7
Esra i kamap long Jerusalem
1-5 Planti yia bihain, long taim Artaserksis i stap king bilong Persia, i gat wanpela man i stap long Babilon, nem bilong en Esra. Esra em i man bilong lain bilong hetpris Aron. Lain bilong Esra i olsem. Esra em i pikinini man bilong Seraia, na Seraia em i pikinini man bilong Asaria, na Asaria em i pikinini man bilong Hilkia, na Hilkia em i pikinini man bilong Salum, na Salum em i pikinini man bilong Sadok, na Sadok em i pikinini man bilong Ahitup, na Ahitup em i pikinini man bilong Amaria, na Amaria em i pikinini man bilong Asaria, na Asaria em i pikinini man bilong Meraiot, na Meraiot em i pikinini man bilong Serahia, na Serahia em i pikinini man bilong Usi, na Usi em i pikinini man bilong Buki, na Buki em i pikinini man bilong Abisua, na Abisua em i pikinini man bilong Finias, na Finias em i pikinini man bilong Eleasar, na Eleasar em i pikinini man bilong Aron.
6-7 Esra i save gut long dispela lo bipo God, Bikpela bilong Israel, i bin givim ol long han bilong Moses. Oltaim God i save mekim gut long Esra, olsem na sapos Esra i askim king long givim em wanpela samting, orait king i save givim em. Long namba 7 yia bilong Artaserksis i stap king, orait Esra i lusim Babilon na i go long Jerusalem wantaim ol sampela manmeri bilong Israel. Insait long dispela lain i gat ol pris na ol Livai na ol man bilong mekim musik na ol wasman na ol wokman bilong haus bilong God. 8-9 Ol i lusim Babilon long de namba wan bilong namba wan mun. Na God i helpim ol, olsem na ol i kamap long Jerusalem long de namba wan bilong namba 5 mun. 10 Esra i man bilong wok strong long kisim save long lo bilong Bikpela na long bihainim gut dispela lo. Na tu em i wok long skulim gut ol Israel long olgeta tok bilong lo bai ol tu i ken bihainim.
King Artaserksis i raitim pas long Esra
11 King Artaserksis i raitim wanpela pas na i givim long pris Esra, dispela man i bin skul gut tru long olgeta lo na tok Bikpela i bin givim long ol Israel. Pas i tok olsem, 12 “Mi King Artaserksis, mi king bilong planti kantri. Esra, yu saveman bilong lo bilong God bilong heven, na saveman bilong planti arapela samting tu, mi gude long yu na mi raitim dispela tok long yu. 13 Mi givim strongpela tok long olgeta ofisa bilong mi olsem. Sapos ol pris na Livai na ol arapela manmeri bilong Israel nau ol i stap long kantri bilong mi, ol i laik i go wantaim yu long Jerusalem, orait ol i ken i go. 14 Mi wantaim ol 7-pela man i save givim gutpela tingting long mi, mipela i laik salim yu i go lukim ol manmeri long Jerusalem na long ol arapela hap bilong Juda. Yu holim buk bilong lo bilong God, olsem na yu mas painimaut ol manmeri i bihainim dispela lo, o nogat. 15 Na mi wantaim ol saveman bilong mi i laik givim sampela presen bilong gol na silva long God bilong yupela Israel. Olsem na yu ken karim ol dispela presen i go long Jerusalem na putim long haus bilong God. 16 Na tu yu mas karim i go olgeta silva na gol yu bin kisim long ol distrik bilong Babilon, wantaim ol presen ol manmeri bilong yupela Israel na ol pris bilong yupela i laik givim long mekim wok long haus bilong God bilong yupela long Jerusalem.
17 “Na yu no ken tromoi nating dispela mani. Yu mas baim ol bulmakau na ol sipsip man na ol pikinini sipsip na wit na wain, bilong ofaim long alta long haus bilong God long Jerusalem. 18 Yu baim ol dispela ofa pinis, orait sapos sampela gol na silva i stap yet, yu wantaim ol wanlain bilong yu i mas askim God bilong yupela bai em i laik yupela i baim wanem samting long dispela mani. Orait yupela i save pinis, na yupela i ken baim ol dispela samting. 19 Na yu mas kisim dispela olgeta dis samting ol i bin givim yu bilong mekim wok insait long haus bilong God bilong yupela, na putim olgeta long haus bilong God. 20 Na sapos ol dispela samting i no inap, orait yu ken kisim sampela mani long haus mani bilong mi, na baim ol arapela samting yu sot long en.
21 “Mi King Artaserksis, mi salim strongpela tok long ol ofisa i save bosim mani bilong mi long provins long hapsait bilong wara Yufretis. Tok bilong mi i olsem, ‘Dispela pris Esra i bin skul gut tru long olgeta lo na tok bilong God i bosim heven. Na sapos em i askim yupela long givim em wanem samting long mekim wok long haus bilong God, orait wantu yupela i mas givim em. 22 Tasol ol samting yupela i givim em i no ken winim ol dispela mak. Silva i no ken winim 3,400 kilogram na wit i no ken winim 500 bek na wain i no ken winim 2,000 lita na wel bilong oliv i no ken winim 2,000 lita. Tasol yupela i ken givim em sol inap long laik bilong en. 23 Yupela i mas givim Esra olgeta samting God bilong heven i laikim bilong haus bilong en. Nogut yupela i hapim ol dispela samting, na bai God i belhat long mi na long ol lain pikinini bilong mi bai i kamap king bihain. 24 Na harim, yupela i no inap kisim takis long ol pris na ol Livai na ol man bilong mekim musik na ol wasman na ol wokman, na ol arapela man i save mekim wok long dispela haus bilong God.’
25 “Na + Esra, harim. God bilong yu i bin givim planti save long yu, olsem na yu mas makim ol kiap na jas bilong lukautim olgeta manmeri i save bihainim lo bilong God na i stap long provins long hapsait bilong wara Yufretis. Na sapos sampela manmeri bilong yupela i no save long lo bilong God, orait yu mas skulim ol gut bai ol tu i ken bihainim. 26 Sapos + wanpela man i no bihainim dispela lo bilong God bilong yu, o i no bihainim lo bilong mi, King Artaserksis, orait yu mas mekim save long em kwiktaim. Yu ken kilim em i dai o rausim em i go long narapela kantri o kisim ol samting bilong em o kalabusim em. Pasin bilong mekim save i mas inapim rong bilong en tasol.”
Esra i litimapim nem bilong God
27 Mi Esra,* mi ritim dispela pas na mi tok olsem, “Mi amamas na tenkyu long God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong mipela. Long wanem, God i kirapim tingting bilong king na king i laik mekim gut long haus bilong Bikpela long Jerusalem. 28 God i marimari long mi na em i mekim king wantaim ol man bilong givim tingting long em na ol nambawan ofisa bilong en, ol i laik helpim mi. God, Bikpela bilong mipela, i givim strong long mi, olsem na taim mi askim planti hetman bilong ol lain bilong Israel long go wantaim mi long Jerusalem, ol i orait long dispela tok bilong mi.”
+ 7:25 Lo 16.18, Mal 2.7, Mt 23.2-3 + 7:26 Esr 6.11-12 * 7:27 Esra yet i raitim sapta 7.27—9.15 na narapela man i raitim ol arapela sapta.