12
Pake fɛtii lɔɔzei ʋelei
Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni Moize ta Aalɔn ma, Ezipete yooi zu: «Niima alugi ɠa ɠɛ wo ʋɛ ga alugiti ma mɔungi, toɠa ɠɛɛzu wo ʋɛ ga konagi ma alu mɔungi. À ɠɛ Izelayɛle ʋɛbɛi ma: ‹Niima alugi ma volo puugɔi ma, pɛlɛyeɠe ɠila baala ziʋo ɠila, ɓaa koi ɠila baala ziʋo ɠila, naa ɠa wa kula. Ni pɛlɛyeɠei lɔiʋɛ baala ziʋoi ma, wa seɠe ti ʋɛ ta kobaʋɛ gelei, eɠɛʋelei nuiti tiegɔi la, wa baala ziʋoi naa ɠaaɠwɛ ga nii nu ɠilagilagi a zoo é mi. Toɠa ɠɛ ga baala ziʋoi, nii nɛɛʋuzu la ba, é ga ma zinɛi, é kona gila kulaai. Wa zoo wo baala ziʋoi ɓaa boli yiʋoi zeɠe. Wa makɛ, wo ɗa pɛtɛ eyɛsu alugi ma volo puugɔ maazu naanisiɛi (14), Izelayɛle ʋɛbɛi kpein ka ti ɠɔdaaleʋe kpɔkɔi. Wa ma ɲamai zo, wo ta ziɛ daamasagiti ma, maazuʋɛ ta kobaʋɛ felegɔiti, ʋɛ a mi ná. Naama ɓidii nɔ, wa ma zuai mi, mɔgai abui ɠa. Wa mi ta ɓului nii lɛʋɛ la su, ta tufa wanaiti. À mina ma undu mi, ɓaa wo ʋa gili ziɛi wu, kɛlɛ toɠa mɔ abui ɠa, nɔungi ʋɛɛ ma ɓeɠaiti ba ta koozu aniiti. 10 À mina tanɔpɛ zɛ ná sobu ʋa zeeli. Ni ta a yɛna ná sobui zeeli, wa naa ɠala. 11 Wɛlɛ ʋelei wa mi la: saamaɠiligi ɠa ɠɛ wo zaama, wa-zaʋalagiti ti ɠɛ wo-ɠɔɠɔiti ga, wa-lukpɔi ɠɛ zoni wo ya. Wa mi ga gaazuvilɛ. Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-Pakegi ʋe. 12 Naama ɓidii, nà ziɛzu Ezipete yooi zu, gè Ezipete yooi zu loun zunu mɔungiti kpein paa, é zo nuiti ma, é li toganiiti pɔ. Nà Ezipete yooi ná-galagiti kpein tukpɔɠaaleʋe. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI. 13 Ɲamai ɠa ɠɛ ga poogi wo ʋɛ pɛlɛiti ma, ʋɛ wa ɠɛ ná. Nà ɲamai ɠaana, nà ɓudɛ wo maazu, maanɔɠɔ la zeelia wo ma, nii a wo ɠoloɠolo, siɛgi zu gè ʋaazu Ezipete yooi loɠazu la.
Ɓului nii lɛʋɛ la su,
naama vɛtii
14 « ‹Naama voloi ɠa ɠɛ wo ʋɛ ga ɠizɛsui, wa ma ɠoozunɛɛi wo Ɠɔoɠɔ GALAGI lɛbi vaa ma, é ɠɛ ga ɠɔoɠɔ tɔgi, wo-mavofodaiti kpein bɛ. 15 Folo lɔfela laawu, wa yɛ ɓului miizu, nii lɛʋɛ la su. Folo mɔungi ma, wa lɛʋɛi ɠula wa-ʋɛlɛiti bu tɛtɛ, mazɔlɔɔ, nu nɔpɛ a ɓului miina, nii lɛʋɛi su, é zo folo mɔungi ma, é li folo lɔfelasiɛi ʋɔ, naa ɓe ka leʋe Izelayɛle ʋa. 16 Folo mɔungi, wa gaalɛba ɲadegai wo, dɔfelasiɛi wa gaalɛba ɲadegai wo. Nu nɔpɛ ge la boti nɔpɛ kɛa naama voloiti su. Wa zoo nɔ wo nu ɠilagilagi ná-daamianigi ɓɛtɛ. 17 Ɓului nii lɛʋɛ la su, wa naama vɛti voloi makɛ, mazɔlɔɔ naama voloi ɓɔɠɔi nɔ ɠa gè wa-nu ɓulugiti kulazu la Ezipete yooi ʋa, wa naama voloi makɛ, é ɠɛ ga ɠɔoɠɔ tɔgi, wo-mavofodaiti kpein bɛ. 18 Alugi ma mɔungi, ma volo puugɔ maazu naanisiɛi (14) ma ɓɔkɔi, wa ɓuluiti mi nii lɛʋɛ la su, eyɛsu folo ʋuufelegɔ maazu ɠilasiɛi (21) ma ɓɔkɔi. 19 Folo lɔfela laawu, lɛʋɛ nɔpɛ ge mina ɠa wa-ʋɛlɛiti bu, mazɔlɔɔ nu nɔpɛ a ɓulu miina lɛʋɛi su, naa ɓe ka leʋe Izelayɛle ʋɛbɛi ʋa, é ɠɛni ga seikɔɠɔma nu ɓaa zou loun. 20 À mina ɓulu mi nii lɛʋɛi su. Adaʋɛti kpein wo zeini náti, wa ɓuluiti mi nii lɛʋɛ la su.› »
