26
Tuyaiti
(Tɔ Sɛʋɛi Velesiɛi 7:12-24;
28:1-14)
«À mina kɔɔɠɔ ganigiti kpɛtɛ ɓɔɠɔ ʋɛ. À mina vololiba ʋilɛ, ɓaa sale ɠɔɔ ɠɔtu. À mina kɔtui tanɔpɛ saɠa, wo ʋa ɗa nɔkɔ bu wa-yooi zu, mazɔlɔɔ nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI, wa-ƓALAGI.
«Wa nà-dooɠo foloiti maaɲɛ, wo unfe sèizu ɲadegai ma. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI.
«Ni wa ziɛna ga nà-deveiti, wo ɠolo nà-tɔgiti bɛ, ni wa ti zona, nà tonaiti fe wo ya ma yeeɠɛɠalai ma, zooi ɠa ná-kulanumaiti fe, guluiti ta waa. Wa yɛ ɠɔ moloi loɠazu, eyɛsu dɔɔ ɓɛtɛ yeeɠɛɠalai zeeli, wo yɛ ɠɔ dɔɔ ɓɛtɛ vai ɠɛɛzu, eyɛsu ani zuwu vaza yeeɠɛɠalai zeeli. Wa daamianigi zɔlɔɔ ga mɔinɗa, wo zei ga pagɔ ziilɛigi zu, wa-yooi zu. Nà ziilɛigi lɔ zooi zu, wa ɲiimɛnii wo, faa nɔpɛ ge la wo ɓɔlɔa. Nà sua vilɛiti kpein kula wa-yooi ʋa, kɔɔ la ɠɔa wa-yooi zu. Wa ʋilɛ wo zili nuiti polu, wo zobo sɔlɔɔ ti ma ga wa-woɠa zɔkpɔi, ti loo. Wo zaama, nu lɔɔlugɔ ɠa pilɛ sɔlɔɔ nu ungila (100) ma, ta nu ungila (100) ka nu waapuugɔ (10 000) ɓɛ. Wa-woɠa zɔkpɔi ɠa ɠɛ wo zili nuiti toozu bu. Nà yeeyɛ wo ʋa, gè wo ɠɛ ga kpuɠu nu, wo wola mɔin. Nà nà-minazeɠegi makɛ kpaan wo ʋɛ. 10 Wa molo ʋɔlɔmai mi, wo mɔtai likpi vɔlɔ, nii a kɛ wo ma niinɛi ʋuuzu zɔlɔɔ. 11 Nà sèizuʋɛ ɓɛtɛ wo zaama, gè la mɔ ɠɛlɛa wo ʋa pɛ. 12 Nà ziɛ wo zaama, gè ɠɛ ga wa-ƓALAGI, wo ɠɛ ga nà-nuɓusɛiti. 13 Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI, wa-ƓALAGI, nii é wo ɠulani Ezipete yooi ʋa, é wo ɠula duɔlai zu. Gè wa-unbawuluiti galeɠaleni, wo ziɛ unbuzeɠei zu.
Foovooiti
(Tɔ Sɛʋɛi Velesiɛi 28:15-68)
14 «Kɛlɛ ni wo la woiloni gòo ma, wo ʋa ziɛ ga devei niiti kpein, 15 ni wa nà-deveiti wɔinzeɠena, wo ɠɛlɛ nà-tɔgiti ba, wo la ziɛni ga nà-deveiti kpein, wo nà-minazeɠegi ɠoloɠolo, 16 à wɛlɛ ʋelegi gè ʋaazu wo zosu da: Nà ziiɓɔlɔi lɔ wo zaama, kɔsɔ kolegi ta kɔlɔkpadimai ɗa wo zo, ti ɗa wo-ɠaazuʋɛti maaɓidi, ta ɗa ɠula wo-zii la. Wa wa-ani zuwuiti faza fuun nɔ, mazɔlɔɔ wo zili nuiti ta wa-molo leʋeaiti seɠe. 17 Nà ɠale ma wo laalɔɠɔma, wo-ɠɔɔɲɔɠɔiti ta zobo sɔlɔɔ wo ma. Niiti ti wo wɔinzeɠezu, naati ta zei wo unda. Wa ʋela, anɛɛ ni nu la ʋilɛni wo ʋolu, é ʋa ɗa wo ɓɛ.
