4
1 ʻOku tangilāulau ʻa Saione koeʻuhi ko hono tofiʻa kovi. 12 ʻOku ne fakahā ʻene ngaahi angahala. 21 ʻOku fakamana ʻa ʻItomi. 22 ʻOku fakafiemālie ʻa Saione.
Hono ʻikai kuo hoko ʻo nenefu ʻae koula!
Hono ʻikai liliu ʻae fungani koula!
ʻAe ngaahi maka ʻoe potu tapu kuo lilingi
ʻi he muʻa hala kotoa pē.
 
‌ʻAe ngaahi foha mahuʻinga ʻo Saione,
ʻaia ʻoku tatau mo e fungani koula,
ʻoku fēfē ʻae lau ʻakinautolu ʻo hangē ko e ngaahi ipu kelekele,
ʻae ngāue ʻae tufunga ngaohi ipu!
 
‌ʻIo, naʻa mo e ngaahi ika lalahi ʻoe tahi
ʻoku nau ʻatu ʻae huhu ʻonau fakahuhu honau ʻuhiki:
ka kuo hoko ʻo taʻeʻofa ʻae ʻofefine ʻo hoku kakai,
ʻo hangē ko e fanga ʻositalesi ʻi he toafa.
 
Ko e ʻelelo ʻoe tamasiʻi huhu ʻoku piki ki hono ʻaoʻingutu ʻi he fieinu;
ʻoku kole mā ʻe he tamaiki iiki,
pea ʻoku ʻikai ke tofi ʻe ha tangata kiate kinautolu.
 
‌ʻAkinautolu naʻe faʻa kai lelei ʻoku nau paea ʻi he ngaahi hala:
ʻakinautolu naʻe kofu kulokula ʻi heʻenau tupu hake, ʻoku fāʻufua ʻae tuʻunga ʻotoʻota.
 
He ʻoku lahi ʻae tautea ki he angahala ʻae ʻofefine ʻo hoku kakai ʻi he tautea ʻoe angahala ʻa Sotoma,
ʻaia naʻe fulihi ʻo hangē ʻi ha kemo pe taha
pea naʻe ʻikai faʻa ala ʻae nima ki ai.
 
Naʻe maʻa lahi hake ʻa hono houʻeiki ʻi he ʻuha hinehina,
nau nau hinehina lahi ʻi he huʻahuhu,
ko honau sino naʻe kula lahi ʻi he ngaahi lupi,
ko honau ngingila naʻe hangē ko e safaia.
 
‌ʻOku ʻuliʻuli honau mata ʻi he maka fefie;
ʻoku ʻikai ke kei ʻiloʻi ʻakinautolu ʻi he ngaahi hala:
ʻoku piki ʻa honau kili ki honau ngaahi hui,
ʻoku feʻufeʻu ia,
kuo hoko ia ʻo hangē ha vaʻa ʻakau.
 
‌ʻOku lelei ʻakinautolu ʻoku mate ʻo tāmateʻi ʻaki ʻae heletā, ʻiate kinautolu ʻoku mate ʻi he honge;
he ʻoku fakaʻauʻausino ʻakinautolu ni,
kuo tāmateʻi ʻi heʻenau masiva ʻi he ngaahi fua ʻoe ngoue.
 
10 Kuo taʻo ʻe he nima ʻoe kau fefine angaʻofa ʻenau fānau ʻanautolu:
ko ʻenau meʻakai ʻakinautolu ʻi he fakaʻauha ʻoe ʻofefine ʻo hoku kakai.
11 Kuo fai ʻe he ʻEiki ʻa hono houhau;
kuo ne huaʻi hono houhau vela,
pea kuo ne tutu ha afi ʻi Saione,
pea kuo fakaʻauha ai ʻa hono ngaahi tuʻunga.
12 Naʻe ʻikai ke meimei tui ʻae ngaahi tuʻi,
mo e ngaahi kakai ʻo māmani,
ʻe faʻa hū ʻae kau fili ʻi he ngaahi matapā ʻo Selūsalema.
13 Ko e meʻa ʻi he angahala ʻo ʻene kau palōfita,
pea mo e ngaahi hia ʻo ʻene kau taulaʻeiki,
ʻaia kuo lilingi ʻae toto ʻoe kau māʻoniʻoni ʻi hono lotolotonga,
 
14 Ko ia kuo nau he ʻo hangē ko e kau tangata kui ʻi he ngaahi hala,
kuo nau fakaʻuliʻi ʻakinautolu ʻaki ʻae toto,
ko ia naʻe ʻikai faʻa ala ʻae kakai ki honau ngaahi kofu.
 
15 Naʻa nau kalanga kiate kinautolu,
“Mou ō!; ʻoku ʻuli ia!; ʻAlu pe, ʻAlu pe, ʻoua naʻa ala!:”
ʻi heʻenau hola, mo ʻenau ʻalu hēhē, naʻa nau pehē ʻi he kakai hiteni,
“ʻE ʻikai te nau kei nofo ai.”
 
16 Kuo fakamavahevahe ʻakinautolu ʻe he houhau ʻa Sihova;
ʻe ʻikai te ne kei tokangaʻi ʻakinautolu:
naʻe ʻikai te nau fakaʻapaʻapaʻi ʻae kau taulaʻeiki,
naʻe ʻikai te nau tokoni ki he kau mātuʻa.
 
17 Ka koeʻuhi ko kitautolu, naʻe vaivai hotau mata
ko e meʻa ʻi heʻetau tokoni vaʻinga:
ʻi heʻetau leʻo kuo tau leʻo ki ha puleʻanga, ʻaia naʻe ʻikai ke faʻa lava ke fakamoʻui ʻakitautolu.
 
18 ‌ʻOku nau tuli ʻi heʻetau lakaʻanga,
pea ʻoku ʻikai te tau faʻa ʻalu ʻi he ngaahi hala:
ʻoku ofi hotau ngataʻanga,
kuo kakato hotau ngaahi ʻaho;
he kuo hoko hotau ngataʻanga.
19 ‌ʻOku veʻe vave hotau kau fakatanga ʻi he fanga ʻikale ʻoe langi:
naʻa nau tuli kitautolu ʻi he ngaahi moʻunga;
naʻa nau malumu kiate kitautolu ʻi he toafa.
 
20 Ko e mānava ʻa hotau avaʻi ihu,
ko e pani ʻo Sihova,
naʻe moʻua ʻi heʻenau ngaahi luo,
ʻaia naʻa tau pehē ki ai,
“ʻI heʻene maluʻi te tau moʻui ʻi he lotolotonga ʻoe hiteni.”
 
21 Ke ke fiefia mo nekeneka,
ʻi he fonua ko Usa;
ʻe aʻu atu kiate koe foki ʻae ipu:
he te ke konā koe,
pea te ke fakatelefua koe.
 
22 Kuo kakato ʻae tautea ʻa hoʻo hia, ʻe ʻofefine ʻo Saione;
ʻe ʻikai te ne toe ʻave koe ki he pōpula:
ka te ne ʻaʻahi ʻa hoʻo hia, ʻe ʻofefine ʻo ʻItomi,
pea te ne fakaʻilo hoʻo ngaahi angahala.