29
God i mekim kontrak wantaim ol Israel long kantri Moap
Em hia ol tok bilong kontrak Bikpela i bin tokim Moses long mekim wantaim ol Israel long kantri Moap. Em i skruim dispela long kontrak Bikpela i bin wokim wantaim ol Israel long maunten Sainai.
Moses i singautim olgeta Israel i kam bung na em i tokim ol olsem, “Yupela i lukim pinis olgeta samting God i bin mekim long king bilong Isip, na long ol ofisa na long olgeta hap bilong kantri bilong en. Na yupela i lukim planti sik nogut, na olkain mirakel na ol bikpela samting Bikpela i bin mekim. Tasol Bikpela i no larim yupela i save yet long as bilong ol dispela samting na em i no larim ai bilong yupela i lukluk na yau bilong yupela i harim tok, na yupela i stap olsem i kam inap nau. Na + Bikpela i tok olsem, ‘Inap long 40 yia mi bin bringim yupela i go long ples wesan na ol klos na su bilong yupela i no bruk. Nogat tru. Yupela i no gat bret na wain na bia, tasol mi bin lukautim yupela gut bilong yupela i ken save, mi Bikpela, mi God bilong yupela.’ ”
Na + Moses i tok moa olsem, “Taim yumi kam kamap long dispela ples, King Sihon bilong Hesbon na King Ok bilong Basan, tupela i kam bilong pait long yumi. Tasol yumi winim ol long pait, na + yumi kisim graun bilong ol na tilim long lain bilong Ruben na bilong Gat na hap lain bilong Manase. Oltaim yupela i mas bihainim olgeta tok bilong dispela kontrak na bai olgeta samting yupela i mekim inap i kamap gutpela.
10 “Nau yupela i sanap long ai bilong God, Bikpela bilong yumi. Yupela ol hetman na ol ofisa na ol man 11 wantaim meri pikinini bilong yupela na ol man bilong narapela kantri i stap namel long yupela na i save brukim paiawut na karim wara bilong yupela, 12 yupela i stap hia nau long kisim dispela nupela kontrak God, Bikpela bilong yumi, i mekim wantaim yupela. Na yupela i mas promis long bihainim dispela kontrak. 13 Olsem na bai Bikpela i ken mekim yupela i kamap manmeri bilong en na em i ken i stap God bilong yupela, olsem em i bin promis long yupela na long ol tumbuna bilong yupela, Abraham na Aisak na Jekop. 14-15 God i no mekim dispela kontrak wantaim yumi olgeta man i sanap hia long pes bilong em tasol. Nogat. Em i mekim tu wantaim ol lain tumbuna pikinini bilong yumi bai i kamap bihain. Na yumi olgeta i mas promis long bihainim.
16 “Yupela i mas tingting gen long yupela i bin i stap olsem wanem long Isip. Na tingim ol samting yupela i bin lukim long taim yupela i wokabaut long graun bilong ol arapela lain. 17 Yupela i bin lukim ol rabis giaman god ol i wokim long diwai na ston na gol na silva. Ol dispela giaman god i samting nogut tru. 18 Yupela + lukaut gut bai i no gat wanpela man o meri o wanpela famili o wanpela lain i sanap hia bai i givim baksait long God, Bikpela bilong yumi, na lotu long ol dispela kain kain rabis god bilong ol arapela kantri. Sapos yupela i mekim dispela kain pasin, em i olsem rop bilong wanpela diwai i gat pait. Bihain kru bilong en i kamap na i go bikpela na bai i bagarapim planti man. 19 Yupela olgeta i mas lukaut gut bai i no gat wanpela man i sanap hia na i harim dispela strongpela tok nau mi autim, na i ting em inap sakim na bai em i ken i stap gut. Sapos wanpela man i sakim tok, orait dispela bai i mekim yupela olgeta i bagarap, ol gutpela man na ol man nogut wantaim. 20 God bai i no lusim sin bilong kain man olsem. Tasol God bai i belhat nogut long em olsem paia i lait na i hat moa. Na olgeta samting nogut dispela buk i tok long en bai i kamap long dispela man, i go i go inap Bikpela i pinisim em olgeta. 21 Na Bikpela bai i kisim dispela man tasol na mekim save long em inap em i bagarap. Bai Bikpela i mekim olgeta samting nogut long em, na bagarapim em tru olsem em i bin tok long dispela buk bilong lo bai em i mekim long olgeta man i no bihainim kontrak bilong en.
22 “Bihain ol lain tumbuna bilong yupela na ol man bilong ol arapela kantri bai i lukim ol dispela samting nogut na bikpela hevi God i bin mekim i kamap long kantri bilong yupela. 23 Ol + gaden bai i bagarap na i stap nating. Na sol na salfa bai i pulap long ol, na i no inap long yupela i planim wanpela samting. Na gras tu bai i no inap kamap long dispela graun. Olsem na bai kantri bilong yupela i kamap wankain olsem Sodom na Gomora, na wankain olsem taun Atma na Seboim. Dispela tupela taun Bikpela i bin bagarapim bipo, long taim em i kros na belhat nogut tru. 24 Orait na olgeta manmeri long olgeta hap graun bai i wok long askim nabaut, ‘Bilong wanem God i mekim olsem long kantri bilong ol? Bilong wanem em i kros nogut tru long ol?’ 25 Na bai ol yet i bekim tok olsem, ‘Long wanem, ol manmeri bilong God i brukim dispela kontrak ol i bin mekim wantaim God bilong ol tumbuna bilong ol taim em i kisim ol long Isip na bringim ol i kam. 26 Ol Israel i bin lotu long ol giaman god. Dispela ol god ol i no bin lotu long ol bipo, na Bikpela i bin tambuim ol long lotuim dispela kain samting. 27 Olsem na Bikpela i belhat long ol manmeri bilong en na i mekim ol dispela kain kain samting nogut i stap long dispela buk i kamap long graun bilong ol. 28 Bikpela i belhat na kros nogut tru, olsem na em i rausim ol long graun bilong ol na salim ol i go nabaut long ol arapela kantri. Na nau tu ol i stap olsem.’ ”
29 Na Moses i tok moa olsem, “I gat sampela tok God, Bikpela bilong yumi, i bin haitim na i no autim long yumi. Tasol em i bin autim lo bilong en long yumi na yumi wantaim ol tumbuna bilong yumi i mas bihainim dispela lo oltaim.”
+ 29:5 Lo 8.2-4 + 29:7 Nam 21.21-35 + 29:8 Nam 32.33 + 29:18 Hi 12.15 + 29:23 Stt 19.24-25