19
Esekiel i singsing sori
God i tokim mi long singim dispela singsing sori bilong sori long tupela king bilong Israel.
Mama bilong yu i gutpela laion tru.
Em i stap namel long ol laion man,
na em i lukautim
ol pikinini bilong en
na ol i kamap bikpela.
Wanpela pikinini man bilong en
i kamap gutpela yangpela laion.
Mama i lainim em
long pasin bilong painim abus,
na bihain em i kamap laion
bilong kaikai man.
Ol man bilong planti kantri
i harim tok
long pasin bilong dispela laion.
Ol i kam wokim hul long graun
na laion i pundaun long hul.
Ol i putim huk long wasket bilong en
na pulim em i go long kantri Isip.
Mama i wetim em longpela taim tru
tasol pikinini i no kam bek gen.
Orait em i makim
narapela pikinini man
na em tu i kamap
gutpela yangpela laion.
Em i kamap bikpela pinis
na em i raun
wantaim ol arapela laion,
na em i lainim pasin
bilong painim abus.
Em i kamap laion bilong kaikai man.
Em i save long ol strongpela haus
bilong ol
na em i go bagarapim ol taun
bilong ol birua.
Em i save singaut strong moa yet
na olgeta man i save pret.
Ol man bilong olgeta kantri nabaut
i kam bilong pait long dispela laion.
Ol i opim umben bilong ol
na ol i holimpas em.
Ol i hukim em na pulim em i go.
Ol i kalabusim em
insait long wanpela bokis,
na ol i bringim em i go
long king bilong Babilon.
Ol i putim em long strongpela kalabus
na em i no inap ranawe i go bek
long ol maunten bilong Israel.
Na ol manmeri i no inap harim gen
singaut bilong en.
 
10 Mama bilong yutupela
i wankain olsem yutupela.*
Em i olsem diwai wain
ol i planim klostu long wara.
Na diwai i kamap bikpela
na i gat planti han
na i karim planti pikinini.
11 Ol han bilong dispela diwai
i strongpela
na ol i kamap olsem ol stik
ol king i save holim.
Diwai i kamap longpela tru
na klostu i holim skai.
Olgeta manmeri i lukim
em i longpela tru
na i gat planti han na lip.
12 Tasol ol man i kros na kamautim em
na tromoi em i go daun long graun.
Na hatpela win i kam
long hap sankamap
na i mekim olgeta pikinini bilong en
i drai.
Ol man i brukim
olgeta han bilong diwai
na ol han i drai
na ol i kukim long paia.
13 Nau ol i kisim dispela diwai
i go long ples drai tru
na ol i planim long graun
i no gat wara.
14 Paia i kamap long dispela diwai
na i kukim olgeta han na pikinini
bilong en.
Na i no gat wanpela strongpela han
i stap
bilong kamap olsem ol stik
ol king i save holim.
Dispela em i singsing sori. Na ol i bin singim planti taim.
* 19:10 Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.