10
Sapos ol lang i go insait long botol sanda na ol i dai, orait bai dispela sanda i smel nogut. Olsem tasol, liklik hap longlong pasin em inap bagarapim gutpela tingting na daunim biknem bilong man.
Man i gat gutpela tingting em i save mekim gutpela pasin. Tasol man i no gat gutpela tingting, em i save mekim pasin i no stret. Maski dispela man i wokabaut tasol long rot, pasin bilong en i soim ol arapela man olsem, em i no gat gutpela tingting.
Sapos hetman bilong yu i kros long yu, orait yu no ken lusim wok bilong yu. Maski asua bilong yu i bikpela, sapos yu stap isi, orait em inap lusim rong bilong yu.
Mi bin lukim wanpela bikpela rong ol sampela man i save mekim, na dispela i asua bilong ol hetman tasol. Ol hetman i save givim bikpela wok long ol man i no gat gutpela tingting na save, na ol maniman i kisim wok i no gutpela tumas. Na tu mi bin lukim ol wokboi nating i sindaun antap long ol hos na i go, tasol ol bikman i wokabaut long lek, olsem ol wokboi nating.
Sapos + man i wokim bikpela hul, orait em yet inap pundaun long en. Sapos man i brukim wanpela banis ston, orait snek inap kaikaim em. Sapos man i wok long brukim ol bikpela ston long maunten, ol ston inap paitim em. Sapos man i brukim diwai, bai diwai inap bagarapim em. 10 Sapos tamiok bilong man i no sap na em i no sapim, orait em bai i hatwok tru long katim diwai. Sapos man i gat gutpela tingting, bai em i mekim gutpela wok. 11 Sapos man i gat save long pasin bilong mekim snek i stap isi, em i gutpela. Tasol sapos em i larim snek i kaikaim em, orait bai save bilong en i helpim em olsem wanem? 12 Toktok bilong man i gat gutpela tingting i save givim biknem long em yet. Tasol toktok bilong man i no gat gutpela tingting i save daunim em yet. 13 Taim dispela man i stat long toktok, em i save mekim tok i kranki. Na taim tok bilong en i laik pinis, tok i kamap nogut tru, olsem tok bilong man i longlong olgeta. 14 Man i no gat gutpela tingting i save toktok toktok tasol.
Yumi no save wanem samting bai i kamap bihain. Na yumi no save wanem samting bai i kamap long graun long taim yumi dai pinis.
15 Man i no gat gutpela tingting olgeta na em i no inap painim rot i go long haus bilong em, dispela kain man i save hatwok nating na pinisim strong bilong en.
16 Sapos king bilong wanpela kantri em i mangi yet, na ol lida bilong dispela kantri i save kirap long moningtaim bilong mekim pati tasol, orait bikpela hevi bai i kamap long dispela kantri. 17 Tasol + sapos king bilong wanpela kantri em i pikinini bilong wanpela bikman, na ol lida bilong dispela kantri i save kaikai na dring long taim bilong kaikai, inap long strongim bodi tasol na i no bilong spak nabaut, orait dispela kantri bai i stap gut tru.
18 Sapos man i les na i no stretim rup bilong haus bilong en, bai rup i bruk nabaut na ren i kam insait na bagarapim haus.
19 Kaikai i samting bilong mekim man i amamas, na wain i samting bilong mekim man i belgut. Tasol mani i gutpela samting bilong mekim olgeta kain wok.
20 Maski yu hait i stap long rum slip bilong yu, yu no ken tok nogut long king o long maniman. Na tu, yu no ken tingting nogut long ol. Nogut wanpela pisin i kisim tok bilong yu na bringim i go long ol.
+ 10:8 Sng 7.15, Snd 26.27 + 10:17 Snd 31.4