2
1 Ko e ngaahi lea kia Taitusi ki he anga ʻo ʻene akonaki mo ʻene moʻui. 9 ʻAe ngaue totonu ʻae kau tamaioʻeiki, pea mo e kakai lotu kotoa pē.
Ka ke leaʻaki pe ʻe koe ʻae ngaahi meʻa ʻoku taau mo e akonaki haohaoa: Ke faʻa tokanga ʻe he mātuʻa tangata, pea nau anga fakamotuʻa, ʻo fakapotopoto, mo haohaoa ʻi he tui, mo e ʻofa, mo e faʻa kātaki. Mo e kau finemātuʻa foki, ke nau ʻulungāanga fakamāʻoniʻoni, ke ʻoua naʻa ko e kau fakakovi, pe tokanga lahi ki he uaine, ka ko e kau akonaki ʻoe meʻa lelei; Koeʻuhi ke nau ako ki he kau finemui ke anga fakapotopoto, ke ʻofa ki honau husepāniti, ke ʻofa ki heʻenau fānau, Ke nau fai poto, mo angatonu, ʻo faʻa nofo ʻi ʻapi, ʻo angalelei, pea talangofua ki honau husepāniti, ke ʻoua naʻa lauʻikovi ʻae folofola ʻae ʻOtua. Ke ke enginaki ki he kau talavou foki ke loto fakapotopoto. Ke ke fakahā koe ʻi he meʻa kotoa pē ko e fakaʻilonga ʻoe ngaue lelei: ʻi he akonaki ke hā ʻae taʻehala, mo e anga fakamotuʻa, mo e moʻoni, Mo e lea haohaoa, ʻaia ʻe ʻikai faʻa talia, koeʻuhi ke mā ai ia ʻaia ʻoku kau kehe, pea ne taʻemaʻu ha meʻa ke ne lauʻikovi ai ʻakitautolu. Ke talangofua ʻae kau tamaioʻeiki ki honau ngaahi ʻeiki, pea ke fai kotoa pē ko honau fakafiemālie lelei; kaeʻoua naʻa fakatoutala; 10 ‌ʻOua naʻa kaihaʻa, kae fakahā atu ʻae angatotonu lelei kotoa pē; koeʻuhi ke nau fakaongolelei ʻae akonaki ʻoe ʻOtua, ko hotau Fakamoʻui, ʻi he meʻa kotoa pē. 11 He ko e ʻaloʻofa ʻae ʻOtua, ʻaia ʻoku ne ʻomi ʻae fakamoʻui ki he kakai kotoa pē, kuo hā mai ia, 12 ‌ʻO ne akonekina ʻakitautolu, ke siʻaki ʻae anga taʻefakaʻotua mo e ngaahi holi fakamaama, ka tau moʻui anga fakapotopoto, mo māʻoniʻoni, mo angafakaʻotua, ʻi he māmani; 13 ‌ʻO tatali ki he ʻamanaki fakamonūʻia ko ia, mo e fakahā ʻi he nāunau ʻoe ʻOtua lahi, ko hotau Fakamoʻui ko Sisu Kalaisi; 14 ‌ʻAia naʻa ne foaki ʻe ia ia koeʻuhi ko kitautolu, koeʻuhi ke ne huhuʻi ʻakitautolu mei he hia kotoa pē, pea fakamāʻoniʻoni ha kakai lelei lahi maʻana, ʻoku fai velenga ʻae ngaahi ngaue lelei. 15 Ako ʻaki ʻae ngaahi meʻa ni, mo enginaki, mo valoki ʻi he mālohi kotoa pē. ʻOua naʻa manukiʻi koe ʻe ha taha.