Moses i tok long ol Israel bai i kisim gutpela pe
o pe nogut inap long pasin ol i mekim
27
(Sapta 27-30)
Ol i mas raitim lo bilong God long ston
Orait na Moses wantaim ol hetman bilong ol Israel i tokim ol manmeri olsem, “Yupela i mas bihainim olgeta tok nau mi givim yupela. Long + de yupela bai i brukim wara Jordan na i go kamap long dispela graun God, Bikpela bilong yumi, i givim yupela, orait yupela i mas kisim ol bikpela ston na karamapim long simen na raitim tok bilong dispela olgeta lo antap long ol ston. Taim yupela i kamap long dispela gutpela graun i gat planti gris, em God bilong ol tumbuna bilong yumi, i bin promis long givim yupela, na yupela i kamap long hapsait bilong wara Jordan, orait yupela i mas sanapim ol dispela ston long maunten Ebal, na karamapim ol ston long simen olsem nau mi tokim yupela. Na + yupela i mas kisim sampela ston na wokim wanpela alta. Tasol ol man bilong wokim alta i no ken brukim o katim ston long hama samting ol i wokim long ain. Yupela i mas kisim ston ol i no bin brukim na wokim dispela alta bilong God, Bikpela bilong yumi. Na long dispela alta tasol yupela i mas mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta, na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Na yupela i mas kaikai mit bilong dispela ofa bilong kamap wanbel long dispela ples, na amamas long ai bilong God, Bikpela bilong yumi. Orait long dispela ston yupela i bin karamapim long simen, yupela i mas raitim gut tru olgeta lo bilong God.”
Orait na Moses i sanap wantaim olgeta pris bilong lain Livai na i tokim olgeta Israel olsem, “Yupela olgeta, harim. Putim yau gut long tok bilong mi. Nau yupela i kamap lain manmeri bilong God, Bikpela bilong yumi, 10 olsem na yupela i mas bihainim tok bilong em. Na yupela i mas bihainim olgeta dispela lo bilong em nau mi givim long yupela.”
God bai i bagarapim ol manmeri i sakim tok
11 Orait nau Moses i tokim ol Israel gen, 12 “Bihain + long yupela i brukim wara Jordan pinis, na yupela olgeta i laik kisim tok long God bai i mekim gut long yupela, orait ol manmeri bilong sampela lain bilong yupela i mas i go sanap long maunten Gerisim, em ol lain Simeon na Livai na Juda na Isakar na Josep na Benjamin. 13 Na long taim bilong harim tok long God bai i bagarapim ol man nogut, orait ol arapela lain bai i sanap long maunten Ebal, em lain Ruben na Gat na Aser na Sebulun na Dan na Naptali. 14 Na ol Livai i mas tokaut strong olsem, 15 ‘Sapos + wanpela man i wokim giaman god long ston o long diwai o long ain samting na em i hait na i lotu long en, orait God i ken bagarapim dispela man. Ol dispela samting, ol i samting ol man yet i wokim, na God i no save laikim tru ol manmeri i lotu long ol giaman god.’ Na olgeta manmeri bai i bekim tok olsem, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
16 “ ‘Sapos + wanpela man i bagarapim nem bilong papamama bilong en, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
17 “ ‘Sapos + wanpela man i surikim mak bilong graun bilong wantok bilong en, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
18 “ ‘Sapos + wanpela man i paulim aipas na wanpela aipas i no inap bihainim rot em i laik i go long en, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
19 “ ‘Sapos + wanpela man i mekim rong long ol manmeri bilong arapela lain na long ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na long ol meri, man bilong ol i dai pinis, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
20 “ ‘Sapos + wanpela man i mekim trabel long meri bilong papa bilong en, orait God i ken bagarapim dispela man. Dispela pasin i mekim papa i sem nogut tru.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
21 “ ‘Sapos + wanpela man i goapim wanpela animal, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
22 “ ‘Sapos + wanpela man i mekim trabel long susa bilong em, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
23 “ ‘Sapos + wanpela man i mekim trabel long tambu mama bilong em, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
24 “ ‘Sapos wanpela man i hait na kilim nating wanpela man i dai, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
25 “ ‘Sapos wanpela man i kisim mani bilong kilim i dai wanpela man i no gat rong, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’
26 “ ‘Sapos + wanpela man i no bihainim ol lo bilong God, orait God i ken bagarapim dispela man.’ Na olgeta manmeri bai i tok, ‘Tru tumas, God i ken mekim olsem.’ ”
+ 27:2 Jos 8.30-32 + 27:5 Kis 20.25 + 27:12 Lo 11.29, Jos 8.33-35 + 27:15 Kis 20.4, 34.17, Wkp 19.4, 26.1, Lo 4.15-18, 5.8 + 27:16 Kis 20.12, Lo 5.16 + 27:17 Lo 19.14 + 27:18 Wkp 19.14 + 27:19 Kis 22.21, 23.9, Wkp 19.33-34, Lo 24.17-18 + 27:20 Wkp 18.8, 20.11, Lo 22.30 + 27:21 Kis 22.19, Wkp 18.23, 20.15 + 27:22 Wkp 18.9, 20.17 + 27:23 Wkp 18.17, 20.14 + 27:26 Ga 3.10