10
Noan Olmalab Olmalbobatal
(1 Krronikol 1:5-23)
Ini Noan simanal olmalab ngiko, Syem, Am, akó Zeipet, akó i nibiób balngenóp naiz kakóm.
Zeipetón Olmalbobatal
Zeipetón simanal olmalab ngi idipako:
Gomerr, Magog, Madae, Zaban, Tubal, Mesek, akó Taerras, tibiób olmalbobatalpükü.
Gomerrón olmalbobatalab zitül we kla kwarilürr:
Askenaz, Rripat, akó Togarrma, tibiób pamkolpampükü.
Zabanón olmalbobatalab zitül we kla kwarilürr:
Ilaesya pamkolpam, Tarrsyis pamkolpam,* Kit pamkolpam, akó Rrodes pamkolpam. Da olgab bürrgrrütóp, ngiIsbürra malu kabedó akó ngibürra kaodó we barselórr. Zeipetón olmalbobatal we kla kwarilürr.§ I blamana zitül-zitül we ngyabenónóp tibióban tüpdü, akó ibü ta tibióban bóktan asi kwarilürr.
Amón Olmalbobatal
Amón simanal olmalab ngi idipako:
Kus, Mizrra-im,* Put, akó Keinan, tibiób olmalbobatalpükü.
Kusün olmalbobatalab zitül we kla kwarilürr:
Syeba, Abila, Sabta, Rra-ama, akó Sabteka, tibiób pamkolpampükü.
Rra-aman olmalbobatalab zitül we kla kwarilürr:
Syeba akó Dedan pamkolpam.
Kus Nimrrodón ab yarilürr. Nimrrod tüób ini tüpan ngaen-gógópan wirri arüng gazirr pam yarilürr. Wa ta wirri arrak pam yarilürr ⌊Lodón⌋ obzek kwata, da i igósidi bóktan kwarilürr pambóka wagó: “Wa Nimrrodzan arrak pama Lodón obzek kwata.” 10 Oya kingan balngomól bwóban ngaen-gógópan wirri basirr ngi módó kwarilürr: Babel, Errek, Akad, akó Kalne,§ Babilonia* kantrridü. 11 Olgab wa we wamórr ama Asirria kantrridü, ó wa ngibürr wirri basirr balmelórr: Ninebe, Rreobot-Irr, Keila, 12 akó Rresen wirri basirr, Ninebe akó Keila, ibü aodóma.
 
13 Mizrra-imün olmalbobatalab zitül we kla kwarilürr:
Lud, Anam, Le-ab, Naptu, 14 Patrrus, Kaslu (Pilistia pamkolpama noakagabi togobórr), akó Kaptorr, tibiób pamkolpampükü.
15 Keinanón nis siman olom nis ilngumilürr:
Sidon, oya ngaen olom, akó Et. 16 Wa ta akó ibü abbobat yarilürr: Zebus, Amorr, Girrgas, 17 Ib, Arrk, Sin, 18 Arrbad, Zemarr, akó Amat, tibiób pamkolpampükü.
Ene kakóm, Keinanón pamkolpama zitül-zitül we barsenórr, 19 da ibü tüpa wirri bailürr, tai Saedon wirri basirrdügab, ama Gerrarr wirri basirrdübóna, tai kókó Gaza wirri basirr amrran, ó akó ama Sodom, Gomorra, Adma, akó Zebo wirri basirrdübóna, pamkolpama ne ngyabenónóp, tai kókó Lasa amrran.
20 Amón olmalbobatal we kla kwarilürr. I blamana zitül-zitül we ngyabenónóp tibióban tüpdü, akó ibü ta tibióban bóktan asi kwarilürr.
Syemón Olmalbobatal
21 Syem, Zeipetón naret, wa blaman Ibrru pamkolpamab abbobat yarilürr.
 
22 Syemón simanal olmalab ngi idipako:
Ilam, Asyurr, Arrpaksad, Lud, akó Arram, tibiób olmalbobatalpükü.
23 Arramón olmalbobatalab zitül we kla kwarilürr:
Uz, Ul, Geterr, akó Mesek,§ tibiób pamkolpampükü.
24 Arrpaksad Syelan ab yarilürr,
akó Syela ma Eberrón ab yarilürr.
25 Eberrón nis olom nisa tómtómórri:
darrüpan ngi Peleg* yarilürr, zitülkus oya ngyaben tonarrdó tüpan pamkolpama ugón syórr bangónórr. Oya zoretan ngi ma Zoktan yarilürr.
26 Zoktanón olmalbobatalab zitül we kla kwarilürr:
Almodad, Syelep, Azarrmabet, Zerra, 27 Adorram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abima-el, Syeba, 29 Opirr, Abila, akó Yobab, tibiób pamkolpampükü. Ini blaman Zoktanón olmalbobatal kwarilürr.
30 I ne tüpdü ngyabenónóp, tai igó wamlórr Mesya bwóbdügab ama Separr bwóbdübóna, podopükü bwóbdü, abüsa nólgabi banikda.
31 Syemón olmalbobatal we kla kwarilürr. I blamana zitül-zitül we ngyabenónóp tibióban tüpdü, akó ibü ta tibióban bóktan asi kwarilürr.
32 Ini blaman Noan olmalbobatal we kla kwarilürr; tibiób abankwata akó guankwata ini pebadó wialómórrónako. Naiz nae kakóm, blaman ini tüpdü pamkolpama ibükagab barselórr.
* 10:4 Tarrsyis pamkolpama Spein kantrridü ngyabenónóp. Spein Yurrop kugupidüma. 10:4 Kit pamkolpama Saeprrus kaodó ngyabenónóp, Grris kantrridü. 10:4 Rrodes pamkolpama Rrodes kaodó ngyabenónóp, Grris kantrridü. § 10:5 Ngibürr Ibrru bóktane tange wibalómórrón Bwób Zitül pebadó ini bóktan opor wialómórrón babulako: Zeipetón olmalbobatal we kla kwarilürr. * 10:6 Mizrra-im pamkolpama Izipt kantrridü ngyabenónóp. 10:6 Put pamkolpama Libia tüpdü ngyabenónóp. 10:9 LODón obzek kwata: Mi tai umul-kókakla oya küp laróga. Ngibürr Godón Bukbóka wirri umul pama bóktandako oya küp inzana wagó, Nimrrod kari arrak pam koke yarilürr. Ngibürra ma bóktandako wagó, Nimrrod wirri arrak pam yarilürr Lodón tangbamtindügab. A ngibürra ma bóktandako wagó, Nimrrod Lodka bóka bamgün yarilürr. § 10:10 Kalne: Ngibürr Ibrru bóktane tange wibalómórrón pebadó Kalne babula: oya pabodó blaman aüd angrirrüna; blaman ene aüd wirri basirr Babilonia kantrridü kwarilürr. * 10:10 Babilonia, darrü ngi módóga Ibrru bóktane: Syinarr. 10:14 Pilistia pamkolpama Krrit kaodó ngyabenónóp. 10:21 Ibrru ngi Eberr ngidügab tamórr. Ibrru pamkolpam Eberrón olmalbobatal kwarilürr (10:24-25). § 10:23 Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: Mas. * 10:25 Peleg ngian küp módóga: syórr bangón.