66
1 Ke tauhi ʻae ʻOtua lāngilangi ʻi he angavaivai mo e moʻoni 5 ʻOku ne fakafiemālie ki he angavaivai ʻaki ʻae toʻutangata fakaofo, 10 Pea mo e ngaahi tāpuaki ki he siasi. 15 Ko e fakamaau māsila ʻae ʻOtua ki he kakai angahala. 19 ʻE maʻu ʻe he Senitaile ʻae siasi māʻoniʻoni, 24 Pea te nau mamata ki he fakamalaʻia ʻoe kakai angahala.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
“Ko hoku ʻafioʻanga ʻae langi, pea ko hoku tuʻuʻanga vaʻe ʻa māmani:
kofaʻā ia ʻae fale ʻoku mou langa kiate au?
Pea kofaʻā ia ʻae potu ʻo ʻeku mālōlō?
He ʻoku pehē ʻe Sihova, “Ko e ngaahi meʻa na kotoa pē naʻe ngaohi ʻe hoku nima,
pea kuo ʻi ai pe ʻae ngaahi meʻa ko ia:
ka te u vakai ki he tangata ni,
ʻio, kiate ia ʻoku masiva pea ʻoku loto fakatomala moʻoni,
pea ʻoku tetetete ʻi heʻeku folofola.
Ko ia ʻoku ne tāmateʻi ʻae pulu ʻoku hangē ia kuo ne tāmateʻi ha tangata;
ko ia ʻoku ne feilaulau ʻaki ha lami, ʻo hangē kuo ne tuʻusi ke motu ʻae kia ʻoe kulī;
ko ia ʻoku ne ʻatu ha feilaulau, ʻoku hangē kuo ne ʻatu ʻae toto ʻoe puaka;
ko ia ʻoku ne tutu ʻae meʻa namu kakala, ʻo hangē kuo ne tāpuaki ha tamapua.
ʻIo, kuo nau fili honau ngaahi hala,
pea ʻoku fiefia honau laumālie ʻi heʻenau ngaahi meʻa fakalielia.
Pea ko au foki te u tuʻutuʻuni ʻenau ngaahi mamahi,
pea ko e meʻa ʻoku nau manavahē ki ai te u ʻomi kiate kinautolu;
koeʻuhi ʻi heʻeku ui, naʻe ʻikai tali ʻe ha tokotaha ʻi heʻeku lea,
naʻe ʻikai te nau fanongo,
kā naʻa nau fai kovi ʻi hoku ʻao,
pea naʻa nau fili ʻaia naʻe ʻikai te u fiemālie ai.”
 
Fanongo ki he folofola ʻa Sihova,
ʻakimoutolu ʻoku tetetete ki heʻene folofola;
“Ko homou ngaahi kāinga naʻe fehiʻa kiate kimoutolu,
ʻo kapusi kituʻa ʻakimoutolu koeʻuhi ko hoku huafa,
naʻa nau pehē, ‘Ke ongoongoleleiʻia ʻa Sihova:
ka e ʻafio ia ko homou fakafiefia,’
pea ʻe mā ʻakinautolu.
Ko e leʻo ʻoe longoaʻa mei he kolo,
ko e leʻo mei he falelotu lahi,
ko e leʻo ʻo Sihova ʻaia ʻoku ne totongi totonu ki hono ngaahi fili.
 
“ʻI he teʻeki ai ke langā, naʻa ne fāʻeleʻi,
ʻi he teʻeki ai ke mamahi ia, naʻe fāʻeleʻi ia ʻae tamasiʻi tangata.
Ko hai kuo ne fanongo ki ha meʻa pehē?
Ko hai kuo ne mamata ki he ngaahi meʻa pehē?
ʻE faʻa ngaohi ʻa māmani ke fanauʻi ʻi he ʻaho pe taha?
Pe ʻe fanauʻi fakafokifā ha puleʻanga?
He naʻe kamata langa pe ʻa Saione,
pea fanauʻi leva ʻa ʻene fānau.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova, He te u ʻomi ke fanauʻi, ka e ʻikai te u ngaohi ke fāʻele?” ʻOku pehē ʻe ho ʻOtua,
He te u ngaohi ke fānau,
kae tāpuni ʻae manāva?
10 “Ke fiefia ʻakimoutolu mo Selūsalema, pea nekeneka mo ia, ʻakimoutolu kotoa pē ʻoku ʻofa kiate ia:
mou fiefia ʻi he fiefia mo ia, ʻakimoutolu kotoa pē ʻoku mamahi koeʻuhi ko ia:
11 Koeʻuhi ke mou huhu, pea mākona ʻi he huʻahuhu ʻo ʻene fakafiemālie?
Koeʻuhi ke mou mimisi,
pea fiefia ʻi hono lahi ʻo hono nāunau.
 
