Moses i tok long ol lo bilong God
12
(Sapta 12-26)
Bai ol i gat wanpela ples tasol bilong lotu
Na Moses i skruim tok olsem, “Harim gut ol dispela lo. Na yupela i mas bihainim gut olgeta taim yupela i stap long dispela graun, God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong yupela, i laik givim long yupela. Taim yupela i kisim dispela kantri pinis, yupela i mas bagarapim olgeta ples we ol manmeri i save lotu long ol giaman god. Em ol ples i antap long ol bikpela na liklik maunten, na aninit long ol bikpela diwai. Brukim + tru ol alta bilong ol na brukbrukim olgeta pos ston bilong lotu. Na kukim ol piksa bilong god meri Asera ol i bin wokim long diwai, na kisim tamiok na katim ol piksa bilong ol giaman god bilong ol. Olsem na bai ol i no inap i go long ol dispela ples na mekim lotu.
“Long taim yupela i lotu long God, Bikpela bilong yumi, yupela i no ken mekim wankain pasin olsem ol dispela man i save lotu long ol giaman god. Bikpela bai i makim wanpela ples tasol insait long graun bilong lain bilong yupela olgeta, na long dispela ples bai ol manmeri i mas kam klostu long em na lotu. Long dispela ples yupela i mas mekim olkain ofa bilong yupela, em ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela ofa. Na taim yupela i tilim ol samting long 10-pela hap, na givim wanpela hap long God, yupela i ken bringim dispela wanpela hap long dispela wanpela ples bilong lotu. Na yupela i ken bringim tu olgeta arapela samting yupela i laik givim long Bikpela, na ol ofa yupela i laik givim long Bikpela bilong inapim ol promis, na ol ofa yupela i givim long laik bilong yupela yet na olgeta pikinini ol bulmakau na sipsip i karim namba wan taim. Long dispela ples, long pes bilong God, Bikpela bilong yumi, bai yupela wantaim ol famili bilong yupela i ken kaikai na amamas long ol gutpela samting Bikpela i bin givim strong long yupela na yupela i kamapim.
“Long taim yupela i gat dispela wanpela ples bilong lotu, orait yupela i no ken mekim lotu long laik bilong yupela olsem yupela i save mekim nau. Yupela i bin mekim olsem, long wanem, yupela i no bin i go insait yet long dispela graun Bikpela i laik givim yupela, bilong yupela i ken sindaun gut long en na i stap bel isi na malolo. 10 Taim yupela i brukim wara Jordan, orait bai Bikpela i larim yupela i kisim dispela graun na sindaun long en. Em bai i was gut long yupela na ol birua bai i no inap i kam klostu, olsem na bai yupela i ken stap bel isi. 11 Bikpela bai i makim wanpela ples bilong ol manmeri i ken lotu long em. Long dispela ples bai yupela i mas bringim olgeta samting mi bin tokim yupela pinis long en, em ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela ofa na wanpela hap bilong olgeta samting, na olgeta arapela samting yupela i laik givim long Bikpela, na ol gutpela gutpela presen bilong inapim ol promis. 12 Orait na yupela wantaim ol pikinini na ol wokboi na wokmeri bilong yupela na ol Livai i stap long ol taun bilong yupela, yupela olgeta i mas i go klostu long Bikpela na amamas long em. Yupela i mas tingim gut ol Livai, long wanem, ol i no gat graun bilong ol stret. 13 Yupela i no ken bihainim laik bilong yupela na mekim ofa long ol ples nabaut. 14 Yupela i mas mekim ol ofa bilong yupela long dispela wanpela ples tasol, bai Bikpela i makim insait long graun bilong wanpela lain bilong yupela. Long dispela ples tasol yupela i mas mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta, na yupela i mas mekim olgeta arapela samting mi bin tokim yupela pinis long en.
