16
1 ʻOku fakahā ʻe ha ʻāngelo ʻae toetuʻu ʻa Kalaisi ki he fefine ʻe toko tolu. 9 ʻOku hā ʻa Kalaisi kia Mele Makitaline: 12 Ki he toko ua ʻoku fononga; 14 Pea toki hā ki he kau ʻaposetolo, 15 ʻAkinautolu ʻoku ne fekau atu ke malangaʻaki ʻae ongoongolelei: 19 Pea ʻalu hake ia ki he langi.
Pea ʻi he hili ʻae Sāpate, kuo fakatau ʻe Mele Makitaline, mo Mele ko e faʻē ʻa Semisi, mo Salome, ʻae ngaahi ʻakau namu lelei, koeʻuhi ke nau omi ʻo fakatolongaʻaki ia. Pea ʻi he hengihengi ʻoe ʻuluaki ʻaho ʻoe uike, naʻa nau omi ki he fonualoto, feʻunga mo e ʻalu hake ʻae laʻā. Pea naʻa nau fepehēʻaki, “Ko hai te ne teketekaʻi maʻatautolu ʻae maka mei he matapā ʻoe fonualoto?” Pea ʻi heʻenau sio, naʻa nau ʻilo kuo tekaʻi atu ʻae maka: he naʻe lahi ʻaupito ia. Pea ʻi he hū ki he fonualoto, naʻa nau mamata ki ha talavou ʻoku nofo ʻi he potu toʻomataʻu, kuo kofuʻaki ʻae kofu tōtōlofa mo hinehina; pea naʻa nau ilifia. Pea pehē ʻe ia kiate kinautolu, “ʻOua te mou ilifia: ʻOku mou kumi ʻa Sisu ʻo Nāsaleti, ʻaia naʻe tutuki ki he ʻakau: kuo tuʻu hake ia; ʻoku ʻikai ʻi heni ia; vakai ki he potu naʻa nau fakatokoto ai ia. Ka mou ō, ʻo fakahā ki heʻene kau ākonga mo Pita, ʻoku muʻomuʻa ia ʻiate kimoutolu ki Kāleli: te mou mamata kiate ia ʻi ai, ʻo hangē ko ʻene tala kiate kimoutolu.” Pea naʻa nau hū leva kituʻa, ʻo feholaki mei he fonualoto; he naʻa nau tetetete mo ilifia: pea ʻikai te nau lea siʻi ki ha taha; he naʻa nau manavahē.
¶ Pea kuo toetuʻu ʻa Sisu ʻi he hengihengi ʻoe ʻuluaki ʻaho ʻoe uike, naʻa ne tomuʻa fakahā ia kia Mele Makitaline, ʻaia ne ne kapusi mei ai ʻae tēvolo ʻe toko fitu. 10 Pea ʻalu ia ʻo fakahā kiate kinautolu naʻa nau ʻiate ia, lolotonga ʻenau mamahi mo tangi. 11 Pea ko kinautolu, ʻi heʻenau fanongo kuo moʻui ia, pea kuo mamata ia ki ai, naʻe ʻikai te nau tui.
12 ¶ Pea hili eni ne hā ia ʻi he anga ʻe taha ki honau tokoua, ʻi heʻena ō ʻo fononga ki he potu tukuʻuta. 13 Pea naʻa na ō, ʻo fakahā ia kiate kinautolu; ka naʻe ʻikai te nau tui kiate kinaua.
14 ¶ Pea hili ia, naʻa ne hā ki he toko hongofulu ma tokotaha ʻi heʻenau nofo ʻo kai, ʻo ne valokiʻi ʻenau taʻetui mo loto fefeka, ko e meʻa ʻi heʻenau taʻetui kiate kinautolu naʻa nau mamata kiate ia ʻi he hili ʻene toetuʻu. 15 Pea pehē ʻe ia kiate kinautolu, “Mou ʻalu ki māmani kotoa pē, ʻo malangaʻaki ʻae ongoongolelei ki he kakai fulipē. 16 Ko ia ia ʻe tui mo papitaiso, ʻe moʻui; ka ko ia ia ʻe ʻikai tui, ʻe malaʻia. 17 Pea ko e ngaahi fakaʻilonga eni ʻe hoko kiate kinautolu ʻoku tui: Te nau kapusi ʻae kau tēvolo ʻi hoku huafa; te nau lea ʻaki ʻae ngaahi lea foʻou; 18 Te nau toʻo hake ʻae ngaahi ngata; pea kapau te nau inu ha meʻa fakamate, ʻe ʻikai kovi ia kiate kinautolu; te nau hilifaki nima ki he mahaki, pea te nau moʻui.”
19 ¶ Ko ia hili ʻae lea ʻae ʻEiki kiate kinautolu, naʻe maʻu hake ia ki he langi ʻo nofo ʻi he nima toʻomataʻu ʻoe ʻOtua. 20 Pea naʻa nau ʻalu atu, ʻo malanga ʻi he potu kotoa pē, pea naʻe ngāue ʻae ʻEiki mo kinautolu, ʻo ne fakamoʻoni ʻae folofola ʻaki ʻae ngaahi fakaʻilonga naʻe hoko. ʻEmeni.