18 «Ni naa pɛ poluma, wo la woiloni gòo ma, nà wo maaɠolo ná zeizu ɠɛ lɔfela wa-ɠotoiti faa zu. 19 Nà wa-wasogi ma zɛbɛi ɠoloɠolosu, geezuʋɛ ɠa ɓaa wo ma eɠɛ kɔlui, wa-yooi ɠɛ eɠɛ kɔlu ɓɔigi. 20 Wo-zuvikɛi ɠa ɓe, é ɠula wo ya fuun, wa-yooi la mɔ ná-kulanumaiti fea, zooi ɠa wuluiti ti la mɔ waa.
21 «Ni wa ɠɛlɛna, wo la kɛɛni, wo ʋa woilo gòo ma, nà wo loɠa ná zeizu ɠɛ lɔfela, eɠɛʋelei wa-ɠotoiti ti la. 22 Nà dɔɓɔ zuaiti teʋe wo laalɔɠɔma, ti wo-lointi paa, ti wa-loganiiti suwuɠaaleʋe, ti wo maalɔi, wa-ʋeleiti ta ʋaazu ɠɛɛzu ga teʋebaiti.
23 «Ni, anɛɛ naa ʋe, wo la vaani bu, gè ʋa wo maaɠolo, wa sàkpena, 24 nà ɓalaa, nà wo zakpe, gè wo loɠa ná zeizu ɠɛ lɔfela mɔnɔ, wa-ɠotoiti faa zu. 25 Nà kɔɔiti teʋe wo laalɔɠɔma, tɔɔzei wo minazeɠegi ɠoloɠologa. Wa ɠaalɛɛna ba wa-laaiti su, gè ɗɔfɔ zeeɓɛi lɔ wo zaama, wa lɔ wo zili nuiti zeezu. 26 Siɛgi zu gè wo ʋalasu la wo-ɠɔnɔgi ma, anzanu puugɔ ɠa ɓului mɔ fuulu ɠila su, ti ʋaa la wo ʋɔ, gaa a ɠwɛɛna, wa daami wo, wo la yiɠoa.
27 «Ni, anɛɛ naa ʋe, wo la woiloni gòo ma, wa sàkpena, 28 nà ɓalaa, nà wo zakpe ga ziiɠaawanai, gè wo loɠa ná zeizu ɠɛ lɔfela mɔnɔ, wa-ɠotoiti faa zu. 29 Wa wo-loun zunuiti ma zuaiti mi, wo wo-loun anzanuiti ma zuaiti mi. 30 Nà wa-zalaɠa ɠula adaʋɛti koloɠolo, ta wa-ani maku nɛɛnɛgiti ma zalaɠa ɠulazuʋɛti, gè wo-ma ʋoomaiti pu wa-ɠɔɔɠɔ ganigiti ma ʋoomaiti ma, nà ɠɛlɛ wo ʋa. 31 Nà wa-laaiti kɛ ga teʋebai, gè wa-ada ɲadegaiti faza, wa-zalaɠa maku nɛɛnɛgiti ti la mɔ zìilɛiɗa. 32 Nà ɓɔɠɔi, nà zooi zuɠoloɠolo, wo zili nuiti ti ʋaai, ti zei ná, naati koozu ɠa ʋili, ti laavɔ. 33 Nà wo vaza ziiti saama, gè ʋilɛ wo ʋolu ga boɠa zɔkpɔi. Wa-yooi zu ɠa ɠoloɠolo, wa-laaiti ta ɠɛ ga teʋebai.
