4
GALA ge ná-zɛbɛi ɠula vai kɛlɛma
Moize ʋɛ
Moize gooɠaaʋoteni, é ɠɛ ma: «Ti la ʋaazu laazu dà, ti la woiloga gòoi ma. Kɛlɛ ta ʋaazu ɠɛɛzu mà: ‹Ɠɔoɠɔ GALAGI la ɠulani è ʋɛ kɛlɛma.› » Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni ma: «Lee ɠa é zoni è ya?» É gooɠaaʋoteni, é ɠɛ ma: «Tukpɔi ʋe.» Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni ma: «Pili ya zooi ma.» É pilini ya zooi ma, naa latini, é ɠɛ ga kaalii. Moize ʋelani ba. Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni Moize ma: «Yeemaale, è so wɔɔngi ʋa.» É yeemaaleni, é so, naa latini, é ɠɛ ʋolu ga tukpɔi zea. Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni ma: «Ɗa naa ɠɛ, naa ɠa a kɛ, ti la da ga Ɠɔoɠɔ GALAGI, ti-mɛmɛwolani ta-ƓALAGI ɠulaʋɛ kɛlɛma è ʋɛ, nii é ga Aɓalaame, Izaake, ta Zakɔɓe ta-ƓALAGI.»
Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni ma mɔnɔ: «Yeeʋɛɛ è-ɠakai zu.» É yeei ʋɛɛni ɠakai zu. Naa ʋolu é seɠeni ná, pɛtɛ, geei ɠulani zeei maaʋɛ pɛ, koleai eɠɛ kobe kolegi. Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni ma: «Yeei ʋɛɛ ʋolu è-ɠakai zu.» É yeei ʋɛɛni ʋolu kakai zu. Naa ʋolu é yeei zeɠeni ɠakai zu, é latini, é ɠɛ ʋolu ga kɔlɔgi ɠɛʋelei. Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni ma: «Ni ti la laani è la, ti la ɠisɔlɔɔni poogi ma mɔungi ma, ta la poogi velesiɛi la. Ni ɓalaa ti la laani poo felegɔi naati da, ti la woiloni è-wooi ma, ɗa ziɛ wolai Nile ma ɗɛi ta zeɠe, è pu ya zooi ma. Ziɛi è ʋaazu seɠezu ziɛ wolai Nile ɠa, naa ɠa lati, é ɠɛ ga ɲamai zooi ma.»
10 Moize ɠɛni Ɠɔoɠɔ GALAGI ma: «Ee, Màliɠii, gè la ga zunui nii daaɠɔlɔai, naa ma ge la tɔɔzeini bà wogi, ɓaa veleina, anɛɛ voloi naa è tɔɔzeiɗa la ga ɓɔɛa pɔ̀, nɛ̀i gè ga ɗa-wotiɠɛ nui, mazɔlɔɔ dàaʋɛ ta nɛ̀gi ti ɠiliʋɛ.» 11 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni ma: «Ɓɛ ɠa é nu vului laaʋɛ ɓɛtɛa? Ɓɛ ɠa a ɗa nui ɠɛ ga ɓoɓoi, ɓaa goizuɓɔlɔ nu, ɓaa é kɛ ga wozaɠaa nu, ɓaa gaazuɠole nu? Nà nɔ laade ɓaa, nɛ̀i gè ga Ɠɔoɠɔ GALAGI? 12 Liina deɠɛmu ɠani, nà ɓɔɠɔi ɠa gè ɠɛɛzu è ʋa, ɗa ɠɛna ɓɔɛa, nii è ʋaazu bosu, nà è ɠala ga naa.» 13 Moize ɠɛni ma: «Ee, Màliɠii, nu ɠili teʋe, nii è pɔ è teʋe.»