Maanɔɠɔi ʋuusiɛi:
Doun mɔungiti saa vai
21 Moize Izelayɛle ɠɛwolaiti kpein tolini, é ɠɛ ti ma: «À li, wo togani goi zeɠe wa-ʋɛlɛyeɠeiti bɛ, wo paa Pakegi vaa zu. 22 Wa ɠizɔɔpe tufa ɓifɔgi zeɠe, wo dɔ ɲamai wu, nii é ɠɛɛzu kokoi zu, wa kokoi zu ɲamai ziɛ daamasagiti ma, maazuʋɛ ta kobaʋɛ felegɔiti. Wo tanɔpɛ ge mina ɠula ná-pɛlɛi wu eyɛsu sobui zeeli. 23 Siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋaazu ziɛzu la Ezipete yooi zu, ga é paai wo, a ɲamai ɠaana daamasagiti ma, maazuʋɛ ta kobaʋɛ felegɔiti, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa ɓudɛ kpogi maazuʋɛ, é la ɓega faa zuɠoloɠolo geezuɠeelai ʋa, é ʋa lɛ wa-ʋɛlɛiti bu, é ʋa wo ʋaa.
24 «Wa niima vai makɛ kpaan ɓɔɠɔ ʋɛ ta wo-lointi bɛ eɠɛ tɔgi eyɛsu ɠɔ. 25 Siɛgi zu wo lɛɛzu la zooi naa zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI feezu wo ʋɛ, eɠɛʋelei ná-minazeɠegi la, wa makɛ niima vai ma. 26 Siɛgi zu wo-lointi ta ɠɛna la wo ma: ‹Niima vai ʋoluʋɛ ɠa wo ʋɛ ga ɓɛgele?›, 27 wa gooɠaaʋotegi ve, wo ɠɛ ma: ‹Pakegi ma zalaɠai ʋe, Ɠɔoɠɔ GALAGI lɛbi vai ma, nii é ɓudɛni Izelayɛle nuiti ta-ʋɛlɛiti maazu Ezipete yooi zu, siɛgi zu é Ezipete nuiti paani la, é ada-ʋɛlɛiti makɛ.› » Nuɓusɛiti ti maayeini, ti nɔkɔ. 28 Izelayɛle nuiti ti liini, ti naa ɠɛ, eɠɛʋelei Ɠɔoɠɔ GALAGI ma levei veeni la Moize ta Aalɔn ya.
29 Kua zaamai, Ɠɔoɠɔ GALAGI doun zunu mɔungiti kpein paani Ezipete yooi zu, é zo Ezipete masagi Falaɠɔn ná-doun zunu mɔungi ma, é li kasoɠa nui ʋɔ, naa ná-doun zunu mɔungi, ta toganiiti ti-yiʋo zinɛ mɔungiti kpein. 30 Falaɠɔn wuzeɠeni kpidii, tɔ ʋe, ná-botiɠɛ nuiti kpein be, ta Ezipete nuiti kpein. Kpee wolaiti ti looni Ezipete yooi zu ná kpein, mazɔlɔɔ pɛlɛ ɠila kpalaa ge la ɠɛni ná, ʋɛ nu la zaani ná.
31 Naama ɓidii nɔ zu, Falaɠɔn Moizeni ta Aalɔn lolini, é ɠɛ ti ma: «À wuzeɠe, wo ɠula nà-nuɓusɛiti saama, wa Izelayɛle nuiti. À li, wo Ɠɔoɠɔ GALAGI lɛbi, eɠɛʋelei wo boni la. 32 À wa-logani goiti seɠe, ta wa-logani wolaiti, eɠɛʋelei wo boni la. À li, à tuya loo nà ɓalaa bɛ̀.» 33 Ezipete nuiti ti ɠɛni ɓɔizu nuɓusɛiti da, ti ɓalani ga ti ɠula zooi ʋa, mazɔlɔɔ ti ɠɛni ɠɛɛzu ma: «Gi kpein gi undaa ɠana ʋili.»
