2
1 Ko e fakahā ʻe he ʻOtua ʻene ʻuluaki ʻofa ki he kakai Siu. 9 Pea ko ʻenau fakaholomui lahi, 14 Ko e tupuʻanga ʻo ʻenau tuʻutāmaki meiate kinautolu pe. 20 Ko e angahala ʻa Siuta. 31 Ko e liaki ʻe Sihova ʻenau falalaʻanga.
Pea naʻe toe hoko ʻae folofola ʻa Sihova kiate au, ʻo pehē, “ʻAlu ʻo kalanga ki he telinga ʻo Selūsalema, ʻo pehē, ‘ʻOku pehē mai ʻe Sihova;
“ʻOku ou manatuʻi koe, ko e angalelei naʻe fai kiate koe ʻi hoʻo kei siʻi,
mo e ʻofa naʻe fakahā ʻi hoʻo fakanofo,
ʻi hoʻo muimui kiate au ʻi he toafa,
ʻi he fonua naʻe ʻikai tūtuuʻi.
Naʻe fakatapui ʻa ʻIsileli kia Sihova,
ko e ʻuluaki fua ʻo hono tupu:
ʻe halaia ʻakinautolu kotoa pē ʻoku fakaʻauha ia;’ ”
ʻoku pehē ʻe Sihova, “ʻE hoko ʻae kovi kiate kinautolu.”
‌ʻE fale ʻo Sēkope, pea mo e faʻahinga kotoa pē ʻoe fale ʻo ʻIsileli, mou fanongo ki he folofola ʻa Sihova.
¶ ʻOku pehē ʻe Sihova,
“Ko e hā ʻae kovi kuo ʻiloʻi ʻe hoʻomou ngaahi tamai ʻiate au,
koeʻuhi kuo nau liʻaki au,
pea muimui ki he meʻa noa pe,
pea kuo nau hoko ʻo vale?
Pea naʻe ʻikai te nau pehē, ‘Ko e fē ʻa Sihova, ʻaia naʻa ne ʻomi ʻakimautolu mei he fonua ko ʻIsipite,
ʻaia naʻa ne tataki ʻakimautolu ʻi he toafa;
ʻi he fonua lala pea luoluo,
ʻi he fonua mōmoa, mo e malumalu ʻoe mate,
ʻi he fonua kuo ʻikai fononga ki ai ha tangata,
pea ʻoku ʻikai nofo ai ha tangata?’
Pea naʻaku ʻomi ʻakimoutolu ki he fonua mahu,
ke kai hono fua, mo hono lelei ʻo ia;
ka ʻi hoʻomou hū ki ai, kuo mou fakakoviʻi hoku fonua,
pea ngaohi hoku tofiʻa ko e meʻa fakalielia.
Naʻe ʻikai pehē ʻe he kau taulaʻeiki, ‘Ko e fē ʻa Sihova?’
Pea naʻe ʻikai ʻiloʻi au ʻekinautolu naʻe maheni ai ʻi he fono:
pea naʻe angatuʻu kiate au ʻae kau tauhi foki,
pea naʻe kikite ʻae kau palōfita ʻi he hingoa ʻo Peali,
pea nau muimui ki he ngaahi meʻa taʻeʻaonga.”
Ko ia ʻoku pehē mai ʻe Sihova, “Te u toe lea kiate kimoutolu,
pea te u kole ki hoʻomou fānau, pea mo e fānau ʻa hoʻomou fānau.
10 Koeʻuhi, ke mou ʻalu ki he ngaahi motu ʻo Kitimi, ʻo mamata;
pea fekau ki Keta, pea fakakaukau lahi,
pea vakai, pe ʻoku ai ha meʻa pehē.
11 ‌ʻOku ai ha kakai kuo fetongi honau ngaahi ʻotua,
ʻaia naʻe ʻikai ko e ʻotua?
Ka kuo fetongi ʻa hoku kakai honau nāunau ki he meʻa taʻeʻaonga.”
