16
3 ʻOku loto ʻa Paula ki he kāinga ke nau tala ʻene ʻofa ki he tokolahi, 17 ʻO ne akoʻi ʻakinautolu ke nau vakai telia ʻakinautolu ʻoku fakatupu mavahevahe mo e meʻa fakahē, 21 ʻOku fakahā ʻene ʻofa ki he kāinga, pea toki fakaʻosi ʻaki ʻae fakamālō mo e fakafetaʻi ki he ʻOtua.
‌ʻOku ou fakaongolelei atu kiate kimoutolu ʻa Fipē, ko hotau tuofefine, ʻaia ko e tauhi ʻi he siasi ʻoku ʻi Senikelea: Koeʻuhi ke mou maʻu ia ʻi he ʻEiki, ʻo taau mo e kāinga māʻoniʻoni, pea ke mou tokoni ia ʻi he ngāue kotoa pē te mou ʻaonga ai kiate ia: he kuo ne tokoniʻi ʻae tokolahi, pea mo au foki. Tala ʻeku ʻofa kia Pisila mo ʻAkuila, ko ʻeku kaunga ngāue ʻia Kalaisi Sisu: (ʻAkinaua naʻa na tuku hifo hona kia koeʻuhi ko ʻeku moʻui: pea ʻoku ʻikai ko au pē ʻoku fakafetaʻi kiate kinaua, ka ko e ngaahi siasi kotoa pē ʻoe kakai Senitaile). Pea ke tala atu ʻeku ʻofa ki he siasi ʻoku ʻi hona fale. Tala ʻeku ʻofa kia ʻIpenitusi, ʻoku ou ʻofa ki ai, he ko e ʻuluaki fua ia kia Kalaisi ʻi ʻAkeia. Tala ʻeku ʻofa kia Mele, ʻaia naʻa ne fai ʻae ngāue lahi maʻamautolu. Tala ʻeku ʻofa kia ʻAnitalonika mo Sunia, ko hoku kāinga, mo hoku kaungā nofo fale fakapōpula mo au, pea kuo na tonunga ʻi he kau ʻaposetolo, pea naʻa na tomuʻa ʻia Kalaisi ʻiate au. Tala ʻeku ʻofa kia ʻAmipelea, ʻaia ʻoku ou ʻofa ki ai ʻi he ʻEiki. Tala ʻeku ʻofa kia ʻUapane, ko hotau tokoni ʻia Kalaisi, mo Siteki, ʻaia ʻoku ou ʻofa ki ai. 10 Tala ʻeku ʻofa kia ʻApeli ko e ʻofeina ʻe Kalaisi. Tala ʻeku ʻofa kiate kinautolu ʻoku ʻi he fale ʻo ʻAlisitopulo. 11 Tala ʻeku ʻofa kia Helotioni, ko hoku kāinga. Tala ʻeku ʻofa kiate kinautolu ʻoku ʻi he fale ʻo Naasisu, ʻaia ʻoku ʻi he ʻEiki. 12 Tala ʻeku ʻofa kia Talaifina mo Talaifosa, ʻoku na ngāue ʻi he ʻEiki. Tala ʻeku ʻofa kia Pesisi, ko e ʻofeina, ʻaia naʻe ngāue lahi ʻi he ʻEiki. 13 Tala ʻeku ʻofa kia Lufusi, kuo fili ʻi he ʻEiki, pea ki heʻene faʻē, ʻaia ko ʻeku faʻē foki. 14 Tala ʻeku ʻofa kia ʻAsinikalito, mo Felekoni, mo Heamasi, mo Patalopa, mo Hemisi, mo e kāinga ʻoku ʻiate kinautolu. 15 Tala ʻeku ʻofa kia Filoloko, mo Sulia, mo Nilio, mo hono tuofefine, mo ʻOlimipa, mo e kāinga māʻoniʻoni kotoa pē ʻoku ʻiate kinautolu. 16 Mou fetoutou fekita ʻaki ʻae ʻuma māʻoniʻoni. ʻOku ʻofa atu kiate kimoutolu ʻae ngaahi siasi ʻo Kalaisi. 17 Pea ko eni, ʻoku ou kole kiate kimoutolu, ʻe kāinga, mou fakaʻilongaʻi ʻakinautolu ʻoku langaʻi ʻae ngaahi mavahevahe mo e ngaahi tūkiaʻanga, ʻoku taʻetaau mo e akonaki kuo mou akonekina ai; pea mou ʻalu meiate kinautolu. 18 He ko kinautolu ʻoku pehē, ʻoku ʻikai te nau tauhi ki hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ka ko honau kete pē; pea ʻi he ngaahi lea lelei mo e talanoa fakalai ʻoku nau oloa ai ʻae loto ʻoe angatonu. 19 He kuo ongo atu hoʻomou talangofua ki he kakai kotoa pē. Ko ia ʻoku ou fiefia ai koeʻuhi ko kimoutolu: ka ko hoku loto ke mou poto ki he meʻa ʻoku lelei, pea taʻeʻilo ki he kovi. 20 Pea ko e ʻOtua ʻoe melino ʻe vave ʻene fakavolu ʻa Sētane ki homou lalo vaʻe. Ko e ʻofa ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi ke ʻiate kimoutolu. ʻEmeni. 21 Ko Timote ko ʻeku kaungā ngāue, mo Lusio, mo Sesoni, mo Sosipeta, ko hoku kāinga, ʻoku ʻofa atu kiate kimoutolu. 22 Ko au, Teasio, kuo u hiki ʻae tohi ni, ʻoku ou ʻofa atu kiate kimoutolu ʻi he ʻEiki. 23 Ko Keio, ʻaia ʻoku ne tauhi au, pea mo e siasi kotoa, ʻoku ʻofa atu ia kiate kimoutolu. Ko ʻIlasito, ko e tauhi ʻoe kolo, ʻoku ʻofa atu kiate kimoutolu, mo Kuatusi ko e kāinga. 24 Ko e ʻofa ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi ke ʻiate kimoutolu kotoa pē. ʻEmeni. 25 Pea ko eni, ke ʻiate ia ʻoku ne mafai ke fakatuʻumaʻu ʻakimoutolu ʻo taau mo ʻeku ongoongolelei, mo e malangaʻaki ʻa Sisu Kalaisi, ʻo fakatatau mo e fakahā ʻoe meʻa fakalilolilo, ʻaia naʻe tuku fufū pe talu ʻae kamataʻanga ʻo māmani, 26 Ka kuo fakahā lahi eni, pea ʻi he ngaahi tohi ʻae kau palōfita, kuo fakaʻilo atu ki he ngaahi puleʻanga kotoa pe, ke tupu ai ʻae talangofua ʻoe tui, ʻo fakatatau mo e fekau ʻae ʻOtua taʻengata: 27 Ke ʻi he ʻOtua poto taha pē, ʻae fakamālōʻia Sisu Kalaisi ke taʻengata. ʻEmeni.