6
Pol i tok long ol pikinini na ol papamama
Yupela + pikinini, yupela i mas bihainim tok bilong papamama bilong yupela. Yupela olgeta i pas wantaim Bikpela, na dispela pasin em i stretpela pasin bilong yupela i mekim. Buk ++ bilong God i tok olsem, “Yu mas aninit long papamama bilong yu na bihainim tok bilong ol.” Dispela lo em i namba wan lo i gat promis i stap wantaim, em promis i tok olsem, “Sapos yu mekim olsem, orait olgeta wok samting yu mekim i ken kamap gutpela, na bai yu stap longpela taim long dispela graun.”
Na + yupela papa, yupela i no ken bagarapim tingting bilong ol pikinini bilong yupela na mekim ol i belhat long yupela. Nogat. Yupela i mas mekim gutpela pasin long ai bilong Bikpela, na stretim gut ol pikinini bilong yupela na skulim ol long tok bilong Bikpela.
Pol i tok long ol wokboi na ol bosman
Yupela ++ ol wokboi nating, yupela i mas aninit long ol bosman bilong yupela, na yupela i mas pret tru, nogut yupela i mekim pasin i no stret long ai bilong ol. Oltaim yupela i mas tingting strong long mekim gutpela wok tasol, long wankain pasin olsem yupela i save mekim long taim yupela i mekim wok bilong Krais. Nogut yupela i ting long grisim ol na yupela i mekim gutpela wok long taim ol i stap klostu tasol. Nogat. Yupela i mas ting olsem yupela i stap wokboi nating bilong Krais yet, na bel bilong yupela i mas amamas long bihainim laik bilong God. Olsem na yupela i mas belgut na mekim wok. I no olsem yupela i mekim wok bilong ol man. Nogat. Yupela i mekim wok bilong Bikpela yet. Tingim.+ Sapos wanpela man i mekim gutpela wok, orait Bikpela bai i givim gutpela pe long em, maski dispela man em i wokboi nating o em i stap fri.
Na + yupela ol bosman, yupela tu i mas mekim gutpela pasin long ol wokboi nating bilong yupela. Yupela i mas lusim pasin bilong pretim ol. Bikpela i stap long heven, em i Bikpela bilong yupela na bilong ol tu, na em i save skelim pasin bilong olgeta manmeri long wankain pasin tasol.
Ol Kristen i stap olsem ol soldia
10 Orait + nau mi laik pinisim tok bilong mi olsem, yupela i pas wantaim Bikpela, olsem na yupela i mas tingting long olgeta bikpela strong bilong en, na yupela i mas sanap strong. 11 Yupela + i mas pasim olgeta klos pait God i save givim long yumi, na bai yupela inap long sanap strong na sakim olgeta kain pasin bilong trik na giaman Satan i save hait na mekim. 12 Tingim + gut. Yumi no save pait long ol manmeri. Nogat. Yumi pait long ol strongpela spirit na ol gavman na ol kain kain samting i gat strong, ol i save bosim graun long dispela taim bilong tudak. Yumi pait long olgeta spirit nogut i stap antap. 13 Olsem + na yupela i mas kisim olgeta klos pait God i save givim yupela, na long taim nogut yupela bai inap sanap strong long pait. Na long taim pait i pinis, yupela bai i sanap strong i stap yet.
14 Sapos + yupela i laik sanap strong, orait yupela i mas pasim tok tru olsem let bilong yupela, na pasim stretpela pasin olsem siot kapa i karamapim bros bilong yupela, 15 na + yupela i mas redi long autim gutnius bilong God i laik wanbel wantaim ol manmeri, na putim dispela pasin olsem su bilong yupela. 16 Yupela + i mas kisim dispela olgeta samting bilong pait, na yupela i mas kisim tu pasin bilong bilip, na holim strong olsem hap plang, bai yupela inap long mekim i dai olgeta spia paia dispela man nogut Satan i save sutim i kam long yupela. 17 Yupela + i mas tingting long God i kisim bek yupela pinis, na dispela tingting i mas i stap olsem hat kapa yupela i putim. Na yupela i mas holim bainat bilong Holi Spirit, em tok bilong God. 18 Long + strong bilong Holi Spirit yupela i mas prea oltaim. Yupela i mas strong long mekim ol kain kain beten na askim God long helpim yupela. Oltaim yupela i mas was gut bai yupela i no lusim dispela pasin. Yupela i no ken malolo. Oltaim yupela i mas prea na askim God long helpim olgeta manmeri bilong en. 19 Na + yupela i mas askim God long helpim mi tu. Mi laik bai yupela i prea olsem, God i ken putim tok long maus bilong mi, na mi ken daunim pret na autim tru tok hait bilong gutnius. 20 God + yet i bin salim mi i go bilong autim dispela gutnius, na long dispela as tasol mi stap long kalabus. Mi gat wok bilong autim gutnius, olsem na yupela i mas prea long God i ken strongim mi, bai mi ken daunim pret na tokaut strong long ol manmeri.
Pol i askim God long mekim gut long ol
21 Tikikus ++ bai i toksave long yupela long olgeta wok mi mekim. Tikikus em i brata tru bilong yumi, na em i gutpela wokman tru bilong Bikpela. 22 Mi salim em i kam long yupela bai yupela i ken save, mipela i stap olsem wanem, na bai em i ken strongim bel bilong yupela.
23 God Papa wantaim Bikpela Jisas Krais em i ken mekim isi bel bilong yupela olgeta brata, na em i ken mekim yupela i bilip strong na i laikim tru ol arapela. 24 God + i ken mekim pasin bilong marimari long olgeta man i no save lusim pasin bilong laikim tru Bikpela bilong yumi Jisas Krais.
+ 6:1 Snd 23.22, Kl 3.20 + 6:2 Mt 15.4 + 6:2 Kis 20.12, Lo 5.16 + 6:4 Lo 4.9, 6.7, 6.20-25, Sng 78.4, Snd 19.18, 22.6, Kl 3.21 + 6:5 2 Ko 7.15, Fl 2.12, Ta 2.9-10, 1 Pi 2.18 + 6:5 Kl 3.22-25 + 6:8 2 Ko 5.10, Ga 3.28, Kl 3.11 + 6:9 Lo 10.17, Ro 2.11, Kl 3.25, 4.1 + 6:10 1 Ko 16.13, Ef 1.19, 3.16, Kl 1.11 + 6:11 Ro 13.12, 2 Ko 6.7, 10.4, Ef 4.14, 1 Te 5.8 + 6:12 Jo 12.31, 14.30, Ro 8.38, 1 Ko 15.50, Kl 2.15, 1 Pi 5.8-9 + 6:13 2 Ko 10.4, Ef 5.16 + 6:14 Ais 11.5, 59.17, 2 Ko 6.7, 1 Te 5.8 + 6:15 Ais 40.9, 52.7, Nah 1.15, Ro 10.15 + 6:16 1 Jo 5.4 + 6:17 Ais 49.2, 59.17, 1 Te 5.8, Hi 4.12, KTH 19.15 + 6:18 Mt 26.41, Lu 18.1, Ro 12.12, Kl 4.2, 1 Te 5.17, 1 Ti 2.1 + 6:19 Ap 4.29, 2 Ko 3.12, Kl 4.3-4, 2 Te 3.1 + 6:20 2 Ko 5.20, Fl 1.20, Fm 1.9-10 + 6:21 Ap 20.4, Kl 4.7-8, 2 Ti 4.12, Ta 3.12 + 6:21 Kl 4.7-8 + 6:24 1 Pi 1.8