat rəha suah kit, io mɨn ekaluin rəhan nolən. Okəmə suah əh təmol nat tərat neen məmə io ekəkəike maluin rəhan nolən, məto enaluin rəkɨs rəhan nolən e nɨganəmtɨ Kristo. Emol nəhlan məmə otasitu etəmat 11 məmə Setan otəsərəkɨnən kitat e rəhan neiueiuəən mɨn, məto-inu kitat kotɨtun rəkɨs rəhan nətəlɨgən o nolən nəratən.+
Netəmim itəm koatən-iarəp
namnusən təwɨr
12 Nian emuwɨn əpəh Troas o nən-iarəpən namnusən təwɨr rəha Kristo, eməplan məmə Iərəmərə təmol suatɨp kəm io.+ 13 Məto esatɨg əməlinuən e rəhak nətəlɨgən məto-inu, eməsəplanən piak Taetas ikɨn əh. Kən emauiatɨpin ilat, miet muwɨn Masetonia.+
14 Pəs kotənwiwi Uhgɨn, məto-inu in təmol win e rəhan tɨkɨmɨr mɨn e nəluagɨnən. Kən tahmen e kig kit itəm təmol win e nəluagɨnən mɨnatɨtəlɨg matit rəhan mopael mɨn ne rəhan tɨkɨmɨr mɨn, Uhgɨn tatit itɨmat e Kristo. Kən itɨmat rəhan mɨn netəmim itəm ioatən-iarəp nenatɨgən rəha Kristo, kən nenatɨgən əh in tahmen e nəmiəwɨn kit itəm tatuwɨn ikɨn pɨsɨn-pɨsɨn mɨn. 15 E nɨganəmtɨ Uhgɨn, itɨmat ekotahmen e nəmiəwɨn rəha Kristo kəm netəmim rafin, netəmim itəm Uhgɨn tatosmegəh ilat, ne netəmim itəm okotuwɨn e nalpɨnən rəha Uhgɨn. 16 Itɨmat nəmiəwɨn rəha nɨmɨsən kəm neen itəm tatəgətun ilat məmə okotɨmɨs. Kən itɨmat nəmiəwɨn rəha nəmegəhən kəm neen, itəm tatəgətun ilat məmə Uhgɨn otosmegəh ilat. ?Kən pah u tɨtun nolən wək asol əh?+ 17 Məto itɨmat esotahmenən e netəm əpnapɨn mɨn, itəm koatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn o nos əmən məni. Kəp, məto Uhgɨn təmahl-ipən itɨmat, kən e Kristo, itɨmat ekotən-iarəp namnusən təwɨr e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nəghatən rəhatɨmat təmɨsɨ-pən e nɨkitɨmat itəm tətuatɨp əm.
+ 2:1 1 Kor 4:21 + 2:4 Wək 20:31 + 2:11 Luk 22:31 + 2:12 Wək 14:27; 1 Kor 16:9 + 2:13 Wək 20:1 + 2:16 Luk 2:34; 2 Kor 3:5-6