22
À lua wo-wɔɔlaiti kɔligiti ba
Wa wo-ɠɛɛloin ná-nikɛi ɓaa ná-baalagi ɠaana, toai ya, à mina gaazumaavɔɔ ɠɛ, kɛni wo lii la pɔ. Ni wo la zeini ada ɠila wa wo-ɠɛɛloin naa, maaɠoozaʋɛ wo ʋa, ɓaa wo la kwɛɛni, à li ga toganii wa-ʋɛlɛi wu, wo makɛ ba wa-ʋɛlɛi wu, eyɛsu é maaɠaazaɠabo, názu wa fe zea. Zekana wa kɛ la ga ná-soovalegi, ɓaa ná-seɠei, ɓaa ani nɔpɛ nɔ wo-ɠɛɛloin a toona ya, wo ka, à mina gaazumaavɔɔ vaa ɠɛ la. Ni wa wo-ɠɛɛloin ná-soovalegi ɠaana, ɓaa ná-nikɛi, toai pelei zu, à mina ɠaazumaavɔ, wo ʋa leʋe ba, wa ɓɔ ba, wo buzeɠe.
Tɔgiti é lo faa mɔinmɔin ba
Anzanu mina zunu zeɠe loo ɠɔba, zunu mina anzanu zeɠe loo ɠɔba, niiti kpein ti naama vai ɠɛɛzu, naati ta ga etea ɠoloɠolo nuiti Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠaazu.
Ni wa wɔni laɠa kaana pelei zu, é gului zu, ɓaa zooi ma, ma leei ʋɛɛni ma ɠainti ma, ɓaa ma yiʋoiti, à mina ma leei ta ma yiʋoiti kpɔsu, wo ʋa ti zeɠe. À ɓe ma leei ʋa, é ɠoʋe, é li. Wa zoo wo ma yiʋoiti seɠe. Wa ziɛna ɠana, wo undaa ɠa nɛɛ, wo-zii zuɠooza.
Ni wa pɛlɛ niinɛ lona, kɔmaʋɛ ɠaanɛmɛai, kɛni wo sasai lo pɛlɛ ɠɔmaʋɛ, é ɠaku ma, nu a ʋa ɠula ná, é ʋa loo, a zaana, ma lɔɠɔ a ʋa ʋɛɛ wo ʋa.
À mina ani ɠiligaa zin wa-leezɛn ɓelei zu, ni naa laade, nii nɔpɛ a zɔlɔɔna ná, leezɛinti, ta ani waai zɔiti, tɔgi ɠa ɠɛ ti ma. 10 À mina nikɛ zinɛi ta soovale sinɛi ɓɔsu, wo ʋa ti lɔ unbawulu ɠilagi wu, ti ʋa wozai woli wo ʋɛ. 11 À mina seɠe loo ɠɔba, nii fɛlɛai zupuai ga baala deɠai ta gezei.
12 Seɠei nii wo felevelesu ɓɔɠɔ ma, wa geze yiizayiizagi lo goizu naanigɔiti ba.
Vulu vai ma maaɲɛɛ tanigaani
13 Ni zunui ta a anzanui ta zeina, ti ɓɔ faa ma, naa ʋoluma, naa wɔinzeɠe ma, 14 é zɛɛ vaiti kpɛtɛ anzanui laalɔɠɔma, é kisiɛ ɲɔi wo, é lo ba, é ɠɛ ma: «Gè la ɠɛni ma ɓea zeɠeni, gè fuluai ma, gè ʋilɛ polu,» 15 naazu, anzanui kɛɛɠɛ ta dee ta ma ɓea ʋoogi zeɠe, ti lii la taa ɠundiɠiiti pɔ taa ziɠidaʋɛ, ti-zeizuʋɛ. 16 Kɛɛɠɛ ɠa ɠɛ ti ma: «Gè dòun anzanui veeni zunui tɛi bɛ ga vului, kɛlɛ é maaɓoa, 17 é tɔɔzeiɗa ga maaɓoa, ga wɛɛnziɛ nu ʋe, é la ma ɓea zeɠeni. Kɛlɛ poogi ʋɛtɛ, nii é dɛɛzu ga dòun anzanui ma ɓeai ɠɛni de.» Ta maazaa kpidii ma lasuzeɠei zuvie taa ɠundiɠiiti gaazu, nii ɲamai vazagai su. 18 Taa ɠundiɠiiti ta zunui naa zo, ti faa la ma, 19 tɔɔzei é Izelayɛle anzanu ɓeai ta maaɓoa, kɛni ti alamanii loo ma, ga wali ɠaei ungila (100), é fe anzanu loungoi kɛɛɠɛ ya. Toɠa yɛ zea ga anzai eyɛsu saai, ma zobo nɔpɛ ge la mɔ ɠɛa bɛ, é ʋa ɠɛlɛ ba.
20 Kɛlɛ tama, ni kɛɛʋɛ ga gaama, anzanu loungoi ná-kpea vai ma ʋoogi la ɠaani, 21 ta anzanu loungoi ɠula, ti to kɛɛɠɛ ná-pɛlɛlaʋɛ, ná-taazuiti ta sɔ ga kɔtui, é za, tɔɔzei é etea ɠoloɠolo faa ɠɛa Izelayɛle nuiti saama, é koloɠologi ɠɛ, kɛai ma kɛɛɠɛ ná-pɛlɛi wu. Pele ɠana wa faa ɲɔi lɔɔɠula la ɓɔɠɔ zaama, nii é wo ɠɔzɔzu.
Dakoba vaiti maaɲɛ ti ʋa
22 Ni ta zunui ta zona, é ɗa la ga anzanui é zini bɛ, ta ti felegɔ pɛ paa, zunui ta anzanui. Wa faa ɲɔi lɔɔɠula ɠana Izelayɛle nuiti saama.
23 Ni anzalopoi ta maazogɛ zunui ta ʋɛ, ta ɠomina ta zunui taɠili taazuʋɛ, é la koba, 24 wa li ga ti felegɔ taa ziɠidaʋɛ, wo ti zɔɔ ga kɔtui, ti za. Anzanu loungoi ɠa za, tɔɔzei é la kpee looni, anɛɛ ni taazuʋɛ ʋe, zunui ɠa za, tɔɔzei é ɓaaɠulaa seiɲɔɠɔi anzai ma. Wa faa ɲɔi lɔɔɠula ɠana ɓɔɠɔ zaama. 25 Ni dɔɓɔi zu ɠa zunui ɠomigai ná ga anzanu loungoi, nii maazogai, ni a sona, é la koba, zunui é dakobai wogai, naa ɠila nɔ ɠa a za. 26 À mina faa nɔpɛ kɛ ga anzalopoi, mazɔlɔɔ é la faaɠaaza faa nɔpɛ kɛɛni, nii soloogai saai ma. É ɓɔɠɔ ɠaani faaɓaagi laawu nɔ, eɠɛʋelei zunu a vala la seiɲɔɠɔi ʋa, é paa. 27 Anzalopoi maazogai, zunui ɠomigai da dɔɓɔi zu, é kpeei looʋɛ, kɛlɛ nu la ʋaani, é ʋa ɓɔ ba.
28 Ni zunui ta anzalopoi ta ta ɠomina, nii nu la dɛ maazoni, é so zee ʋa, é laa la, ti ti zo ná, 29 zunui daai la, naa ɠa wali ɠae ʋuulɔɔlugɔ (50) ve doun kɛɛɠɛi ya, toɠa seɠe, é ɠɛ ga anza, tɔɔzei toɠa é ma ɓea zeɠeai. Kɛlɛ é la pilɛga, sii ma voloi pɛ su.