34 «Naazu zooi ɠa dooɠo sɔlɔɔ, siɛgi kpein é kɛɛzu gaalɛi zu, wa ɠɛɛzu wo zili nuiti ta-yooi zu. Zooi ɠa looɠo názu. 35 Siɛgi kpein é kɛɛzu gaalɛi zu, toɠa dooɠogi zɔlɔɔ, nii é la ɠɛa sɔlɔɔsu wa-looɠo konagiti su, siɛgi zu wo zeini la ná.
36 «Wo zaama, niiti ti ɠɛɛzu zeini ti zili nuiti ta-yooiti su, nà ti-yiiti daave ga dualuagi. Daai é ɲiikpisu, naa lugi ɠa ti maalua. Ta ʋela, eɠɛʋelei nu a ɗa ʋela la sili nui ná-boɠa zɔkpɔi ʋa. Ta loo, anɛɛ ni nu la ʋilɛni ti ʋolu. 37 Ta ɓunɛsu ɓɔɠɔ ma, eɠɛʋelei nu a ɠɛ la boɠa zɔkpɔi ɠakala, anɛɛ ni nu la ʋilɛni ti ʋolu. Wo la ungalɔga wo zili nuiti kakala. 38 Wo undaa ɠa ʋili zii ɠiligiti saama. Wo zili nuiti ta-yooi ɠa wo maaɓili. 39 Niiti ta yɛ vulua wo zaama, naati ta ɓɔɠɔ undaaʋili ti zili nuiti ta-yooi zu, ta-vaaɠaaza golaiti ta ti-mɛmɛwolani ta-vaaɠaaza golaiti faa zu.
Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa
ná-minazeɠegi makɛ kpaan
40 «Ta la zɔ ga, ga ta-vaaɠaaza golaiti, ta ti-mɛmɛwolani ta-vaaɠaaza golaiti, é lo wooveledaiti ba, ti ti ɠɛɛni ga ze, ta sakpegi ti bogai ga ze, 41 naa ɠa é kɛa gè ti zakpeni, gè li ga tiye ti zili nuiti ta-yooi zu. Ni ta ɓɔɠɔmaayeina, ta ti ta-vaaɠaaza golai ma ɠuyei zala, 42 nà ɠizɛ nà-minazeɠegi zu, gi yɔɠɔzu gá ti-mɛmɛwolani, Zakɔɓe, Izaake, ta Aɓalaame, nà ɠizɛ ɓalaa zooi zu. 43 Mazɔlɔɔ ta ɠula zooi ʋa, naa ɠa dooɠo sɔlɔɔ názu, siɛgi zu é gaalɛi zu la, ti maaɠoozaai ba. Ta ta-vaaɠaaza golai ma ɠuyei zala, tɔɔzei ti ɠɛlɛni nà-deveiti ta nà-tɔgiti ba. 44 Kɛlɛ siɛgi zu ti ɠɛɛzu la, ti zili nuiti ta-yooi zu, gè la ɠɛlɛa ti ʋa ɲɛgɛlɛin, gè la ti-ma zuwu ɠaaleʋea, gè la nà-minazeɠegi ɠoloɠologa ti letemazu, mazɔlɔɔ nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI, ta-ƓALAGI. 45 Nà ɠizɛsu nà-minazeɠe mɔungi zu ti-mɛmɛwolani tetemazu, niiti gè ti ɠulani la Ezipete yooi ʋa, ziiti gaazu, ga gè ɠɛ ga ta-ƓALAGI. Nà ga Ɠɔoɠɔ GALAGI.»
46 Kalagiti kana, ta deveiti, ta tɔgiti, niiti Ɠɔoɠɔ GALAGI ti zeini, ti yɔɠɔzu ta Izelayɛle nuiti, Sinayi gizei ma ga Moize maaʋele.