12 ‌ʻOku pehē mai ʻe Sihova, “ʻE ngaahi langi mou ofo ki he meʻa ni,
pea mou manavahē fakailifia;
pea tetetete lahi ʻaupito,
13 “He kuo fai ʻe hoku kakai ʻae meʻa kovi ʻe ua:
kuo nau liʻaki au ko e matavai moʻui,
pea kuo nau tā kiate kinautolu ʻae ngaahi ʻaiʻanga vai, ko e ngaahi ʻaiʻanga vai mafōfoa, ʻaia ʻoku ʻikai faʻa maʻu ai ha vai.
14 “Ko e tamaioʻeiki ʻa ʻIsileli?
Pe ko e hako ia ʻoe tamaioʻeiki?
Ka ko e hā kuo fakamālohi ai ia?
15 Naʻe ngungulu kiate ia ʻae fanga laione mui,
kuo nau tangi ʻaki ʻae leʻo lahi,
kuo nau fakalala ʻae fonua: kuo tutu hono ngaahi kolo pea ʻoku ʻikai ha kakai.
16 Pea kuo fakavolu foki ho tumuʻaki, ʻe he fānau ʻo Nofi mo Tapanesi.
17 “ʻIkai kuo hoko ʻae meʻa ni kiate koe ʻiate koe pe,
ʻi hoʻo liʻaki ʻa Sihova ko ho ʻOtua, ʻi heʻene tataki koe ʻi he hala?
18 Pea ko eni, ko e hā ʻaʻau te ke ʻalu ai ʻi he hala ki ʻIsipite, ke inu ʻi he ngaahi vai ʻo Sihoa?
Pea ko e hā te ke ʻalu ai koe ʻi he hala ki ʻAsilia, ke inu ʻi he vai ʻoe vaitafe?
19 “ʻE tautea koe ʻe hoʻo angahala ʻaʻau,
pea ʻe valokiʻi koe ʻe hoʻo fakaholomui:
ko ia ke ke ʻilo mo vakai, ko e meʻa kovi mo fakamamahi,
ʻa hoʻo liʻaki ʻa Sihova ko ho ʻOtua,
pea ʻoku ʻikai te ke manavahē kiate au,” ʻoku pehē ʻe he ʻEiki ko Sihova ʻoe ngaahi kautau.
20 “He talu mei muʻa kuo u maumauʻi hoʻo haʻamonga,
pea motuhi ho ngaahi haʻi;
pea naʻa ke pehē, ‘ʻE ʻikai te u fai kovi;’
ka kuo ke ʻeveʻeva ʻi he ngaahi moʻunga māʻolunga kotoa pē,
pea ʻi he lolo ʻakau mata kotoa pē ʻo fai angahala.
21 Ka naʻaku tō koe, ko e vaine lelei,
ko e tenga lelei ʻaupito:
pea ʻoku fēfē ai haʻo liliu ko e ʻakau kovi, ko e vaine kehe kiate au?”
22 He ʻoku pehē mai ʻe he ʻEiki ko Sihova, “Kapau te ke fufulu koe ʻaki ʻae naita,
pea toʻo kiate koe ʻae koa lahi,
ka ʻoku kei ʻilonga ʻa hoʻo hia ʻi hoku ʻao.
23 “ʻE fēfē koā ʻa hoʻo pehē, ‘ʻOku ʻikai te u ʻuli,
ʻoku ʻikai te u muimui kia Peali’?
Vakai ki hoʻo ʻulungāanga ʻi he teleʻa,
ke ke ʻilo ʻaia kuo ke fai:
ko e kāmeli veʻe vave koe, ʻoku feʻaluʻaki ʻi hono ngaahi hala; 24 Ko e ʻasi hehengi ʻoku maheni ai mo e toafa, ʻaia ʻoku ne folohifo ʻae matangi ʻi heʻene holi;
pea ʻi heʻene pehē ko hai ʻoku faʻa fakafoki ia?
ʻE ʻikai kumi fakafiuʻi ia ʻe ha taha; ka te nau ʻilo ia ʻi hono māhina.
