4
Mordekai i askim Esta long helpim ol Juda
Taim Mordekai i harim dispela tok, em i pret nogut tru. Bel bilong en i hevi tumas na em i brukim klos bilong em. Olsem na em i pasim olpela laplap i bruk nabaut, na em i putim sit bilong paia long het bilong em. Em i putim pinis na em i wokabaut i go insait long taun, na em i wok long krai olsem, “Ol i laik pinisim ol manmeri i no bin mekim wanpela rong.” Em i wokabaut i go na em i kamap long dua bilong haus king, tasol em i no i go insait, long wanem, man i laik i go insait, em i mas pasim gutpela laplap pastaim. Long taim ol i autim dispela toksave bilong king long olgeta provins, olgeta Juda i bel hevi tumas na i singaut nogut tru. Ol i no kaikai, na ol i krai nogut na i singsing sori i stap. Na planti Juda i pasim laplap nogut i bruk nabaut, na ol i slip long sit bilong paia.
Ol wokmeri bilong Esta na ol wasman bilong em ol i tokim em long dispela pasin Mordekai i mekim, na Esta i bel hevi tru. Em i salim klos long Mordekai bai em i senisim laplap nogut na i pasim gutpela klos. Tasol Mordekai i no laik. 5-6  Olsem na Esta i singautim Hatak i kam. Hatak em i wanpela wasman bilong ol meri, na king i bin makim em bilong mekim wok bilong Esta. Olsem na Esta i salim Hatak i go long Mordekai bilong painimaut wanem samting tru i bin kamap long em. Orait Mordekai i tokim Hatak long olgeta samting i bin kamap. Na em i tok tu olsem Haman bai i putim 375 tan mani silva long haus mani bilong king sapos ol man i kilim i dai olgeta manmeri bilong lain Juda. Mordekai i tokim Hatak long kisim wanpela bilong ol dispela pas bilong Haman i go long Esta bai em i ken lukim. Na Hatak i mas tokim Esta long i go grisim king bai em i ken sori na marimari long ol Juda. Na Mordekai i tokim Hatak long givim tok long Esta olsem, “Esta, yu no ken lusim ting long taim yu liklik meri nating na mi bin lukautim yu. Nau Haman, praim minista bilong king, i bin tok long bagarapim yumi na kilim yumi i dai. Olsem na yu mas beten strong long Bikpela pastaim, na bihain yu mas go toktok wantaim king. Yu mas kisim bek mipela.”
Orait Hatak i go givim dispela tok long Esta. 10  Na Esta i givim Hatak wanpela tok bilong bringim i go bek long Mordekai. 11  Em i tok olsem, ‘Mi no inap i go lukim king. Sapos king i singautim wanpela man, orait em i ken i go insait long rum bilong em. Sapos nogat, na em i go nating, orait ol i mas kilim em i dai. Olgeta man i save pinis long dispela lo. I gat wanpela rot tasol bilong abrusim dispela lo. Sapos man i go nating long king na king i makim em long stik gol bilong em, bai dispela man i no inap i dai. Klostu wan mun i go pinis nau na king i no bin singautim mi.”
12  Mordekai i harim tok bilong Esta 13  na em i bekim tok olsem, “Tru, yu stap long haus bilong king, tasol nogut yu ting yu bai i stap gut. Yu tu bai yu kisim bagarap olsem ol arapela manmeri bilong lain Juda. 14  Sapos yu pasim maus long dispela taim nau, orait narapela samting bai i kamap bilong helpim yumi. Tasol yu bai i dai na ol lain famili bilong yu bai i pinis tru. Tasol yumi no ken save, ating yu bin kamap kwin bilong helpim mipela long dispela taim nogut.”
15  Orait Esta i salim tok i go bek long Mordekai 16  olsem, “Yu go bungim olgeta Juda bilong taun Susa na yupela tambu long kaikai na yupela tingting long mi na beten. Yupela i mas tambu long kaikai na yupela i no ken dring wara inap long tripela san na tripela nait. Mi wantaim ol wokmeri bilong mi, mipela tu bai i mekim olsem. Na taim dispela taim i pinis, orait mi bai go long king. Maski, mi ken sakim lo. Sapos mi mekim olsem na mi dai, i no gat tok. Mi ken i dai tasol.”
17  Mordekai i harim tok bilong Esta pinis, orait em i lusim dua bilong haus king, na em i go mekim olsem Esta i tokim em pinis.
Mordekai i prea
18  Mordekai i tingim gen olgeta gutpela wok Bikpela i bin mekim bipo, na em i prea olsem, 19  “Bikpela, yu bosman na yu king bilong olgeta samting i stap long graun. Olgeta samting i save bihainim tok bilong yu tasol. Sapos yu laik helpim mipela ol Israel, i no gat wanpela man inap long pasim yu. 20  Yu bin mekim kamap skai na graun na olgeta naispela samting i stap long en. 21  Yu bosman bilong olgeta samting na i no gat wanpela samting i ken sakim tok bilong yu. 22  Yu save long olgeta samting. Yu save pinis olsem, taim mi no laik daunim het bilong mi na givim biknem long dispela hambakman Haman, mi no laik hambak na apim nem bilong mi yet. Nogat. 23  Mi mekim dispela pasin, long wanem, mi no laik givim biknem long wanpela man long wankain pasin olsem mi givim biknem long God. Mi save daunim het bilong mi bilong givim biknem long yu wanpela tasol. 24  Tasol sapos mi pilim, dispela pasin inap long helpim mipela ol Israel, orait mi inap nildaun na kis long lek bilong Haman.
