12
1 Ko e ngaahi angaʻofa ʻae ʻOtua ʻoku totonu ʻene ueʻi ʻakitautolu ke tau ʻofa kiate ia. 3 ʻOua naʻa mahalo lelei lahi ʻe ha tangata kiate ia, 6 Kae tokanga ʻae tangata kotoa pē ki he faiva ko ia kuo tuku ia ki ai. 9 ʻOku totonu ke ai ʻae ʻofa mo e ngaahi ngāue kehekehe ʻiate kitautolu. 19 ʻOku taʻofi totonu ʻae fakafāsifasi.
Ko eni, ʻe kāinga, ʻoku ou kole ai kiate kimoutolu, ko e meʻa ʻi he ngaahi ʻaloʻofa ongongofua ʻae ʻOtua, ke mou ʻatu homou sino ko e feilaulau moʻui, mo māʻoniʻoni, mo lelei ki he ʻOtua, ʻaia ko e ngāue ʻoku taau mo kimoutolu ke fai. Pea ʻoua naʻa fakatatau ʻakimoutolu ki he māmani: ka ke mātuʻaki liliu ʻakimoutolu ʻi he fakafoʻou ʻo homou ʻatamai, koeʻuhi ke mou ʻilo pau ʻae finangalo ko ia ʻoe ʻOtua, ʻa hono lelei, mo hono ʻaonga, mo hono haohaoa. He ko e meʻa ʻi he ʻofa kuo foaki kiate au, ʻoku ou tala atu ai ki he tangata taki taha kotoa pē ʻoku ʻiate kimoutolu, ke ʻoua naʻa lelei lahi ʻene mahalo kiate ia he mahalo ʻoku totonu; ka ke mahalo fakapotopoto, ʻo fakatatau ki hono lahi ʻoe tui kuo vaheʻi ʻe he ʻOtua ki he tangata taki taha. He ʻoku hangē ʻoku ʻi hotau sino pe taha ʻae ngaahi kupu lahi, ka ʻoku ʻikai fai ʻae ngāue tatau pē ʻe he kupu kotoa pē: ‌ʻOku pehē foki ʻakitautolu, ko e tokolahi, ka ko e sino pe taha ʻia Kalaisi, pea ʻoku tau feʻaongaʻaki fakataha ʻae kupu kotoa pē. Ko ia ʻi heʻetau maʻu ʻae ngaahi foaki ʻoku fai kehekehe, ʻo taau mo e ʻofa kuo foaki kiate kitautolu, kapau ko e kikite, tau fai ia ʻo fakatatau mo hono lahi ʻoe tui; Pe ko e tauhi, tau fai ʻae tauhi: pe ko ia ʻoku akonaki, ke fai ʻene akonaki; Pe ko ia ʻoku ekinaki, ke ne ekinaki: ko ia ʻoku foaki, ke fai ia ʻo angatonu; ko ia ʻoku pule, ke faʻa fai ia; ko ia ʻoku fai ʻofa, ke fai ʻi he fiefie fai. Ke taʻemalualoi ʻae ʻofa. Fehiʻa ki he meʻa ʻoku kovi; piki maʻu ki he meʻa ʻoku lelei. 10 Ke mou feʻofaʻaki ʻakimoutolu ʻi he ʻofa fakakāinga; ʻo mou felotoleleiʻaki ʻi he fefakaʻapaʻapaʻaki kiate kimoutolu; 11 ‌ʻOua naʻa fakapikopiko ʻi he ngāue: ka mou loto vela; ʻo tauhi ki he ʻEiki; 12 ‌ʻO fiefia ʻi he ʻamanaki lelei; pea faʻa kātaki ʻi he mamahi; pea fai maʻu ʻo fakakukafi ʻi he lotu; 13 Tufaki ki he masiva ʻoe kāinga māʻoniʻoni; tuli ki he angaʻofa. 14 Tāpuaki ʻakinautolu ʻoku fakatanga kimoutolu: tāpuakiʻi, pea ʻoua naʻa kapea. 15 Fiefia mo kinautolu ʻoku fiefia, pea tangi mo kinautolu ʻoku tangi. 16 Ke felototahaʻaki ʻakimoutolu. ʻOua naʻa tokanga ki he ngaahi meʻa māʻolunga, kae tataki ʻakimoutolu ki he ngaahi meʻa māʻulalo. Pea ʻoua naʻa mou fiepoto ʻiate kimoutolu. 17 ‌ʻOua naʻa totongi ʻae kovi ʻaki ʻae kovi ki ha taha. Fifili ki he ngaahi meʻa ʻoku lelei ʻi he ʻao ʻoe kakai kotoa pē. 18 Pea kapau ʻe faʻa lavaʻi, mou moʻui melino pē mo e kakai kotoa pē. 19 ‌ʻAe kāinga ʻofeina, ʻoua naʻa mou fai ʻae totongi koeʻuhi ko kimoutolu, ka mou fakaʻataʻatā ki he houhau: he kuo tohi, “ʻOku ʻaʻaku ʻae totongi; ʻoku pehē ʻe he ʻEiki,” te u totongi pē ʻeau. 20 Ko ia, “Kapau ʻoku fiekaia ho fili, fafanga ia; kapau ʻoku fieinu, ʻatu ha inu kiate ia: koeʻuhi ʻi hoʻo fai pehē, te ke fokotuʻu ʻae malalaʻi afi ki hono ʻulu.” 21 ‌ʻOua naʻa ikuna koe ʻe he kovi, kae ikuna ʻae kovi ʻaki ʻae lelei.