30
Rreizel nóma esenórr wa, “Ka Zeikobónkü olmal koke balngóndóla,” oya gyagüp kolaea omkalórr tóba naretódó. Da wa Zeikobón yalórr wagó, “Ma kürü olmal kólngó! Koke ne nóma, ka sab nurrótoko.”
Zeikob ngürsilüm bainürr Rreizelka. Da bóktanórr wagó, “Ia ka Godón pabodómla, marü nótó arrmatóda olmal balngón-gum?”
Rreizel we bóktanórr wagó, “Bila wóni, kürü leba zaget kol. Kubó usadi umtulamke, igósüm wa sab kürünkü olmal iade balngóne. Ka ma sab olmal oyakagab yazebo.”
Da wa tóba leba zaget kol Bilan Zeikobón kolóm ekyanórr. Zeikobdi umturri, ó Bila bikóm we ipadórr, da siman olom ilngumilürr oyankü. Ene ngarkwatódó, Rreizel bóktanórr wagó, “God pupo syónürr ka dümdüm kla tónggapórró, akó wa kürü bóktan kuri turrkrrue, da wa kürü siman olom kókyene.” Wa ngi igósidi ngyesilürr Dan.* Solkwat Bila akó bikóm esenórr. Zeikobónkü nis ngim siman olom ilngumilürr. Ene tonarr Rreizel bóktanórr wagó, “Ka kólba naretpükü wirri arüngi bóka bamgünürrü, da ka oya singül kwata kuri natóka!” Da wa igósidi ngi ngyesilürr Naptali.
Lia tóba nóma basenórr wagó, oya olmal balngóna kuri piküp bainürr, wa tóba leba zaget kol Zilpan upadórr, Zeikobón ekyanórr kolóm. 10 Lian leba zaget kol Zilpa siman olom ilngumilürr Zeikobónkü. 11 Olgab Lia bóktanórr wagó, “Kürü morroal ia kine,” da wa oya ngi ngyesilürr Gad.
12 Zilpa akó nis ngim siman olom ilngumilürr Zeikobónkü. 13 Lia bóktanórr wagó, “Errkya ka bagürdümla. Blaman kola kürükwata sab igó bóktanórre wagó, ‘Wa bagürdo’.” Da wa olommokur igósidi ngi ngyesilürr Asyerr.§
14 ⌊Wit⌋ abül tonarr nóma yarilürr, Rruben ngaon bwóbdü wamórr. Wa ola ngibürr bikóm basen nugup zid* nósenóp. Da wa simarrurr tóba aipdü Liaka. Rreizel bóktanórr Liaka wagó, “Gyaurka, kürü ngibürr moba olomanóm bikóm basen nugup küp a simkün külió!”
15 Lia Rreizelka bóktanórr wagó, “Ia marüka gaodó kokea, ma kürü müór kürrkyórró? Kürü olomanóm bikóm basen nugup küp akó simkün ia akó mató sazebo?”
Da Rreizel bóktan yalkomólórr wagó, “Taia, ma ne moba olomanóm bikóm basen nugup küp a simkün nóma klino, ene darrem módóga, e kubó Zeikobdi umtuli ini irrüb.”
16 Ene simam Zeikob ngaon bwóbdügab nóma tolkomólórr, Lia natókórr oya asenóm. Oyaka bóktanórr wagó, “Ma kubó kürüka umtulo. Ka marü kuri mümiga kólba olomanóm bikóm basen nugup küp a simküni.” Ene irrüb i Zeikobdi we umturri.
17 God Lian bóktan turrkrrurr. Wa bikóm esenórr, 5 ngim siman olom ilngumilürr Zeikobónkü. 18 Lia bóktanórr wagó, “God kürü darrem kuri salkomóle, kólba leba zaget kol kólba müór akyanóm.” Da igósidi ngi ngyesilürr Isakarr.
19 Solodó Lia akó bikóm esenórr. Zeikobónkü 6 ngim siman olom ilngumilürr. 20 Lia bóktanórr wagó, “God kürü morroalan ⌊gyaur kla⌋ kuri kókyene. Errkya ini tonarrdó kürü müóra kürü morroal tonarre ngakakale, zitülkus ka oyankü 6 simanal olmal kuri balngórró.” Igósidi ngi ngyesilürr Zebulun.
21 Ngibürr tonarr kakóm, Lia akó óp olom ulngumilürr. Daena ngi okyanórr.
22 Da Godón Rreizelónbókama ngambangólórr; wa oya bóktan turrkrrurr, da wa oya olmal basen alóp akó tapasukurr. 23 Da Rreizel bikóm esenórr a siman olom ilngumilürr. Wa we bóktanórr wagó, “God kürü ene büód kuri amaike.” 24 Rreizel tóba siman olom ngi ngyesilürr Zosep.§ Wa bóktanórr wagó, “Kürü ⌊Lod⌋ akó darrü olom ki kókya oya kakóm.”
Zeikob a Leiban ⌊Sip⌋ Arrgrrat Bóktan Tónggapórri
25 Rreizel Zosepón nóma ilngumilürr, Zeikob Leibanka bóktanórr wagó, “Kürü kya zirrkapó kólba kwata, kólbanan ngyaben tüpdü alkomólóm! 26 Ma kürü kol a akó olmalpükü külió, ka nibióbkü zaget namülnürrü marünkü, ó ka kólba kwata ugón bupudo. Ma umulóla ka ne ngarkwatódó zaget tómbapón namülnürrü marünkü.”
