28
1 Ko e kikite loi ʻa Hanania ki he toe ʻomi ʻae ngaahi ipu mo Sekonia. 5 Ko e fakaʻamu ʻa Selemaia ke moʻoni ia, pea ne fakahā ʻoku ʻilo ʻae palōfita moʻoni ʻi he hoko ʻa ʻene lea. 10 ʻOku maumauʻi ʻe Hanania ʻae haʻamonga ʻa Selemaia. 12 Ko e kikite ʻa Selemaia ki he haʻamonga ukamea, mo e kikite ki he mate ʻa Hanania.
Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he taʻu pe ko ia, ʻi he kamataʻanga ʻoe pule ʻa Setikia ko e tuʻi ʻo Siuta, ʻi hono fā ʻoe taʻu, pea ʻi hono nima māhina, ko Hanania ko e foha ʻo ʻAsuli ko e palōfita, ʻaia naʻe ʻi Kipione, naʻe lea kiate au ʻi he fale ʻo Sihova, ʻi he ʻao ʻoe kau taulaʻeiki, pea mo e kakai kotoa pē, ʻo pehē, Naʻe pehē mai ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli, “Kuo u maumauʻi ʻae haʻamonga ʻae tuʻi ʻo Papilone. ‌ʻI he teʻeki ai ʻosi ʻae taʻu ʻe ua te u toe ʻomi ki he potu ni ʻae ngaahi ipu kotoa pē ʻoe fale ʻo Sihova, ʻaia naʻe fetuku ʻe Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone mei he potu ni, pea ʻave ia ki Papilone: ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, Pea te u toe ʻomi ki he potu ni ʻa Sekonia, ko e foha ʻo Sihoiakimi ko e tuʻi ʻo Siuta, mo e kau pōpula kotoa pē ʻo Siuta, ʻaia naʻe ʻalu ki Papilone; he te u maumauʻi ʻae haʻamonga ʻae tuʻi ʻo Papilone.”
¶ Pea naʻe toki pehē ʻe he palōfita ko Selemaia, ki he palōfita ko Hanania, ʻi he ʻao ʻoe kau taulaʻeiki, pea ʻi he ʻao ʻoe kakai kotoa pē naʻe tutuʻu ʻi he fale ʻo Sihova, ‌ʻIo, naʻe pehē ʻe he palōfita ko Selemaia, “ʻEmeni: ke fai pehē ʻe Sihova: ke fakamoʻoni ʻe Sihova ki he ngaahi lea kuo ke kikite ʻaki, ke toe ʻomi ʻae ngaahi ipu ki he fale ʻo Sihova, pea mo e kau pōpula kotoa pē, mei Papilone ki he potu ni. Ka te ke fanongo eni ki he lea ni te u lea ʻaki ʻi ho telinga, pea ki he telinga ʻoe kakai kotoa pē; Ko e kau palōfita naʻe muʻomuʻa ʻiate au pea naʻe muʻa ʻiate koe ʻi muʻa, naʻa nau kikite foki ki he ngaahi kakai lahi, pea ki he ngaahi puleʻanga lahi, ki he tau, mo e kovi, pea mo e mahaki fakaʻauha. Ko e palōfita ʻoku kikite ki he melino, ʻoka fakamoʻoni ʻo hoko ʻae lea ʻae palōfita, ʻe toki ʻilo ai ʻae palōfita, ʻaia naʻe fekau moʻoni ʻe Sihova.”
10 ¶ Pea naʻe toki toʻo ʻe Hanania ko e palōfita ʻae haʻamonga mei he kia ʻoe palōfita ko Selemaia, pea maumauʻi ia. 11 Pea lea ʻa Hanania ʻi he ʻao ʻoe kakai kotoa pē, ʻo pehē, “ʻOku pehē mai ʻe Sihova; ʻE pehē ʻeku maumauʻi ʻae haʻamonga ʻo Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone mei he kia ʻoe kakai kotoa pē ʻi he teʻeki ai ʻosi kotoa ʻae taʻu ʻe ua.” Pea naʻe ʻalu atu ʻae palōfita ko Selemaia.
12 ¶ Pea hili hono maumauʻi ʻe he palōfita ko Hanania ʻae haʻamonga mei he kia ʻoe palōfita ko Selemaia, naʻe toki hoko mai ʻae folofola ʻa Sihova ki he palōfita ko Selemaia, ʻo pehē, 13 “ʻAlu ʻo tala kia Hanania, ʻo pehē, ʻOku pehē mai ʻa Sihova; Kuo ke maumauʻi ʻae ngaahi haʻamonga ʻakau; ka te ke ngaohi maʻanautolu ʻae ngaahi haʻamonga ukamea. 14 He ʻoku pehē mai ʻa Sihova ʻoe ngaahi kautau, ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli; kuo u ʻai ʻae haʻamonga ukamea ki he kia ʻoe kakai kotoa pē, koeʻuhi ke nau tauhi kia Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone; pea te nau tauhi kiate ia: pea kuo u foaki foki kiate ia ʻae ngaahi manu ʻoe ngoue.”
15 ¶ Pea naʻe toki pehē ʻe he palōfita ko Selemaia ki he palōfita ko Hanania, “Fanongo mai, Hanania; naʻe ʻikai fekau koe ʻe Sihova; ka kuo ke ngaohi ʻae kakai ni ke nau falala ki he loi. 16 Ko ia ʻoku pehē mai ʻa Sihova; Vakai, te u lī koe mei he funga ʻoe fonua: te ke mate ʻi he taʻu ni, koeʻuhi kuo ke ako ʻaki ʻae angatuʻu kia Sihova.” 17 Pea naʻe mate ʻa Hanania ko e palōfita ʻi he taʻu ko ia ʻi hono fitu māhina.