2
Esta i kamap kwin
Bihain kros bilong king i pinis. Tasol planti taim em i save tingting bek long taim em i bin rausim Vasti long i stap kwin. Olsem + na sampela saveman i tokim em olsem, ‘Mobeta yu painim sampela naispela gutpela yangpela meri. Yu mas makim ol man long olgeta provins na ol i mas bringim ol dispela naispela yangpela meri i kam long Susa, namba wan taun bilong gavman. Na yu mas putim ol dispela meri long haus meri bilong yu. Na Hegai, em bosman bilong ol meri bilong yu, em i ken was long ol. Na ol meri i ken welim na bilasim skin bilong ol, bai ol i kamap naispela moa. Na sapos yu laikim tumas wanpela bilong ol dispela meri, orait yu ken makim em bilong i stap kwin na em i ken kisim ples bilong Vasti.” King i laikim dispela tok, olsem na em i bihainim.
Long taun Susa i gat wanpela man bilong lain Juda i stap, nem bilong em Mordekai. Em i pikinini bilong Jair, na em i tumbuna pikinini bilong Simei, pikinini bilong Kis, bilong lain Benjamin. Bipo Nebukatnesar, king bilong Babilon, i bin kisim sampela Juda i go kalabus long Babilon. Na em i kisim Mordekai i go wantaim ol. Mordekai i gat wanpela pikinini meri, nem bilong em Esta. Esta em i pikinini bilong Aminadap, em liklik papa bilong Mordekai, na taim papa na mama bilong Esta i bin dai, Mordekai i bin lukautim Esta olsem pikinini bilong em yet. Esta em i naispela meri tru na Mordekai i ting long maritim em.
Taim king i salim dispela tok i go long ol manmeri, ol i bringim planti naispela meri i kam long Susa. Na ol i kisim Esta tu i kam wantaim ol. Ol i putim Esta long haus meri insait long banis bilong king. Na Hegai i lukautim em. Hegai i lukim Esta i gutpela meri, na em i laikim em. Olsem na kwiktaim em i givim Esta ol samting bilong bilasim skin, na olkain gutpela kaikai. Na em i makim 7-pela yangpela meri bilong haus king bilong lukautim em gut. Na Hegai i mekim gut long ol dispela meri.
10  Pastaim Mordekai i bin tokim Esta olsem, em i no ken tokaut long em i meri Juda. Olsem na Esta i bihainim tok bilong waspapa. 11  Olgeta de Mordekai i save wokabaut i go i kam klostu long dua bilong banis bilong haus meri. Em i laik save, Esta i stap olsem wanem, na tu em i laik save wanem samting ol bai i mekim long Esta.
12  Inap long wanpela yia olgeta, ol i wok long mekim ol meri i kamap naispela tru. Inap long 6-pela mun ol i save welim bodi bilong ol meri long wel ol i wokim long blut bilong diwai mea. Na long narapela 6-pela mun ol i save welim ol long gris i gat gutpela smel. Bihain long dispela, ol i bringim wan wan yangpela meri i go long King Serksis. 13  King i makim wanpela wokman bilong em bilong i go long haus meri na bringim meri i go long haus king. 14  Meri i save go long king long apinun tru na i stap inap long moningtaim. Na long moningtaim ol i kisim em i go long narapela haus meri na ol i putim em long han bilong Hegai, dispela man i save bosim ol namba 2 lain meri bilong king. Na dispela meri i no inap i go long king gen. Sapos king i laikim em na i kolim nem bilong em na i singautim em, orait em i ken i go. I no gat narapela rot.
15  Orait taim i kamap bilong Esta i go lukim king. Esta em i pikinini meri bilong Aminadap, dispela namba 2 papa bilong Mordekai. Em i save bihainim gut olgeta skul bilong Hegai, na olgeta manmeri i lukim em, ol i save laikim em tru. 16  Long dispela taim Serksis i bin i stap king 7-pela yia. Na long namba 10 mun bilong dispela yia, em ol i kolim mun Adar, ol i bringim Esta i go long king. 17  Na king i laikim em tumas. I no gat narapela meri i bin katim lewa bilong king olsem Esta. Olsem na king i putim hat bilong kwin long het bilong em. 18  Inap long wan wik stret king i wokim bikpela kaikai. Na em i singautim ol hetman na saveman, bilong ol i ken amamas long marit bilong em wantaim Esta. Na long dispela taim em i katim takis bilong olgeta manmeri i stap long kantri bilong em.
Mordekai i helpim king na ol man i no kilim em i dai
19  Long dispela taim tasol, king i makim Mordekai i kamap wanpela bosman bilong haus bilong em. 20  Bipo Mordekai i bin tambuim Esta long em i no ken tokim ol man olsem em i meri Juda. Na Esta i bin bihainim dispela tok, long wanem, em i pasin bilong em long bihainim olgeta tok bilong Mordekai. Em i save lotuim God oltaim na bihainim ol lo bilong em. Na em i no bin lusim ol pasin bilong ol Juda.
21  Long taim Mordekai i holim wok bilong King Serksis, tupela ofisa i save lukautim king, tupela i gat kros long king na tupela i pasim tok long kilim em i dai. 22  Tasol Mordekai i harim tok bilong tupela na em i tokim Kwin Esta. Bihain Esta i tokim king long dispela tok Mordekai i bin harim. 23  King i painimaut olsem dispela tok i tru. Olsem na ol i hangamapim tupela long diwai, na tupela i dai. Na bihain king i laik givim biknem long Mordekai na em i tok, “Raitim ripot bilong ol dispela samting long buk bilong gavman, bai ol manmeri i no ken lusim tingting long dispela gutpela wok Mordekai i bin mekim.”
+ 2:2 2 Kin 24.10-16, 2 Sto 36.10