30
1 ʻOku fakahā ʻe he ʻOtua kia Selemaia ʻae liliu mai ʻae kakai Siu. 4 Hili ʻenau mamahi te nau tauʻatāina. 10 ʻOku ne fakafiemālieʻi ʻa Sēkope. 18 ʻE liliu mai ʻakinautolu ʻi he ʻaloʻofa. 20 ʻE tō ʻae houhau ki he angahala.
Ko e folofola naʻe hoko meia Sihova kia Selemaia,
ʻo pehē,
‌ʻOku folofola ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli,
ʻo pehē,
“Ke ke tohi ʻi he tohi ʻae ngaahi lea kotoa pē kuo u lea ʻaki kiate koe.
He ʻoku pehē ʻe Sihova,
Vakai,
ʻoku haʻu ʻae ngaahi ʻaho ʻaia te u toe ʻomi ai ʻae kau pōpula ʻi hoku kakai ko ʻIsileli mo Siuta,
ʻoku pehē ʻe Sihova:
pea te u pule kiate kinautolu ke nau foki ki honau fonua,
ʻaia naʻaku foaki ki heʻenau ngaahi tamai,
pea te nau maʻu ia.”
¶ Pea ko e ngaahi lea eni naʻe folofolaʻaki ʻe Sihova ki ʻIsileli mo Siuta.
He ʻoku pehē ʻe Sihova;
“Kuo mau fanongo ki he leʻo ʻoe tetetete,
mo e manavahē,
kae ʻikai ko e fiemālie.
Mou fehuʻi eni,
pea vakai pe ʻoku ai ha tangata ʻoku langā ke fāʻele?
Ko e hā ʻoku ou mamata ai ki he tangata taki taha ʻoku ʻai hono nima ki hono kongaloto,
ʻo hangē ko e fefine ʻoku langā,
pea ʻoku tetea ʻae mata kotoa pē?
‌ʻOiauē! He ʻoku lahi ʻae ʻaho ko ia,
he ʻoku ʻikai hano tatau:
ʻio,
ko e ʻaho mamahi ʻo Sēkope;
ka ʻe fakamoʻui ia mei ai.”
He ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau,
“ʻE hoko ʻo pehē ʻi he ʻaho ko ia,
te u maumauʻi ʻae haʻamonga mei ho kia,
pea te u motuhi ho ngaahi haʻi,
pea ʻe ʻikai te ne toe tauhi ki he kau muli:
Ka te nau tauhi kia Sihova ko honau ʻOtua,
mo Tevita ko honau tuʻi,
ʻaia te u fokotuʻu kiate kinautolu.”
10 ¶ Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova,
“ʻOua naʻa ke manavahē,
ʻE Sēkope ko ʻeku tamaioʻeiki;
pea ʻoua naʻa ke puputuʻu,
ʻE ʻIsileli:
koeʻuhi vakai,
te u fakamoʻui koe mei he mamaʻo,
pea mo ho hako mei he fonua ʻo ʻenau pōpula;
pea ʻe tafoki ʻa Sēkope,
pea ʻe mālōlō ia,
mo fiemālie,
pea ʻe ʻikai fakailifiaʻi ia ʻe ha tokotaha.
11 He ʻoku pehē ʻe Sihova,
ʻOku ou ʻiate koe ke fakamoʻui koe:
kapau te u fakaʻosi ʻaupito ʻae ngaahi kakai kuo u fakamovete koe ki ai,
ka ʻe ʻikai te u fakaʻosi ʻaupito koe:
ka te u tautea fakasiʻisiʻi koe,
ka e ʻikai te ke hao ʻaupito.
12 He ʻoku pehē ʻe Sihova,
ʻOku taʻefaʻafakamoʻui ho fakavolu,
pea ʻoku kovi lahi ho lavea.
13 ‌ʻOku ʻikai ha taha ke langomakiʻi koe,
Ke ne nonoʻo ho lavea:
ʻoku ʻikai ha vai fakamoʻui kiate koe.