14 Ɠɔoɠɔ GALAGI yiiɠaawanani Moize ma, é ɠɛ ma: «È-liɛ Aalɔn, Leevi nui, ɠa ná. Gè kwɛɛ ga daaɠɔlɔʋɛ. Wɛlɛ tɔ ɓɔɠɔgo ʋa, é ʋaazu è laaɠomisu. Siɛgi zu é è ɠaazu la, gola ɠoozu ɠa nɛɛ, ga ziimaʋɛ pɛ. 15 Ɗa ɓɔɛ pɔ, è wooiti pu da. Nɔ̀un nà, nà ɠɛ wo ʋa, wa ɠɛna ɓɔɛa, nà wo ɠala ga naa, nii wa kɛ. 16 Toɠa ɓɔɛ è ʋɛ nuɓusɛiti pɔ, é ɠɛ ga è-laaʋɛ, ɗɔun ɗa ɠɛ GALA tosuʋɛ tɔun bɛ. 17 Tukpɔi nii zeɠe ya, nii è ʋaazu poogiti kɛɛzu la.»
Moize ɠale fai ma
Ezipete yooi zu
18 Moize ɠaleni ma, é li nɛkoi Zeetelo ʋɔ bɛ, é ɠɛni naa ma: «Nà pɔ gè li kɛ̀ɛleaiti pɔ bɛ, niiti ti Ezipete yooi zu, gè pɛtɛ ni ta dɛ vulua.» Zeetelo ɠɛni ma: «Li ziilɛigi zu.»
19 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni Moize ma Madiyan yooi zu: «Ɠale ma, è li Ezipete yooi zu, mazɔlɔɔ niiti kpein ti ɠɛa pɔ ti è ʋaa, naati ti zaa.» 20 Moize anzai ta ná-doun zunuiti seɠeni, é ti zei soovale sinɛi ɠɔma, ti pele zo, ti ɗa li Ezipete yooi zu. Moize GALA ná-tukpɔi zeɠeni ya.
21 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni Moize ma: «Ɗa ɠalena ma Ezipete yooi zu, kɛni è maaɓɛlɛ vaiti kpein kɛ Falaɠɔn ɠaazu, nii gè ma zobogi veai è ya. Nɔ̀un nà, nà ʋaazu kigi ɓaazu, é la ʋaazu yeeɓesu nuɓusɛiti ba, ti ʋa li. 22 Ɗa ɠɛɛzu Falaɠɔn ma: ‹Ɠɔoɠɔ GALAGI wooi ɠaa: Izelayɛle ɠa ga dòun zunu mɔungi. 23 Gè bo è ma: Ɓe dòun zunui ʋa, é li, é boti ɠɛ bɛ̀. Ni è la ɠɛ kɛɛni, è ʋa ɓe ba, é ʋa li, nà è-loun zunu mɔungi undaaʋili.› »
24 Siɛgi zu Moize ɠɛni siɛi ma la, é ɠulani adaʋɛ ta, ʋɛ é ɲiini ná, Ɠɔoɠɔ GALAGI daaɠomini, é ɠɛni pɔ ga é paa. 25 Seefɔla dodo ɠɔtui zeɠeni, é ná-doun zunui ná-zunu anii ma ɠɔlɔ yɔkpɔgi leʋega, é fɔɔɠu Moize kɔligi ʋa, é ɠɛ ma: «Ɗa bɛ̀ ga zinigi gè sɔlɔɔgai ga ɲamai.» 26 Ɠɔoɠɔ GALAGI zɛni ná. Názu ɠa anzanui ɠɛni ma la: «Zinigi sɔlɔɔgai ga ɲamai,» tatipɛlɛʋolui maaʋele ma.
27 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni Aalɔn ma: «Li teʋebai zu, è Moize laaɠomi.» Aalɔn liini, é Moize laaɠomini GALA ná-gizei ma, é nɛɛnɛ. 28 Moize wooi kpein dɛɛni ga Aalɔn, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI teʋeni pɔ, ta poogiti kpein é deveni ga é kɛ. 29 Moize ta Aalɔn ti liini, ti Izelayɛle ɠɛwolaiti kpein gaalɛ ba. 30 Aalɔn ʋoluvaawoni ga naama vaiti kpein, niiti Ɠɔoɠɔ GALAGI ti woni Moize ma. É poogiti kɛɛni nuɓusɛiti gaazu. 31 Nuɓusɛiti ti laani da. Ti kwɛɛgai ma ga Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋaaʋɛ Izelayɛle nuiti pɔ, ga é wɛlɛ ti ma, é ta-maanɔɠɔi ɠa, ti ɓɔɠɔmaayeini, ti nɔkɔ bu.