12 He ʻoku pehē ʻe Sihova, “Vakai, te u tuku ʻae melino kiate ia ʻo hangē ko e vaitafe,
pea ko e nāunau ʻoe Senitaile ʻo hangē ko e vaitafe laulahi:
pea te mou toki huhu,
ʻe fua ʻakimoutolu ʻi hono vakavaka,
pea lulululu ʻe hono ongo tui.
13 ‌ʻO hangē ko e tokotaha ʻoku fakafiemālie ki ai ʻene faʻē,
ʻe pehē ʻeku fakafiemālie kiate koe;
pea ʻe fakafiemālieʻi ʻakimoutolu ʻi Selūsalema.”
14 Pea ka mou ka mamata ki he meʻa ni, ʻe fiefia homou loto,
pea moʻui homou hui ʻo hangē ko e ʻakau mata:
pea ʻe hā ʻae nima ʻo Sihova ki heʻene kau tamaioʻeiki,
mo hono houhau ki hono ngaahi fili.
15 Kae vakai, ʻe hāʻele mai ʻa Sihova mo e afi,
pea hangē ko e ʻahiohio ʻa ʻene ngaahi saliote,
ke ʻatu hono houhau ʻi he mālohi,
pea mo ʻene valoki ʻaki ʻae ulo ʻoe afi.
16 Koeʻuhi ʻe fai ʻe Sihova mo e kakano kotoa pē ʻaki ʻae afi mo ʻene heletā:
pea ko e tokolahi ʻe tāmateʻi ʻe Sihova.
17 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻE ʻauha fakataha, ʻakinautolu ʻoku teuteu mo fakamaʻa ʻakinautolu ʻi he ngoue ʻi he tuʻa ʻakau ʻe taha ʻi he lotolotonga, ʻo kai ʻae kakano ʻoe puaka, pea mo e meʻa fakalielia, pea mo e kumā.
18 “He ʻoku ou ʻilo ʻenau ngaahi ngāue pea mo ʻenau ngaahi mahalo: ʻe hoko ʻo pehē, te u tānaki ʻae ngaahi puleʻanga kotoa pē mo e lea kehekehe kotoa pē; pea te nau haʻu, ʻo mamata ki hoku nāunau.
19 “Pea te u ai ha fakaʻilonga ʻiate kinautolu, pea te u fekau ʻakinautolu ʻoku hao ʻiate kinautolu ki he ngaahi puleʻanga, ki Tasisi, mo Puli, mo Luti, ʻakinautolu ʻoku teke ʻae kaufana, ki Tupale, mo Savani, ki he ngaahi motu mamaʻo, ʻaia ʻoku teʻeki ai ke fanongo ki hoku ongoongo, pea teʻeki ai ke mamata ki hoku nāunau; pea te nau fakahā hoku nāunau ki he kakai Senitaile.
20 Pea ʻoku pehē ʻe Sihova, te nau ʻomi homou ngaahi kāinga kotoa pē ko e feilaulau kia Sihova mei he puleʻanga kotoa pē ʻi he fanga hoosi, pea ʻi he ngaahi meʻa teka, pea ʻi he meʻa fata, pea ʻi he fanga miuli, pea ʻi he fanga manu veʻe vave, ki hoku moʻunga tapu ko Selūsalema, ʻo hangē naʻe ʻomi ʻe he fānau ʻo ʻIsileli ʻae feilaulau ʻi he ipu maʻa ki he fale ʻo Sihova.
21 Pea ʻoku pehē ʻe Sihova, “Te u fokotuʻu ʻiate kinautolu foki ʻae kau taulaʻeiki pea mo e kau Livai.”
22 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻO hangē ko e tuʻumaʻu ʻi hoku ʻao, ʻae ngaahi langi foʻou pea mo e maama foʻou, ʻaia te u ngaohi, ʻe pehē ʻae tuʻumaʻu ʻo homou hako mo homou hingoa. 23 Pea ʻoku pehē ʻe Sihova, “ʻE haʻu ʻae kakai kotoa pē ke lotu ʻi hoku ʻao, mei he māhina foʻou ʻe taha ʻo aʻu ki he māhina foʻou ʻe taha, pea mei he ʻaho tapu ʻe taha ʻo aʻu ki he ʻaho tapu ʻe taha. 24 “Pea te nau ʻalu atu, pea sio ki he ngaahi ʻangaʻanga ʻoe kakai naʻe angatuʻu kiate au: koeʻuhi ʻe ʻikai mate honau ʻuanga, pea ʻe ʻikai tāmateʻi ʻenau afi; pea te nau hoko ko e fehiʻanekina ki he kakai kotoa pē.”