25-26  “Bikpela,+ yu God na King, yu God bilong Abraham, yu mas sambai nau long mipela ol manmeri bilong yu. Yu no ken larim ol birua i bagarapim mipela. Ol i pasim tok pinis long pinisim mipela. Ol i wetim taim bilong ol tasol. Bipo bipo tru yu bin makim mipela olsem ol lain manmeri bilong yu yet, na yu yet yu bin kisim mipela long kantri Isip na bringim mipela i kam. Nau yu no ken tromoi mipela. 27  Mipela i namba wan lain manmeri bilong yu. Olsem na yu ken harim dispela prea bilong mi na marimari long mipela. Mekim dispela taim bilong trabel i kamap taim bilong amamas, bai mipela i ken singsing na lotuim nem bilong yu. Yu no ken larim mipela i dai. Mipela i laik i stap na lotuim yu i go inap oltaim.”
28  Long dispela taim olgeta manmeri bilong Israel i pilim olsem ol i mas i dai, olsem na ol i wok long beten na singaut bikpela moa.
Kwin Esta i prea
29  Kwin Esta tu i bel hevi moa na em i prea long Bikpela. 30  Em i rausim ol naispela klos bilong em na em i pasim klos bilong sori. Em i no waswas na em i no putim sanda na sop i gat gutpela smel. Nogat. Em i putim sit bilong paia na pekpek bilong bulmakau antap long het bilong em. Em i rausim olgeta bilas na em i luk olsem wanpela meri nating. Bipo em i save bilasim na komim na pasim gut ol naispela longpela gras bilong em. Tasol nau em i larim dispela gras i paul nabaut na i hangamap nating i stap. 31  Na em i kirap na i beten long God, Bikpela bilong Israel. Em i tok olsem, “Bikpela, yu wanpela tasol yu God na king. Plis, yu mas helpim mi nau. Mi stap wanpis tasol na mi no gat narapela i ken helpim mi. Yu wanpela tasol i stap. 32  Plis, helpim mi nau. Nogut mi lusim laip bilong mi. 33  Bikpela, taim mi yangpela yet, ol wanfamili bilong mi i bin stori long mi long ol pasin bilong yu. Ol i tok olsem, yu yet yu bin makim mipela ol Israel bilong i go pas long ol arapela lain pipel. Bipo tru yu bin makim ol tumbuna bai ol i kamap lain tru bilong yu inap oltaim. Na yu bai inapim olgeta dispela promis yu bin mekim long ol.
34  “Tasol mipela i bin mekim rong long yu. Yu bin putim mipela long han bilong ol birua, long wanem, mipela i bin lotuim ol giaman god bilong ol. 35  Olsem na mipela i no gat tok. Bekim bilong yu i stret long mipela. 36  Tasol nau ol birua i no belgut moa long lukim mipela i stap olsem ol wokboi nating bilong ol. Nogat. Ol i bin mekim dispela tok tru antap long ol giaman god bilong ol, 37  na ol i laik pinisim mipela ol manmeri i save lotu long yu. Ol i laik rausim lo bilong yu. Ol i laik bagarapim haus na alta bilong yu. 38  Ol i laik bai olgeta manmeri bilong graun i mas lotuim ol rabis giaman god na i mas litimapim nem bilong king, em man nating bilong dispela graun.
39  “Bikpela, ol dispela giaman god i rabis nating. Yu no ken larim ol i win long yu. Yu no ken larim ol birua i lap long lukim mipela i bagarap. Mobeta yu mas larim tingting nogut bilong ol i tanim bek na i bagarapim ol yet. Na yu mas mekim save tru long dispela man nogut, em i wok long redim bikpela trabel em i laik givim long mipela.
40  “Bikpela, yu mas tingim mipela. Sambai long mipela long dispela taim bilong trabel. Yu king bilong olgeta god, na yu bosman bilong olgeta samting i stap long graun, yu ken strongim bel bilong mi nau. 41  Na + taim mi go insait na toktok wantaim Serksis, yu ken putim switpela tok long maus bilong mi. 42  Bikpela, kam helpim mipela, na sambai long mi tu. Long wanem, mi stap wanpis na mi no gat man bilong helpim mi. Yu tasol i stap.
43  “Bikpela, yu save long olgeta samting. Yu save pinis olsem mi no laikim tru ol dispela toktok amamas na biknem mi save kisim long ol dispela man i no save bihainim lo bilong yu. Mi no save laik tru long slip wantaim ol man i no bin katim skin bilong ol na wantaim ol man bilong ol arapela lain. 44  Tasol yu save pinis, mi no mekim ol dispela samting long laik bilong mi. Sampela taim ol i gat bikpela de bilong amamas na mi mas putim naispela hat bilong kwin, tasol mi no amamas long dispela. Nogat. Mi save putim hat bilong kwin, long wanem, lo i strong long mi mas putim. Mi yet mi no wari liklik long en. Mi lukim em i wankain olsem hap pipia laplap nating. 45  Mi + no laik i go kaikai wantaim Haman, na tu mi no save amamas long kaikai wantaim king. Na mi no bin dringim wain ol i save makim bilong ol giaman god bilong ol. 46  Taim mi stap hia, wanpela samting tasol i save mekim mi i amamas. Em i pasin bilong lotuim yu, Bikpela, yu God bilong Abraham. 47  God, yu strong olgeta. Harim krai bilong ol manmeri bilong yu. Kisim bek mipela long han bilong ol man nogut. Na helpim mi bai mi no ken pret.”
+ 4:8-9 Kis 3.6 + 4:24 Jdt 9.13 + 4:28 Dan 1.8, Jdt 12.2