3
God i makim taim bilong mekim olgeta samting
Olgeta + samting i kamap long dispela graun, i save kamap long taim bilong em yet. God + i makim taim bilong yumi man i kamap long graun na taim bilong yumi i dai. Em i makim taim bilong planim kaikai na taim bilong kamautim kaikai. Em i makim taim bilong kilim man i dai na taim bilong oraitim sikman. Em i makim taim bilong brukim ol samting na taim bilong wokim ol samting. Em i makim taim bilong krai na taim bilong lap. Em i makim taim bilong sori na taim bilong singsing. Em i makim taim bilong man i pilai long meri bilong em, na taim bilong tupela i tambu long pilai. Em i makim taim bilong holim meri na taim bilong no ken holim meri. Em i makim taim bilong painim samting i lus na taim bilong lusim samting. Em i makim taim bilong putim gut ol samting na taim bilong tromoi ol samting nabaut. Em i makim taim bilong brukim klos na taim bilong samapim. Em i makim taim bilong pasim maus na taim bilong toktok. Em i makim taim bilong laikim tru narapela man na taim bilong no laikim narapela man. Em i makim taim bilong pait na taim bilong sindaun gut.
Ol man i mekim wok, ol i save kisim wanem gutpela samting long wok bilong ol? 10 Mi save pinis long olgeta kain hevi God i bin putim long yumi. 11 God i makim taim bilong olgeta samting i kamap, na ol i kamap long gutpela taim tru bilong ol. Na tu em i kirapim tingting bilong yumi na yumi laik save long ol samting i bin kamap bipo na long olgeta samting i laik kamap bihain. Tasol God i no larim yumi i save tru long olgeta samting em yet i mekim long bipo yet i go inap long bihain tru. 12 Mi tingting long dispela samting na mi save i gat wanpela pasin i win tru. Dispela pasin i olsem. Yumi mas amamas na mekim gutpela pasin long taim yumi stap long graun. 13 Na tu yumi mas kaikai na dring na amamas long olgeta samting yumi mekim. Dispela i olsem presen God i givim yumi.
14 Mi + save, pasin bilong God i no save senis. Nogat. Bai i stap olsem oltaim oltaim. I no gat wanpela man inap skruim wanpela pasin long ol pasin bilong God. Na i no gat wanpela man inap rausim wanpela pasin bilong God. God i bin mekim olsem bilong ol manmeri i ken aninit long em. 15 Olgeta samting i save kamap nau, ol i bin kamap bipo. Na olgeta samting bai i kamap bihain, ol tu i bin kamap bipo. God i no save larim olgeta samting bilong bipo i go olgeta. Nogat. Em i save mekim ol dispela samting i kamap gen.
Pasin bilong ol manmeri i no stret
16 Mi bin lukim narapela pasin tu i stap long graun. Ol man i gat wok long bihainim gutpela na stretpela pasin, ol i no bihainim. Nogat. Ol i bihainim pasin nogut tru. 17 Na mi tingting olsem, long taim God i kotim ol manmeri, em bai i makim taim bilong skelim olgeta pasin bilong ol stretpela man na bilong ol man nogut. 18 Na tu mi tingting olsem, God i traim yumi bilong soim yumi olsem, yumi man i wankain olsem ol abus tasol. 19 Long wanem, pinis bilong yumi man i wankain olsem ol abus. Ol abus i save dai, na yumi man tu i save dai. Man na abus i save pulim win, na dispela i as bilong laip bilong tupela wantaim. Olsem na laip bilong man i no winim laip bilong abus. Nogat. Laip bilong tupela wantaim i olsem samting nating. 20 God + i bin kisim graun na wokim tupela, olsem na taim tupela i dai bai tupela i kamap olsem graun gen. 21 Sampela man i ting spirit bilong man i go antap na spirit bilong ol abus i go daun long graun. Tasol husat inap save tru long dispela samting? 22 Mi tingting long dispela samting na mi save, i gat wanpela pasin i win tru. Dispela pasin i olsem. Yumi mas amamas long olgeta samting yumi mekim. I no gat narapela rot bilong yumi. Husat inap soim yumi wanem samting bai i kamap long taim yumi dai pinis?
+ 3:1 Sav 3.17, 8.6 + 3:2 Hi 9.27 + 3:14 Je 1.17 + 3:20 Stt 3.19