5
1 Ko e fakatonuhia ʻakitautolu ʻi he tui, ʻoku tau maʻu ai ʻae melino mo e ʻOtua, 2 Mo e fiefia ʻi heʻetau ʻamanaki lelei, 8 Koeʻuhi ʻi he fakalelei ʻakitautolu ʻi hono taʻataʻa, ʻi heʻetau nofo fakafili, 10 ʻE ʻāsili ai ʻe tau moʻui hili hono fakalelei ʻakitautolu. 12 He naʻe hoko ʻae angahala mo e mate ʻia ʻAtama, 17 Ka ko e māʻoniʻoni mo e moʻui lahi hake ʻaupito ʻia Sisu Kalaisi. 20 Ko e tupulekina lahi hake ʻaupito ʻae ʻofa ʻi he lahiange ʻoe angahala.
Ko ia ʻi he fakatonuhiaʻi ʻakitautolu ʻe he tui, ʻoku tau melino ai mo e ʻOtua ʻi hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi: ‌ʻAia ʻoku tau maʻu ai foki ʻae hūʻanga ʻi he tui ki he monūʻia ni ʻoku tau tuʻu ai, pea fiefia ʻi he ʻamanaki lelei ki he hakeakiʻi mei he ʻOtua. Pea ʻoku ʻikai ke ngata ai, ka ʻoku tau vikiviki ʻi he ngaahi mamahi foki: ʻi heʻetau ʻilo ʻoku tupu mei he mamahi ʻae faʻa kātaki; Pea mei he faʻa kātaki, ʻae ʻilo; pea mei he ʻilo, ʻae ʻamanaki lelei: Pea ʻoku ʻikai fakamā ʻe he ʻamanaki lelei; he koeʻuhi kuo lilingi ʻae ʻofa ʻae ʻOtua ki hotau loto ʻi he Laumālie Māʻoniʻoni, ʻaia kuo foaki kiate kitautolu. He naʻe lolotonga ʻetau vaivai ʻaupito, pea pekia ʻa Kalaisi ʻi he kuonga tuʻutuʻumālie koeʻuhi ko e taʻelotu. ‌ʻE meimei ʻikai ʻaupito fie mate ha tokotaha koeʻuhi ko e tangata angatonu : ka ʻe faʻa fai ʻapē ke mate ha tokotaha koeʻuhi ko e tangata angalelei. Ka ʻoku fakahā ʻe he ʻOtua ʻene ʻofa kiate kitautolu ʻi he meʻa ni, lolotonga ko e kau angahala ʻakitautolu, ne pekia ʻa Kalaisi maʻatautolu. Pea ka ko ia, pea ʻe ʻāsili ʻae fakamoʻui ʻokitautolu mei he houhau ʻiate ia, he kuo fakatonuhiaʻi ʻakitautolu ʻi hono taʻataʻa. 10 He kapau ne fakalelei ʻakitautolu ki he ʻOtua ʻi he pekia ʻa hono ʻAlo, ka ko e ngaahi fili ʻakitautolu, pea tā ʻe ʻāsili hotau fakamoʻui ʻi heʻene moʻui, he kuo tau fakalelei. 11 Pea ʻoku ʻikai ngata ai, ka ʻoku tau fiefia foki ʻi he ʻOtua ʻi hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻaia kuo tau maʻu ai ʻae fakalelei. 12 Pea ko ia, ʻo hangē naʻe hoko mai ʻae angahala ki māmani, mo e mate mei he angahala, ʻi he tangata pe taha; pea naʻe pehē ʻae hoko ʻoe mate ki he kakai kotoa pē, he kuo angahala kotoa pē: 13 (He naʻe ʻi he māmani ʻae angahala ʻo aʻu ki he fono: ka ʻoku ʻikai lau ʻae angahala ʻi he ʻikai ha fono. 14 Ka naʻe pule ʻae mate meia ʻAtama ʻo aʻu kia Mōsese, kiate kinautolu foki naʻe ʻikai angahala ʻo fakatatau ki he fai hala ʻa ʻAtama, ʻaia ko e fakatātā ʻo ia ʻe haʻu ʻamui. 15 Ka ʻoku ʻikai ke fai tatau ʻae fai hala mo e foaki ʻofa. He kapau kuo mate ʻae tokolahi ʻi he fai hala ʻae tokotaha, pehē, kuo aʻu ʻo lahi hake ʻaupito ki he tokolahi ʻae ʻofa ʻae ʻOtua, mo e foaki ʻi he ʻofa, ʻi he tangata pe taha, ko Sisu Kalaisi. 16 Pea ʻoku ʻikai ke fai tatau ʻae fai angahala ʻoe tokotaha pe, mo e foaki ʻofa; he ko e meʻa ʻi he angahala pe taha naʻe fakamaau ai ke malaʻia, ka ko e foaki ʻofa ko e fakatonuhia ia mei he ngaahi angahala lahi. 17 He kapau ʻoku pule ʻae mate mei he tokotaha, ko e meʻa ʻi he fai angahala ʻae tokotaha; pehē, ʻe ʻāsili ai ʻae pule ʻi he moʻui ʻekinautolu ʻoku maʻu hono lahi ʻaupito ʻoe ʻofa mo e foaki ʻoe fakatonuhia ʻi he tokotaha, ko Sisu Kalaisi.) 18 Pea ko eni, ʻo hangē kuo hoko ʻi he angahala ʻae tokotaha ʻae fakamalaʻia ki he kakai kotoa pē: pea pehē foki, ko e meʻa ʻi he māʻoniʻoni ʻae tokotaha kuo hoko ʻae fakatonuhia ʻoe moʻui ki he kakai kotoa pē. 19 Koeʻuhi ʻo hangē naʻe fakahalaia ʻae tokolahi ʻi he talangataʻa ʻae tangata ʻe tokotaha, pehē, ko e meʻa ʻi he talangofua ʻae tokotaha ʻe fakatonuhiaʻi ʻae tokolahi. 20 Ka naʻe fakahū mai ʻae fono, pe tupulekina pe ʻae angahala. Ka ko ia naʻe tupulekina ai ʻae angahala, kuo lahi ʻaupito ai hono tupulekina ʻoe ʻofa: 21 Koeʻuhi ke hangē ko e pule ʻae angahala ʻo aʻu ki he mate, ke pehē ʻae pule ʻoe ʻofa ʻi he fakatonuhia ʻo aʻu ki he moʻui taʻengata ʻi hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi.