5
Jerusalem, + rausim ol klos yu bin putim long taim bilong sori na krai, na pasim ol nupela bilas bilong bikpela lait na strong bilong God. Karamapim yu yet long klos bilong stretpela pasin bilong God. Putim bilas bilong king long het bilong yu. God bilong i stap oltaim bai i givim biknem long yu. God bai i soim bilas bilong yu long olgeta lain pipel bilong graun. Em + bai givim nupela nem long yu na em bai i stap nem bilong yu inap oltaim. Dispela nem i olsem, “Stretpela pasin i save mekim yu i stap bel isi, na pasin bilong i stap aninit long mi, em i save givim biknem long yu.”
Jerusalem, yu kirap. Sanap antap long het bilong maunten. Lukim ol pikinini bilong yu. God holi i bin singautim ol pinis long hap sankamap na long hap san i go daun, na ol i bung i stap. Ol i amamas tru, long wanem, God i bin tingting long ol na helpim ol. Jerusalem, taim ol pikinini bilong yu i lusim yu, ol birua i bin kisim ol na ol i wokabaut i go. Tasol nau God i bringim ol i kam bek long yu. God i karim ol i kam olsem ol man i save karim king. God + i givim oda bai olgeta bikpela maunten na olgeta liklik maunten tu i mas pundaun na ol baret i mas pulap. Olgeta hap graun bai i stap stret tasol, bai ol Israel i ken kam bek long ples wantaim bikpela lait na strong bilong God. God bai i tok, na ol diwai i gat gutpela smel bai i kamap, na ol manmeri bilong Israel bai i sindaun long ples kol. God bai i go pas long ol Israel. Ol bai i amamas long lukim lait bilong em. Na marimari na stretpela pasin bilong God bai i stap wantaim ol.
+ 5:1 Ais 52.1, 61.3, 61.10, KTH 21.2 + 5:4 Ais 1.26, 60.14, 62.4, Jer 33.16, Ese 48.35 + 5:7 Ais 40.4