10
King Serksis na Mordekai i gat biknem
King Serksis i putim takis long ol man bilong nambis na long ol man i stap insait tru long kantri bilong em. Olgeta gutpela na bikpela samting king i mekim, na olgeta tok long pasin em i mekim, olgeta dispela samting ol i raitim long ol buk i stori long ol king bilong Persia na Midia. Na Mordekai em i stap namba wan hetman bilong King Serksis. King tasol i antap long em. Na ol Juda i laikim em tru na ol i givim biknem long em. Na em i mekim wok bilong helpim ol Juda i sindaun gut.
Mordekai i tingim driman bilong em
Na Mordekai i tok olsem, “God yet i bin mekim kamap ol dispela samting. Mi tingim dispela driman i bin soim mi long ol dispela samting i laik kamap. Na olgeta liklik samting mi bin lukim long driman, nau ol i kamap tru. Liklik hul wara i kamap bikpela wara. Na i gat lait na san na planti wara moa i stap. Dispela wara em i Esta tasol. King i maritim em na em i stap kwin bilong em. Tupela traipela snek i makim Haman na mi. Ol lain pipel long driman em ol birua i bin bung wantaim bilong pinisim olgeta Juda. Lain bilong mi em ol Israel tasol. Ol i bin singaut long God i kam helpim ol, na olsem tasol ol i win. Bikpela yet i bin sambai long ol manmeri bilong em. Em i bringim mipela i go i stap longwe long ol samting nogut i laik bagarapim mipela. Em i mekim olkain mirakel na bikpela wok. Em i no bin helpim wanpela arapela lain pipel long dispela kain pasin. Nogat tru. 10  Em i bin makim wanpela kain samting bilong kamap long ol lain manmeri bilong em, na narapela kain samting bilong kamap long ol arapela lain pipel. 11  Nau taim i kamap pinis bilong dispela tupela kain samting i mas kamap. Nau taim i kamap pinis na God i ken soim em i laikim wanem lain manmeri. 12  Orait God i tingim dispela lain manmeri em yet i bin makim, na em i mekim ol i win. 13  Olsem na olgeta yia i go inap oltaim, olgeta manmeri bilong God i mas bung wantaim long ai bilong God, long de namba 14 na 15 bilong mun Adar, na ol i mas singsing na amamas.”
Dositeus i bringim pas i kam
Long namba 4 yia bilong Tolemi na Kleopatra i bosim kantri, wanpela man, nem bilong em Dositeus, em i bringim dispela pas bilong Mordekai i kam, em dispela pas i tok long Ol Bikpela De Bilong Purim. Dositeus i tok, em i pris bilong lain bilong Livai. Tolemi, em pikinini bilong Dositeus, em i kam wantaim papa. Na tupela wantaim i tok tru antap long dispela pas i tru. Na ol i tok tu olsem, Lisimakus, pikinini bilong narapela Tolemi i stap long Jerusalem, em i bin tanim dispela pas long tok Grik.