25 “Taʻofi ho vaʻe mei he taʻetopuvaʻe,
pea mo ho kia mei he fieinu:
ka naʻa ke pehē, ‘ʻOku ʻikai ha ʻamanaki:’
ʻoku ʻikai; he kuo u ʻofa ki he kau muli,
pea te u muimui pe kiate kinautolu.’
26 Hangē ʻoku mā ʻae kaihaʻa ʻi hono ʻiloʻi ia,
ʻoku pehē ʻae mā ʻae fale ʻo ʻIsileli;
ko kinautolu, mo honau ngaahi tuʻi, mo honau houʻeiki, mo honau kau taulaʻeiki, mo honau kau palōfita.
27 Ko kinautolu ʻoku pehē ki he ʻakau, ‘Ko ʻeku tamai koe;’
pea ki he maka, ‘Naʻa ke fāʻeleʻi au:’
he kuo nau fulituʻa kiate au,
pea ʻoku ʻikai hanga mai honau mata:
ka ʻi he ʻaho ʻo ʻenau mamahi te nau lea, ʻo pehē mai, ‘Tuʻu hake, ʻo fakamoʻui ʻakimoutolu.’
28 “Kā ko e fē ho ngaahi ʻotua kuo ke ngaohi moʻou?
Ke tuʻu hake ʻakinautolu, kapau te nau faʻa fakamoʻui koe ʻi he ʻaho ʻoe mamahi:
he ʻoku hangē ko hono lahi ʻo hoʻo ngaahi kolo, ʻE Siuta, ʻoku pehē hono tokolahi ʻo ho ngaahi ʻotua.
29 “Ko e hā te mou tukuakiʻi ai au?
ʻOku pehē ʻe Sihova, “Kuo angatuʻu kiate au ʻakimoutolu kotoa pē.”
30 “Kuo taʻeʻaonga ʻeku taaʻi hoʻomou fānau;
he ʻoku ʻikai te nau poto ai:
kuo fakaʻauha homou kau palōfita, ʻaki hoʻomou heletā ʻamoutolu,
ʻo hangē ko e laione fakaʻauha.
31 ‌ʻAe toʻutangata, mou tokanga ki he folofola ʻa Sihova.
He naʻaku hoko ko e toafa ki ʻIsileli?
Pe ko e fonua fakapoʻuli?
Pea ko e hā ʻoku pehē ai ʻa hoku kakai, ‘Ko e houʻeiki ʻakimautolu;
pea ʻe ʻikai te mau toe haʻu kiate koe?’
32 “ʻE faʻa fakangaloʻi ʻe he tāupoʻou ʻa ʻene teunga,
pe ko e taʻahine taʻane ʻa ʻene teuteu?
Kā kuo fakangalongaloʻi au ʻe hoku kakai ʻi he ngaahi ʻaho taʻefaʻalaua.
33 Ko e hā ʻoku ke teuteu ai ho hala ke kumi ʻae ʻofa?
Ko ia kuo ke akonaki ʻaki ho ngaahi hala ki he kau angahala foki.
34 Kuo ʻiloʻi foki ʻae toto ʻoe ngaahi laumālie taʻehalaia ʻi he kapa ʻo ho kofu:
ʻoku ʻikai te u ʻilo ia ʻi he kumi lahi,
ka ʻoku fakahāhā pe ia ʻiate kinautolu ni kotoa pē.
35 “Ka ʻoku ke pehē ʻe koe, ‘ʻOku ou taʻehalaia,
pea ko ia ʻe fakaafe ʻa hono houhau ʻiate au.’
“Vakai, te u fakamaauʻi koe,
koeʻuhi ʻoku ke pehē, ‘Naʻe ʻikai te ke fai kovi.’
36 Ko e hā ʻoku ke ʻalu fano ai pe ke fetongi ho hala?
Te ke mā foki ki ʻIsipite,
ʻo hangē ko hoʻo mā ki ʻAsilia.
37 ‌ʻIo, te ke ʻalu meiate ia, kuo ʻai ho nima ki ho ʻulu:
he kuo liʻaki ʻe Sihova ho ngaahi falalaʻanga,
pea ʻe ʻikai te ke monūʻia ai.”