34 Nuɓusɛiti ti liini ga ta-ɓulu vukɔ ɠaayɔgai, nii é la ɠɛni dɛ ɓokoloni. Ti ɓulu vukɔ ɠaayɔ aniɲakaiti maaveleveleni ta-zeɠeiti su, ti ti la ɠɔmaʋɛti. 35 Izelayɛle nuiti ti naa ɠɛɛni, nii Moize boni ti ma: ti wali aniɲakaiti falini Ezipete nuiti ma, ta zanu aniɲakaiti, ta seɠeiti. 36 Ɠɔoɠɔ GALAGI kɛɛni ɠana eyɛsu nuɓusɛiti ti ɠaazu unfe sɔlɔɔ Ezipete nuiti gaazu: nii ti falini ti ma, ti naa veeni ti ya. Ti naati kulani Ezipete nuiti zea, ti ti maavo.
Izelayɛle nuiti kula vai
Ezipete yooi ʋa
37 Izelayɛle nuiti ti zeɠeni Lamesɛse, ti li Sukɔte. Zunuiti ti ɠɛni ziɛzu ɠɔɠɔa, naati ti ɠɛni ga nu waaundɔzita (600 000) ɠɛɠala, doungoiti ta anzanuiti ti la naama ɠaalugi zu. 38 Nui ma zii laalitaaligi kpein ge ʋilɛni ti ʋolu, toganii wola mɔinni ti ya, ma goiti ta ma wolaiti. 39 Ti ɓulu ʋɛlɛʋɛlɛgiti mɔni, nii lɛʋɛ la su, ga ɓulu vukɔ ɠaayɔgai, ti zeɠeni la Ezipete yooi zu, é la ɠɛni ɓokoloni, mazɔlɔɔ ti ti ɓɛɛni Ezipete yooi zu, ti la ɓena nɛkɛ, ta ti la ɠɛni zooga daamiani kpɛtɛzu ɓɔɠɔ ʋɛ, nii ta mi ʋelela ʋelei.
40 Yeeɠɛɠalai liegɔi Izelayɛle nuiti ti kɛɛni Ezipete yooi zu, naa ɠɛni ga kona unnaanigɔ kona ʋuusaʋagɔ (430). 41 Kona unnaanigɔ kona ʋuusaʋagɔi (430), naama ɠona pilɛda voloi nɔ ɠa, Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-nuɓusɛ ɓulugiti kpein ti ɠulani la Ezipete yooi ʋa. 42 Yeei Ɠɔoɠɔ GALAGI ti ɠulani la Ezipete yooi ʋa, é ɲiigaazuɠai ɠɛni naama ɓidii. Izelayɛle nuiti ta ti-mavofodaiti kpein ɓalaa, kɛni ti ɲiigaazuɠai ɠɛ naama ɓidii, Ɠɔoɠɔ GALAGI lɛbi vai ma.
Tɔgi é lo Pakegi ɠula vai ʋa
43 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni Moize ta Aalɔn ma: «Wɛlɛ tɔgi ʋa, Pakegi ma vaa zu: Wɛɛn ɠila kpalaa mina ma anii ta mi. 44 Duɔi kpein nii geyaai ga walii, ta tatigai pɛlɛʋolu, toɠa zoo é ta mi. 45 Seikɔɠɔma nui ta botiɠɛ nui é zalazu, naati ti mina ta mi. 46 Wa mi pɛlɛi nɔ wu. À mina ɠula ga ma zuai tanɔpɛ pɛlɛi ʋa. À mina ma ɠaei tanɔpɛ gale. 47 Izelayɛle ʋɛbɛi kpein ka Pake fɛtii ɠula. 48 Ni wɛɛin é zeini wo ɠɔɠɔma, naa ɠa pɔ é Pake fɛtii ɠula Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, kɛni zunu kpein é ná-pɛlɛi wu, ti lati pɛlɛʋolu, naazu toɠa ʋa, é fɛtii ɠula. Toɠa ɠɛ naazu eɠɛ zou loun, kɛlɛ tatipɛlɛʋolulala nu nɔpɛ ge mina ta mi. 49 Tɔ gilagi naa nɔ ɠa é zeizu zou loin ma, ta seikɔɠɔma nui.»
50 Izelayɛle nuiti ti kɛɛni ɠana nɔ, eɠɛʋelei Ɠɔoɠɔ GALAGI devei veeni la Moize ta Aalɔn ya. 51 Naama voloi ɓɔɠɔi nɔ ɠa, Ɠɔoɠɔ GALAGI Izelayɛle nuiti kulani la Ezipete yooi ʋa, eɠɛʋelei ti-ma ɓulugiti ti zeini la kpasu ga pagɔ.