27 Da Leiban bóktan yalkomólórr wagó, “Ma moba obzek kwata kürüka ne morroal nóma seserró, da ma kankü ae namülün. Ka umul bairrü ngibürr umul-kók ne pokoa tómbapónónóp wagó, Lod kürü marübókamde mórrel kókyanórr. 28 Moba zaget darrem ngiblia, da ka sab marü darrem mülino.”
29 Zeikob bóktanórr wagó, “Ma umulóla ka marünkü ia zaget tómbapónórró akó marü sip a ⌊kau⌋ ngarkwata kürü tangdógabi ia dódórr bailürr. 30 Marü aüdan kau a sip kwarilürr, ka ngaensingül nóma tamrró. Errkya marü ma wirri ngarkwat kau a sipako. Da Lod marü kuri bles mine, ka negama wamnórró. Da ma ia, ka kólbanan olmalkolabkü zaget nómatan tómbapolo?”
31 Da Leiban imtinürr wagó, “Ka marü ia laró darrem mókyeno?”
Zeikob bóktan yalkomólórr wagó, “Ma kürü darrü darrem kla akyan-gu. Wata darrpan kla ma tónggapono. Ka wata sab marü sip a ⌊gout⌋ ngabkalo, ma ne kürü ini bóktandó nóma tübino: 32 Ka kya ini ngürr kóbó wamlón marü blaman sip a gout ngabkankü. Ka blaman pug pokopükü sip kubó tibi-tibi pokodó irrbulo, akó blaman pugan sip kupo. Ka akó kubó baeb pokopükü gout inzan nangónónómo. Kürü darrem sab we kla kwarile. 33 Sab ugórr ma büsai eseno wa, ka ia amkoman namülnürrü marüka, ma sab kürü darrem amzyatóm nóma tamo. Blaman gout baeb pokopükü babul ne kla kwarile, akó sip kupo pug-koke ne kla kwarile, ma ugón umul baino wagó, gómól-gómól azebórrónako.”
34 Leiban abinürr wagó, “Ó, ka ubi baina. Inzan ki tómbapó, mazan namüla.” 35 A ene dadan ngürrdü, Leiban tibi-tibi amalórr blaman baeb pokopükü simanal gout akó ópal gout ngibürr goutüdügab. Akó blaman pugan sip kupo dadanzan nangónónóp. Da wa yazebórr, tóba simanal olmal nülinóp ngabkanóm.* 36 Leiban ne sip a gout yazebórr, wa we klampükü wamórr aüd ngürr ngarkwat kan Zeikobkagab. Zeikob we yarilürr, Leibanón ngibürr sip a gout ngabkanóm.
37 Zeikob arról nugup tiz singgalgónórr. Ngibürr sopae bazebde, wa baeb wi tómbapónórr, zitülkus ngibürr ene nugup tizab aumana kwin ama panzedó togobórr. 38 Zeikob olgabi ene baeb wiagótórrón nugup tiz irrbünürr blaman nae kurrópdü. Wa inzan we zitülkusdü irrbünürr, i wata sip a gout ibü obzek kwata ki korale, i nae anónóm nóma togoble. I nae anónóm nóma togoblórr, ibü ene kupo balngón ubia ugón yazeblórr. 39 Sip a gout ene nugup tiz obzek kwata tibióbbóka olngolórr. Solodó ene ópala küsil kupo balngónónóp. Ngibürr ngüin wibagótórrón, ngibürr ngüin kari baeb pokopükü, ngibürr ngüin wirri baeb pokopükü. 40 Zeikob ene küsil sip a gout kupo nürrgrrütóp ene dudu ngorodógabi. Wa barre sip a gout irrbünürr obzek ama Leibanón pug a wi-wi sopae kwóbdü. Wa tóbankü sip a gout yabül we ngarkwatódó tómbapónórr. Wa tóba yabül Leibanónpükü koke dayónürr. 41 Ene arüng sip a gout kubó dabyónüm nóma bairre, Zeikob kubó ene tiz ibü obzek kwata irrbüle ene nae kurrópdü. Ene igósüm, i kubó ene tiz minggüpanandó dabyónórre. 42 Zeikob nugup tiz koke irrbünürr arüng-koke sip a gout, ibü obzek kwata. Da olgabi módóga, arüng-koke sip a gout Leibanka ogoblórr. A morroal arüng klama Zeikobka ogoblórr. 43 Inzande Zeikob wirri mórrel pamóm bainürr. Oya abün sip a gout, leba zaget kolpam, akó ⌊kamel⌋ a ⌊donki⌋ kwarilürr.
* 30:6 Dan ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanana. Oya küp módóga: wa pupo syórr darrü pama dümdüm kla tónggapónórr. 30:8 Naptali ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanan. Oya küp módóga: bóka bamgün. 30:11 Gad ngian küp módóga: morroal ain. § 30:13 Asyerr ngian küp módóga: bagürwóm. * 30:14 Bikóm basen nugup zid, Mórrke-mórrke módóga: mandrake. Alo nugup kokea, merrsinüm ipadnóp kolab okómóp morroal ainüm. 30:18 Isakarr ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanan. Oya küp módóga: darrem asine. 30:20 Zebulun ngian küp módóga: wa gyaur kla ipadórr. § 30:24 Zosep ngian küp módóga: wa akó darrü ki emngyel. * 30:35 Leiban Zeikobón ilklió-iliónürr. Wa Zeikobón singül kwata wamórr tóba pug pokopükü sip a gout azebóm. 30:37 Wa aüd nugupdügab tiz singgalgónórr. Ibü ngi Mórrke-mórrke módógako: poplar, almond, akó plane. 30:39 Zeikob abün sip akó gout yazebórr zitülkus God oya bles yónürr, nugup tizabbókamde koke (31:9).