14 Kuo fakangalongaloʻi koe ʻekinautolu kotoa pē naʻe ʻofa;
ʻoku ʻikai te nau kumi koe;
he kuo u tui ʻaki koe ʻae tā ʻae fili,
ʻaki ʻae tautea lahi ʻaupito,
koeʻuhi ko hono lahi ʻo hoʻo hia;
pea koeʻuhi kuo tupu hoʻo ngaahi angahala.
15 Ko e hā ʻoku ke tangi ai koeʻuhi ko hoʻo mamahi?
ʻE ʻikai faʻa fakamoʻui ho lavea,
koeʻuhi ko hono lahi ʻo hoʻo hia:
kuo u fai ʻae ngaahi meʻa ni kiate koe,
koeʻuhi kuo tupu ʻo lahi hoʻo ngaahi angahala.
16 Ko ia ʻe fakaʻauha ʻakinautolu kotoa pē ʻoku fakaʻauha koe;
pea ʻe ʻave fakapōpula taki taha kotoa pē ʻa ho ngaahi fili;
pea ʻe maumauʻi ʻakinautolu kotoa pē ʻoku nau maumauʻi koe,
pea ʻe tukuange ki he fakamālohi ʻakinautolu kotoa pē ʻoku fakamālohi kiate koe.
17 He ʻoku pehē ʻe Sihova,
Te u fakamoʻui koe,
pea te u fakamoʻui mo ho ngaahi lavea;
koeʻuhi naʻa nau ui koe,
‘Ko e liʻaki,’
ʻo pehē,’
Ko Saione eni,
ʻaia ʻoku ʻikai kumi ki ai ʻe ha taha.’ ”
18 ¶ ʻOku pehē ʻe Sihova;
“Vakai,
te u toe liliu ʻae pōpula ʻoe ngaahi fale fehikitaki ʻo Sēkope,
pea te u ʻofa ki hono ngaahi nofoʻanga;
pea ʻe langa ʻae kolo ʻi hono moʻunga ʻoʻona,
pea tuʻumaʻu pe ʻae fale fehikitaki ʻi hono anga muʻa.
19 Pea ʻe ʻalu atu mei ai ʻae fakafetaʻi pea mo e leʻo ʻokinautolu ʻoku fakafiefia:
pea te u fakatokolahi ʻakinautolu,
pea ʻe ʻikai te nau tokosiʻi;
pea te u fakaongoongoleleiʻi ʻakinautolu,
pea ʻe ʻikai te nau māʻulalo.
20 Pea ʻe ʻi ai ʻenau fānau ʻo hangē ko ia ʻi muʻa,
pea ʻe fakatuʻumaʻu ʻenau fakataha ʻi hoku ʻao,
pea te u tautea ʻakinautolu kotoa pē ʻoku fakamālohiʻi ʻakinautolu.
21 Pea ʻe tupu honau houʻeiki ʻi honau faʻahinga,
pea ʻe tupu ʻiate kinautolu ʻa honau pule;
pea te u pule ke ne ʻunuʻunu mai,
pea te ne haʻu kiate au:
he ko hai eni naʻa ne ueʻi hono loto ke haʻu kiate au?
ʻOku pehē ʻe Sihova.
22 Pea te mou hoko ko hoku kakai,
pea te u hoko ko homou ʻOtua.
23 Vakai,
ʻoku ʻalu atu ʻae ʻahiohio ʻa Sihova ʻo mālohi lahi ʻaupito,
ko e ʻahiohio maʻuaipē:
ʻe tō ia ko e fakamamahi ki he ʻulu ʻoe angahala.”
24 ‌ʻE ʻikai fakatafoki ʻae houhau kakaha ʻo Sihova,
kaeʻoua ke ne fai ia,
pea ke ʻoua ke ne fai ki he tuʻutuʻuni ʻa hono loto:
te mou ʻilo ʻae meʻa ni ʻi he ngaahi ʻaho ʻamui.