5
Nɨpətɨn wi əpəh e nego e neai
Tol nəhlan, kotɨtun məmə nɨpətɨtat in tahmen e nimə tapolən itəm kitat kotatɨg lan ikɨn-u e nətueintən, kən nian kit otəmnəmɨt mərat. Kən nian nimə tapolən əh tɨkə e nətueintən, məto əpəh e nego e neai, rəhatat nimə wi əh-ikɨn itəm sənəmə etəmim təmol, məto Uhgɨn əm təmol, nɨpətɨtat wi itəm otatɨg lilɨn.+ Məto roiu e nɨpətɨtat rəha nətueintən, koatəhg nɨkitat, kən kotolkeike pɨk məmə nian otatuwa itəm kitat okotuwɨn e nɨpətɨtat wi rəha nego e neai, tahmen e kitat koatuwɨn e natɨmnat wi.+ Tol nəhlan məto-inu sənəmə kitat okotuwa narmɨn əm nɨpətɨn tɨkə, məto okotos nɨpətɨn wi rəha nego e neai. Nɨpətɨtat itəm otɨmɨs tol kitat koatekɨmɨs moatehag rəha nəpouən, məto sənəmə koatolkeike məmə okotɨmɨs kən nɨpətɨtat otɨkə, kəp. Məto kitat kotolkeike məmə okotuwɨn e nɨpətɨtat wi məmə nəmegəhən lilɨn otəwiək nɨpətɨtat rəha nətueintən itəm otɨmɨs. Kən Uhgɨn pɨsɨn əm təmol kitat o natɨmnat mɨn əh, kən təmos-ipa Narmɨn Rəhan məmə otəgətun wɨr kəm kitat məmə rəhan nəniəkɨsən mɨn otuwa pahrien.
Kən tol nəhlan, nətəlɨgən rəhatat təskasɨk, kən kitat kotɨtun wɨr məmə nian koatos əm nɨpətɨn rəha nətueintən u, kitat koatətul əh ihluə imə Iərəmərə ikɨn rəhatat.+ Kitat kotatɨg e nətueintən e nahatətəən e Uhgɨn, sənəmə e natɨmnat itəm koatəplan. Iatən məmə nətəlɨgən rəhatat təskasɨk, kən kotolkeike məmə kotapəs nɨpətɨtat motuwɨn e nimə wi rəhatat kitat Iərəmərə.+ Tol nəhlan, okəmə kotatɨg e nɨpətɨtat, o okəmə kotapəs nɨpətɨtat rəha nətueintən, kitat kotalkut pɨk məmə kotol natɨmnat itəm koatol nɨki Iərəmərə tagien.+ 10 Kotol nəhlan məto-inu kitat rafin okotəkəike motətul aupən e Kristo məmə in otakil rəhatat nolən mɨn, kən kitat kitiəh kitiəh okotos nətouən tətəu-pən natɨmnat itəm kəmotol e nətueintən, okəmə nat təwɨr o nat tərat.+
Ien əhruin mɨn rəha Uhgɨn
11 Kən roiu əh, məto-inu ekotɨsiai-in Iərəmərə, kən motalkut məmə ekotiuw-pa netəmim. Uhgɨn tɨtun itɨmat ne wək rəhatɨmat, kən ekotolkeike məmə itəmat mɨn onəkotɨtun wɨr itɨmat. 12 Esotolkeikeən məmə ekotɨləs-ipər itɨmat e nɨganəmtɨtəmat, məto ekotos-ipɨnə rəhatɨmat nətəlɨgən məmə okəm-naka nɨkitəmat otagien otɨmat. Kən roiu, nəkotɨtun nuhalpɨnən nəghatən rəha netəmim itəm kotausit o nolən itəm netəmim koatəplan, məto nɨkilat təsəhtən nat itəm tətatɨg e nɨki etəmim. 13 Okəmə itɨmat ialməl mɨn, məto o nərgɨ Uhgɨn. Kən okəmə rəhatɨmat nətəlɨgən tətuatɨp əm, in nat kit itəm otasitu etəmat.
14 Tol nəhlan məto-inu, nolkeikeən rəha Kristo tatərəmərə etɨmat, məto-inu itɨmat ekotɨtun wɨr məmə suah kitiəh əm təmɨmɨs o netəmim rafin, kən tol nəhlan, netəmim rafin kɨnotɨmɨs.+ 15 Kən təmɨmɨs o netəmim rafin məmə ilat itəm koatəmegəh, okotapəs nolən natɨmnat itəm ilat əm kotolkeike, məto ilat kotəkəike motol nolən mɨn itəm Iesu tolkeike, u etəm təmɨmɨs olat kən məmegəh mɨn e nɨmɨsən.+
16 Tol nəhlan, roiu ne, itɨmat esotakilən netəmim e nolən itəm netəmim rəha nətueintən kotakil netəmim lan. Nat əpnapɨn nian kit emotakil Kristo e nolən əh, məto roiu esotolən. 17 Tol nəhlan, okəmə suah kit təmuwa kitiəh ilau Kristo, in təmuwa etəmim wi. !Nat oas təmɨkə, kən nat wi tɨnuwa!+ 18 Natɨmnat rafin mɨn əh tatɨsɨ-pən e Uhgɨn. Aupən kitat tɨkɨmɨr mɨn kitat Uhgɨn, məto e Kristo, in təməmɨk kitat kotuwa iuəhkɨr ron, mol kitat iolɨn mɨn. Kən təmos-ipa kəm itɨmat wək u rəha niuw-pamən tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn okotuwa iolɨn mɨn.+ 19 Inu tatən məmə Uhgɨn təmiuw-pa rəhan tɨkɨmɨr mɨn e nətueintən məmə okotuwa iolɨn mɨn e Kristo, kən məsafin mɨnən rəhalat nolən rat mɨn. Kən təmos-ipa kəm itɨmat nəghatən u rəha niuw-pamən tɨkɨmɨr mɨn rəhan okotuwa iolɨn mɨn.+
20 Tol nəhlan, itɨmat ien əhruin mɨn rəha Kristo, kən tahmen məmə Uhgɨn tətaun-in netəmim e nəwiatɨmat. Kən ioatətapəh əskasɨk otəmat e nərgɨ Kristo məmə: nakotapəs nolə tɨkɨmɨr, kən motuwa iolɨ Uhgɨn mɨn. 21 Uhgɨn təmol suah u itəm rəhan nolən rat tɨkə, məmə in sakrifais rəha nolən rat mɨn rəhatat, məmə e in, kitat okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn.+
+ 5:1 2 Kor 4:7 + 5:2 Rom 8:23 + 5:6 Hip 11:13-16 + 5:8 Fil 1:23 + 5:9 Kol 1:10; 1 Tes 4:1 + 5:10 Pri 12:14 + 5:14 Hip 5:9 + 5:15 Rom 14:7-8 + 5:17 Rom 8:1; Kal 6:15 + 5:18 Rom 5:10 + 5:19 Rom 3:23-25 + 5:21 Hip 4:15