15 “Tasol yupela i no gat tambu long kilim ol abus na kaikai long olgeta ples yupela i stap long en. Olgeta samting Bikpela i givim long yupela, yupela inap kaikai. Yupela olgeta i ken kaikai, maski yupela i klinpela o i no klinpela long ai bilong God. Yupela i ken kaikai long ol ples nabaut, olsem yupela i save kaikai ol wel abus. 16 Tasol + yupela i no ken dringim blut bilong ol. No ken tru. Yupela i mas kapsaitim long graun olsem wara. 17 Yupela i ken kaikai ol dispela samting, tasol yupela i no ken kaikai ol ofa bilong Bikpela long ol ples bilong yupela. Ol dispela ofa i olsem. Wanpela bilong ol 10-pela hap rais samting na wain na wel bilong oliv, na ol pikinini ol bulmakau na sipsip i karim namba wan taim, na ol presen yupela i givim Bikpela bilong inapim ol promis, na ol ofa yupela i givim long laik bilong yupela, na olgeta arapela ofa. 18 Yupela na ol pikinini bilong yupela wantaim ol wokboi na wokmeri bilong yupela na ol Livai i stap long ol taun bilong yupela i ken kaikai ol dispela ofa. Tasol yupela i mas kaikai dispela ofa long pes bilong God, Bikpela bilong yumi, long dispela wanpela ples tasol God bai i makim bilong lotu. Yupela i mas kaikai long dispela ples na yupela i mas amamas long ol gutpela samting yupela i bin hatwok long kamapim. 19 Na olgeta taim yupela i stap yet long dispela graun, yupela i no ken lusim tingting long helpim ol Livai.
20 “Bihain, taim Bikpela i mekim kantri bilong yupela i go bikpela moa olsem em i bin promis, orait yupela i ken kaikai abus long wanem taim yupela i laikim. 21 Sapos dispela wanpela ples bilong lotu i longwe tumas, orait yupela i mas mekim olsem mi bin tokim yupela. Yupela i ken kilim bulmakau o sipsip, Bikpela i bin givim long yupela, na kaikai abus long ples bilong yupela. Yupela i ken mekim olsem long olgeta taim yupela i laikim. 22 Maski long man i klinpela o i no klinpela long ai bilong God, em i ken kaikai dispela abus olsem em i save kaikai ol wel abus. 23 Tasol + yupela i no ken kaikai abus wantaim blut bilong en. Long wanem, blut em i as bilong laip bilong olgeta samting na yupela i no ken kaikai samting i save givim laip long en. 24 Yupela i no ken dring blut bilong abus. Nogat. Yupela i mas kapsaitim i go daun long graun olsem wara. 25 Sapos yupela i no dring blut bilong abus, bai Bikpela i laikim pasin bilong yupela, na bai em i mekim olgeta wok bilong yupela na bilong ol tumbuna pikinini bilong yupela i kamap gutpela. 26 Tasol yupela i mas kisim ol ofa na ol presen yupela i laik givim long Bikpela bilong inapim ol promis, na karim i go long dispela wanpela ples Bikpela bai i makim bilong lotu. 27 Long dispela ples yupela i mas mekim ofa bilong paia i kukim olgeta, na kukim mit na blut wantaim long alta bilong Bikpela. Na long ol arapela ofa yupela i mas kapsaitim blut bilong abus i go long alta na kaikai mit bilong en. 28 Yupela i mas bihainim gut olgeta dispela lo mi bin tokim yupela pinis na Bikpela bai i mekim olgeta wok bilong yupela yet na bilong ol tumbuna pikinini bilong yupela i kamap gutpela inap oltaim. Long wanem, yupela bai i mekim ol samting i gutpela na stretpela long ai bilong God, Bikpela bilong yumi.”
God i tambuim ol long lotuim ol giaman god
29 Na Moses i tok moa olsem, “God, Bikpela bilong yumi, bai i bagarapim olgeta lain manmeri long taim yupela i go insait long graun bilong ol. Na bai yupela i ken kisim graun na sindaun long en. 30 Taim God i bagarapim ol pinis, orait yupela i mas was gut na tambu long bihainim ol pasin bilong lotu bilong ol. Nogut yupela i bihainim pasin bilong ol na yupela i dai. Nogut yupela i tok olsem, ‘Ol haiden i save lotu olsem wanem? Bai mipela tu i ken mekim wankain lotu.’ 31 Taim yupela i lotu long God, Bikpela bilong yumi, yupela i no ken mekim wankain pasin olsem ol haiden i save mekim long lotu bilong ol. Nogat. Long taim ol i lotu long ol giaman god bilong ol, ol i save mekim ol kain kain pasin nogut Bikpela i no laikim tru. Ol i save mekim olsem. Ol i kilim pikinini bilong ol yet na kukim antap long alta olsem ofa.
32 “Yupela + i mas mekim olgeta samting olsem mi bin tokim yupela. I tambu long skruim wanpela lo moa na i tambu long lusim wanpela lo.
+ 12:3 Lo 7.5 + 12:16 Stt 9.4, Wkp 7.26-27, 17.10-14, 19.26, Lo 15.23 + 12:23 Wkp 17.10-14 + 12:32 Lo 4.2, KTH 22.18-19